Reclassering Nederland, Maastricht

Postcode en plaats: Maastricht
Telefoon: 088 80 41502
Website: www.reclassering.nl

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in de samenleving. Reclassering Nederland heeft daarom huiselijk geweld tot speerpunt benoemd. Om het te stoppen én om het in de toekomst te voorkomen.

Geen privezaak

We spreken van huiselijk geweld bij geweld door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer (gezin, familie, huisvrienden). Lichamelijk, geestelijk of seksueel. Hoewel huiselijk geweld in de privésfeer plaatsvindt, is het géén privézaak. Plegers hiervan overtreden de wet en zijn dus strafbaar. Naar schatting krijgt bijna de helft van de Nederlandse bevolking als slachtoffer te maken met huiselijk geweld. Een omvangrijke groep mensen dus.

Strafrecht en hulpverlening

Voor de aanpak van huiselijk geweld werken wij samen met het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, gemeenten, politie en hulpverlening. We zijn de verbindingsschakel tussen het strafrechtelijke traject en de hulpverlening. Als de geweldpleger de hulpverlening niet start of afmaakt dan volgt een strafrechtelijke reactie. Strafrecht en hulpverlening zijn zo effectief geintegreerd.

Snelle actie

Na een melding van huiselijk geweld komen wij snel in actie. We bereiken het grootste effect door meteen na de eerste aanhouding contact te hebben met de geweldpleger. Op basis hiervan maken wij een diagnose en geven we advies over passende interventies, zoals ondertoezichtstelling en gedragstrainingen.

Wet tijdelijk huisverbod

Sinds 1 januari 2009 kunnen burgemeesters een huisverbod opleggen aan een persoon van wie dreiging van huiselijk geweld uitgaat. Dit is geregeld in de Wet tijdelijk huisverbod. Reclassering Nederland kan gemeenten helpen bij de uitvoering van deze wet. We adviseren over het opleggen van het huisverbod, en over de haalbaarheid en invulling ervan. Reclassering Nederland is alleen betrokken als een gemeente ons inschakelt. Hierbij moeten de dader- én slachtofferhulpverlening snel op gang komen.