Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Expertisecentra

Movisie

Movisie verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en adviseert op het gebied van welzijn, zorg en sociale veiligheid. Movisie werkt voor en samen met overheden, burgerinitiatieven, professionele en vrijwilligersorganisaties met als doel de participatie en zelfredzaamheid van burgers te vergroten. Centrale thema’s daarbij zijn vrijwillige inzet, mantelzorg, kwetsbare groepen, leefbaarheid en huiselijk en seksueel geweld.
externe linkWebsite Movisie

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Het Nederlands Jeugdinstituut is een onafhankelijk en betrokken kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt.
externe linkWebsite Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
In het dossier externe linkkindermishandeling worden nieuws, achtergronden, beleid, aanpak e.d. rond dit onderwerp bijeengebracht.

Vilans

Het kennisinstituut voor langdurende zorg - ontstaat door een fusie van NIZW Zorg, de stichting Kwaliteits- en Bruikbaarheidsonderzoek van Hulpmiddelen voor gehandicapten en ouderen (KBOH) en het Kwaliteitsinstituut voor Toegepaste ThuisZorgvernieuwing (KITTZ). Vilans beoogt via kenniswerk de kwaliteit en doelmatigheid van zorg, ondersteuning en dienstverlening aan mensen met beperkingen, chronisch zieken en kwetsbare ouderen te versterken om zodoende de kwaliteit van leven en de maatschappelijke participatie van deze mensen te bevorderen.
externe linkWebsite Vilans

Landelijk Knooppunt huwelijksdwang en achterlating

Het Landelijk Knooppunt huwelijksdwang en achterlating is het landelijk kennis- en expertisecentrum op dit gebied. Medewerkers van Veilig Thuis, Veiligheidshuizen en overige hulpverleners in het werkveld kunnen er terecht voor informatie en advies.
Het Landelijk Knooppunt biedt korte schakels, verzamelt en deelt kennis en bevordert een goede samenwerking tussen de betrokken instanties. Het knooppunt adviseert professionals van Veilig Thuis, Veiligheidshuizen en andere hulpverleners bij de aanpak van huwelijksdwang en achterlating en is aanspreekpunt voor het ministerie van Buitenlandse Zaken voor slachtoffers die in het buitenland zijn. Dit maakt het nog steeds niet eenvoudig om mensen terug te halen naar Nederland, maar draagt wel bij aan het slagvaardiger handelen. Het Knooppunt is gevestigd in Den Haag bij Veilig Thuis Haaglanden.
externe linkwebsite huwelijksdwangenachterlating.nl

Atria Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Het instituut is in 2012 ontstaan uit een fusie tussen Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis en E-Quality, kenniscentrumvoor emancipatie, gezin en diversteit en heeft korte tijd Aletta E-Quality geheten. Door de samenvoeging heeft het kennisinstituut brede doelgroepen. Onder het motto Sharing the past, debating the present and creating the future levert het een groot scala aan producten en diensten die op het snijvlak liggen van onderzoek, beleid en geschiedenis.
externe linkWebsite Atria

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

Doel van het expertisecentrum is transparantie en kwaliteitsverbetering op twee gebieden: de behandeling van patienten en het onderzoek naar effectieve behandelingen. Het opzetten en beheren van de externe linklandelijke databanken behoort tot een van de belangrijkste taken van het EFP.
externe linkWebsite Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

JSO, Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

Ondersteunt bij de integrale aanpak van jeugdproblematiek en verwante maatschappelijke vraagstukken. JSO vertaalt theoretische inzichten naar concrete ondersteuning aan professionals in de vorm van advisering, deskundigheidsbevordering en projectontwikkeling, onder meer op het gebied van vroegsignalering en kindermishandeling.
externe linkWebsite JSO

CCV: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is hét centrum dat kennis en samenhangende instrumenten ontwikkelt en implementeert om de maatschappelijke veiligheid te vergroten. Het CCV stimuleert samenwerking tussen publieke en private organisaties om criminaliteit integraal terug te dringen en vormt een schakel tussen beleid en praktijk.
externe linkWebsite CCV