Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aanwijzing opsporing en vervolging inzake kindermishandeling

Datum inwerkingtreding: 1 november 2010
Geldigheidsduur: 31 oktober 2014
Datum vaststelling: 11 oktober 2010

Samenvatting

De Aanwijzing opsporing en vervolging inzake kindermishandeling geeft instructies voor de opsporing en vervolging van kindermishandeling, vrouwelijke genitale verminking daaronder begrepen. De instructies hebben betrekking op de gedragslijn in gevallen waarin kinderen zijn of worden mishandeld, verwaarloosd of geconfronteerd met geweld tegen henzelf en/of anderen in hun omgeving.

De aanwijzing begint met een definitie van kindermishandeling. De omschrijving is daarbij zeer ruim genomen.
Onder de definitie van kindermishandeling vallen niet alleen vormen van fysiek geweld tegen kinderen, maar ook overige vormen van actief of passief geweld zoals verwaarlozing.

Kindermishandeling heeft raakvlakken met onder meer huiselijk geweld en seksueel geweld met of tegen kinderen. Ook cultureel gerelateerde vormen van kindermishandeling, zoals genitale verminking, vallen onder het bereik van de aanwijzing. Daarom verwijst deze aanwijzing naar de Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik en de Aanwijzing huiselijk geweld, of zijn delen uit deze aanwijzingen aangehaald. Ook wordt verwezen naar de Aanwijzing slachtofferzorg en de Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van aangevers, getuigen en verdachten .

Ook komen in deze aanwijzing aan de orde de verschillende ketenpartners die een taak hebben in de bestrijding van kindermishandeling en de invoering van een verplichte meldcode [1] voor instanties die te maken hebben met kindermishandeling.
Ten slotte introduceert de aanwijzing een registratieplicht voor politie en OM waardoor inzicht wordt verkregen in de ernst, aard en omvang van kindermishandeling.