Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Onderzoek partnergeweld en kindermishandeling in Nederland

10-04-2019

Er komt een onderzoek partnergeweld en kindermishandeling in Nederland. Het doel van dit onderzoek is om in 2020 te komen tot een landelijk beeld van de gezinnen waar partnergeweld en/of kindermishandeling plaatsvindt.

Eerder onderzoek

Er wordt tevens onderzocht of het geweld afneemt dankzij de hulp die de ouders en de kinderen krijgen. Eerder vond een dergelijk onderzoek plaats in de vier grote steden (G4).

Uit dat onderzoek bleek dat het in de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld nog onvoldoende lukt om het geweld duurzaam te stoppen en de juiste hulp te organiseren voor betrokkenen. Krijgen kinderen die gemeld worden bij Veilig Thuis, ook hulp? En zo ja, is die hulp effectief?

De G4 besloot tot een vervolgonderzoek door het Verwey-Jonker Instituut, dat op initiatief van Augeo Foundation in 2016 is uitgebreid met negen regio’s van Veilig Thuis.

Programma Geweld hoort nergens thuis

Via het programmateam Geweld hoort nergens thuis (GHNT) legt Augeo de verbinding met de regionale projectleiders van het programma GHNT, zodat gebruik kan worden gemaakt van de resultaten bij de verdere ontwikkeling van beleid. De bij het onderzoek betrokken regio’s zijn:

  • Flevoland
  • Noord-Brabant Noord (Den Bosch e.o.)
  • Noord- Brabant Midden (Tilburg e.o.)
  • Gooi & Vechtstreek
  • Groningen
  • IJselland
  • Kennemerland
  • Twente
  • Zaanstreek-Waterland

De komende periode worden de projectleiders van deze regio’s benaderd door Augeo voor een gezamenlijke afspraak met de contactpersonen van de betreffende regio’s, om de terugkoppeling over het onderzoek voor te bereiden.