Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Tussenmeting Actieplan Zelfbeschikking positief over doelbereik

05-09-2017

Het Actieplan Zelfbeschikking 2015 -2017 lijkt bij te dragen aan de bewustwording en erkenning van zelfbeschikking. Dat blijkt uit de tussenmeting van het actieplan, die deze zomer verscheen. "Het doelbereik van het actieplan is gunstig te noemen als het gaat om de realisatie van het korte-termijn en middellange termijn doel", aldus de onderzoekers.

De overheid maakt zich sterk voor een samenleving waarin mensen gelijke rechten hebben, waaronder het recht op zelfbeschikking. Om deze reden is het Rijk het Actieplan Zelfbeschikking 2015-2017 gestart. Om de effectiviteit van het beleid te volgen en het beleid zo nodig te kunnen bijstellen, voeren Panteia en Bureau Omlo een evaluatieonderzoek uit met een nul-, tussen- en eindmeting.

Achtergrond

Sommige mensen worden meer dan anderen geconfronteerd met uiteenlopende vormen van ernstig geweld, onderdrukking en beperkingen van bewegingsvrijheid en ontplooiingsmogelijkheden. Huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, gedwongen achterlating, eergerelateerd geweld, gedwongen leven in isolement en het niet accepteren van homoseksualiteit zijn voorbeelden van situaties waarin het zelfbeschikkingsrecht van mensen niet of nauwelijks wordt erkend. Onderzoek toont aan dat deze problematiek méér dan incidenteel in Nederland voorkomt.

Bi-culturele LHBT’s

Het Actieplan Zelfbeschikking moet ertoe leiden dat mensen zich bewust worden dat ze het recht hebben om zelf keuzes te maken in het leven. Zo beoogt het actieplan onder meer te investeren in de empowerment van bi-culturele LHBT-jongeren (lesbiennes, homo's, bi's en transgenders). De onderzoekers concluderen op basis van de tussenmeting dat het actieplan hieraan bij lijkt te dragen. Wel stellen zij dat er geïnvesteerd zou moeten worden in het zelforganiserend vermogen van bi-culturele LHBT’s . Dit is een van de aandachtspunten waar in het rapport op gewezen wordt. Andere aandachtspunten zijn onder meer de betrokkenheid van en kennisdeling tussen gemeenten, en het beschikbaar stellen van structurele middelen.

Onderzoeksvragen

In de tussenmeting van dit Actieplan stonden de volgende vragen centraal:

  1. In hoeverre zijn de voorlichters, frontliners en uitvoerende professionals voldoende toegerust om inperking van zelfbeschikking tegen te gaan?
  2. Welke effecten en werkzame factoren zien voorlichters, frontliners, ambassadeurs en uitvoerende professionals optreden bij de doelgroep en hoe verklaren zij dit?
  3. Hoe ervaart en reageert de doelgroep op de verschillende acties van het actieprogramma?
  4. Welke risicofactoren signaleren voorlichters, frontliners, ambassadeurs en uitvoerende professionals in de aanpak?
  5. Welke mogelijkheden zien voorlichters, frontliners, ambassadeurs en uitvoerende professionals om verbeteringen aan te brengen in het actieprogramma?

Meer informatie

externe linkRijksoverheid.nl