Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Modelconvenant en protocol voor de zorg- en veiligheidshuizen beschikbaar

07-05-2018

Het modelsamenwerkingsconvenant en het modelprivacyprotocol voor de zorg- en veiligheidshuizen (ZVH-en) zijn gepresenteerd. Ze zijn vastgesteld door de landelijke stuurgroep Zorg- en Veiligheid. Beide documenten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de nationale Uitvoeringswet AVG die per 25 mei van kracht worden.

Werkgroep gegevensdeling

De documenten zijn opgesteld door de werkgroep gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein. Hieraan nemen privacydeskundigen van de landelijke ketenpartners, vertegenwoordigers van de ZVH-en, de VNG en JenV deel.

Het modelconvenant regelt de juridische inbedding van het samenwerkingsverband ZVH en de afspraken daarover op organisatieniveau. Het protocol regelt de eisen die gesteld moeten worden aan de gegevensverwerking bij het behandelen van casussen in het ZVH.  Het beschrijft de doelen voor gegevensverwerking die aan de orde kunnen zijn bij de behandeling van complexe casuïstiek, de uitgangspunten voor zorgvuldige gegevensverwerking en de rechten van betrokkenen. Daarnaast regelt het document wie verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking.

Verplichte en optionele elementen

De documenten zijn nadrukkelijk modeldocumenten. Ze bieden een inzicht in wát een ZVH allemaal moet afspreken en hoe het dat kan doen. Sommige elementen in het convenant en protocol zijn optioneel en kunnen aangepast worden aan de regionale afspraken. Andere elementen laten weinig ruimte voor eigen invulling, omdat het hier eisen betreft die voortvloeien uit de wet.

Downloads

Meer informatie

externe linkVeiligheidshuizen.nl