Kinder- en Jeugdtraumacentrum Fryslân

Postcode en plaats: Leeuwarden
Postadres: Postbus 1087
Postcode en plaats: 8900 CB Leeuwarden
Telefoon: (058) 284 93 99
E-mailadres: info@fierfryslan.nl
Website: www.fierfryslan.nl

Doelgroep

Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum Fryslan biedt specialistische traumadiagnostiek en ambulante groepstherapie aan kinderen en jongeren (4-23 jaar) die slachtoffer of getuige waren van (een) schokkende of gewelddadige gebeurtenis(sen), zoals lichamelijk of geestelijk geweld, seksueel misbruik of geweld in het gezin.

Aanbod

  • Specialistische traumadiagnostiek. Alle kinderen en jongeren die in behandeling komen bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum Fryslân krijgen specialistische traumadiagnostiek. Het verwerven van meer inzicht in het trauma is belangrijk, om de zorg zo optimaal mogelijk op de hulpvraag af te stemmen. De diagnostiek is niet alleen gericht op klachten, problemen en tekortkomingen. Wij kijken ook naar sterke kanten, mogelijkheden en beschermende factoren in het gezin.
  • Groepsbehandelingen. Traumabehandeling bieden wij bij voorkeur in groepen. Contacten met lotgenoten, herkenning en delen van ervaringen zijn belangrijk voor de verwerking van het trauma. De groepen bestaan uit zes tot acht kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd: 4-8 jaar, 8-12 jaar en 12-16 jaar. Ze komen vijftien keer bijeen, in wekelijkse sessies van een tot anderhalf uur. Een therapiegroep start als er voldoende aanmeldingen zijn. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van de evidence-based Horizonmethode, gebaseerd op cognitieve gedragstherapeutische principes, met psychomotoreen creatieve therapie elementen.

Aanmelding

Kinderen tot 18 jaar kunnen worden aangemeld bij Bureau Jeugdzorg. Na basisdiagnostiek wordt een indicatie voor traumabehandeling gesteld. Jongeren van 18 tot 23 jaar kunnen rechtstreeks bij het Kinder- en jeugdtraumacentrum Fryslân worden aangemeld door hun huisarts of een andere medisch specialist. Het KJTC Fryslân brengt geen kosten in rekening voor traumabehandeling.

Ongeveer de helft van de kinderen, jongeren en volwassenen die te maken heeft (gehad) met (herhaald) geweld krijgt psychische klachten, bijvoorbeeld een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Vaak is er dan ook sprake van depressie, een angststoornis of een gedragsstoornis.

Kinder en Jeugdtraumacentrum Friesland (KJTC)

Geweld doet wat met kinderen en jongeren. Naarmate een kind of jongere vaker met geweld te maken heeft gehad en het geweld ernstiger was, is de kans dat het kind er problemen mee krijgt groter.

  • De ervaring leert dat de gevolgen van geweld zich vaak pas later voordoen. Zo kan een kind ineens last krijgen van concentratie-, leer- of gedragsproblemen.
  • Onbehandelde PTSS heeft bij kinderen en jongeren een negatieve invloed op de ontwikkeling en het psychosociaal functioneren. Behandeling van traumagerelateerde klachten is dan ook van belang om ernstige problemen op het gebied van de psychosociale ontwikkeling te voorkomen.

Daarom is het verstandig om een beroep te doen op hulpverlening; ook al lijkt er niets (meer) aan de hand te zijn. Zeker als er sprake is geweest van herhaald geweld. Niemand kijkt ervan op als een kind met een gebroken been naar de dokter wordt gebracht. Professionele begeleiding van kinderen en jongeren die geweld hebben meegemaakt, zou net zo gewoon moeten zijn. Zelfs al lijkt het kind nergens last van te hebben. Ook al is het geweld gestopt en de rust eindelijk weergekeerd. Niks doen is meestal niet in het belang van het kind of de jongere.