Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamerbrief over voortgangsrapportage GIA

03-02-2017

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). In de voortgangsrapportage GIA gaat Van Rijn in op de stand van zaken, met betrekking tot Veilig Thuis en de meldcode, toezeggingen die de afgelopen periode zijn gedaan en de uitvoering van een aantal moties.

Veilig Thuis

Van Rijn begint zijn brief met de inzet die gemeenten samen met de Veilig Thuis-organisaties (VT-organisaties) treffen in het kader van het programma ‘Veilig Thuis-de basis op orde’. Uit dit programma blijkt dat 25 van de VT-organisaties de basis voldoende op orde hebben. Eén organisatie staat nog onder verscherpt toezicht. De gemeenten en Veilig Thuis doen er veel aan om de wachtlijsten terug te dringen. De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg houden toezicht op de kwaliteit van Veilig Thuis en zijn begin van dit jaar gestart met stap 2 van hun toezicht, waarbij ook weer naar de wachtlijsten wordt gekeken. De inspecties zullen hierover eind april / begin mei van dit jaar rapporteren.

Meldcode

De staatssecretaris gaat in de brief ook uitgebreid in op de uitvoering van het advies ‘Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis’. “Veilig Thuis krijgt, zoals besproken met uw Kamer een nieuwe rol, de zogenaamde radarfunctie (regievoering en monitoring). Daarvoor wordt momenteel een impactanalyse uitgevoerd. De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ligt voor advies bij de Raad van State. Hierin wordt een afwegingskader voorgeschreven waarmee professionals in staat worden gesteld om te beoordelen of er sprake is van (een vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dat melden bij Veilig Thuis vereist. Voor professionals die werken met de meldcode ga ik samen met mijn collega van VenJ en OCW een programma opzetten die de beroepsgroepen ondersteunt bij het opstellen van dit afwegingskader.”

Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’

Over het Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ schrijft Van Rijn. “Vorig jaar is een campagne uitgevoerd om financieel misbruik uit de taboesfeer te halen. In 2017 worden themabijeenkomsten georganiseerd om de handelingsverlegenheid te doorbreken en worden er door gemeenten pilots ‘ontspoorde mantelzorg’ uitgevoerd. Het deelproject ‘veilig financieel ouder worden’, waar ik mevrouw Stuiveling gevraagd heb met een goede aanpak te komen, richt zich onder andere op de bijdrage van banken aan het voorkomen van financiële uitbuiting.”

Taskforce en Kring van Veiligheid

Aan het slot van deze rapportage blikt Van Rijn vooruit, naar aanleiding van twee belangrijke adviezen, te weten het eindrapport van de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik en het Manifest van de Kring van Veiligheid. Zij pleiten voor nog meer daadkracht en gezamenlijke inzet om huiselijk geweld en kindermishandeling daadwerkelijk terug te dringen. De staatssecretaris gaatgraag met betrokken partijen aan de slag om de adviezen verder uit te werken.

Downloads

Bijlagen