Reclassering Nederland, Arnhem

Bezoekadres: Nieuwe Oeverstraat 65
Postcode en plaats: 6811 JB Arnhem
Telefoon: 088 8041401
Website: www.reclassering.nl

Training Terugvalpreventie Huiselijk Geweld

Doelgroep interventie of methodiek

Personen die geweld hebben gebruikt tegen hun (ex-) partner

Doel interventie of methodiek

Plegers van huiselijk geweld leren inzicht te geven in de factoren die een rol speelden in de directe aanloop tot de agressieve actie. In de training leren zij beter met die factoren om te gaan en gebruik te maken van steun van anderen, waar het hen zelf (nog) niet lukt.

Korte inhoud methodiek

De training werkt volgens de Terugval Preventie-methode waarvoor geldt ï¿¿no cure but controlï¿¿. Tijdens de training is specifieke aandacht voor machtsverhoudingen in het algemeen en verhoudingen tussen man en vrouw in het bijzonder. Het programma valt in vier zogenaamde themapunten uiteen:

  1. het samen huishouden;
  2. sociale contacten en communicatiepatronen;
  3. ruzie en delict;
  4. relatie en ruzie.

De terugvalpreventietraining bestaat uit een intakebijeenkomst van 0,5 uur en 12 sessies van 2,5 uur. De sessies vinden wekelijks plaats, zodat in drie maanden een compleet programma wordt afgerond. Tussendoor krijgen de deelnemers huiswerk mee. Na 6 en 12 bijeenkomsten is een evaluatiebijeenkomst die bij voorkeur plaatsvindt samen met de partner van de dader. De totale tijdsinvestering voor de deelnemers bedraagt ongeveer 45 uur. De terugvalpreventietraining werkt volgens het zogeheten carrouselmodel. Dit houdt in dat er na iedere 3e bijeenkomst deelnemers kunnen in-/uitstromen totdat alle bijeenkomsten zijn afgerond.

Visie / uitgangspunt

Relationeel geweld wordt gezien als aangeleerd gedrag dat (onbewust) als middel wordt gebruikt om macht en controle uit te oefenen in een relatie. Het is een inzichtgevende training,waarbij het delictscenario centraal staat: de deelnemer ziet stapsgewijs zijn eigen gedrag, gevoelens en de directe aanleidingen onder ogen.

In Utrecht is de training in 2009 gestart. In andere regio's van Reclassering Nederland, zoals Amsterdam, Alkmaar/Haarlem Den Bosch en Midden OOst Nederland, loopt de training al veel langer (vanaf 2001).