Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Beleidsthema's Openbaar Ministerie

09-06-2016

Voorjaarnota 2016. Ontwikkelingen en consequenties beleidsthema's OM

Per thema wordt onderbouwd wat de inhoudelijke ontwikkelingen zijn die op het Openbaar Ministerie (OM) afkomen en welke inhoudelijke vernieuwing dat vraagt. Het gaat daarbij onder meer om de ontwikkelingen in het sociale domein (zorg-straf).

Recent zijn drie grote decentralisaties in het sociale domein doorgevoerd waarbij gemeenten de verantwoordelijkheid voor de zorg hebben gekregen. Dit leidt tot veelbelovende nieuwe aanpakken, die vaak al op wijk- en buurtniveau (wijkteams) beginnen. Die aanpak is ook voor de strafrechtsketen van belang, met het OM als samenwerkingspartner. Een groot deel van de populatie in de strafrechtsketen bestaat uit personen met emotionele, psychische en / of verstandelijke problematiek, of personen die anderszins verward zijn. Dit speelt in het bijzonder op de terreinen jeugd, huiselijk geweld, zeden, en geweld in het publieke domein.

In deze voorjaarsnota wordt ingegaan op de veranderende rol van het OM in het sociale domein, de extra taken van het OM en de noodzaak tot extra investering.

Multidisciplinaire aanpak

Incidenten en onderzoeken laten keer op keer zien dat er nog veel verkokerd en langs elkaar heen gewerkt wordt. Dit vraagt om een multidisciplinaire en systeemgerichte benadering waarbij de strafrechtelijke interventie en andersoortig ingrijpen elkaar versterken. Het OM wil investeren in de samenwerking gericht op informatie-uitwisseling, triage en casusoverleg.

MDA++

Op basis van de MDA++-aanpak zal een claim gedaan worden op capaciteit van het OM, omdat het OM hier deel van uitmaakt door strafrechtelijke interventies in te zetten, waardoor een beroep zal worden gedaan op de inzet van officieren en beoordelaars in concrete casuïstiek.

Verbinding straf en zorg

De verbinding tussen zorg en straf is enorm complex, mede door een gebrek aan schaalcongruentie (10 arrondissementen, 43 jeugd regio's, 33 Veiligheidshuizen, 26 Veilig Thuis-regio's, en een kleine 400 gemeenten met nog veel meer wijkteams/sociale teams). Dit betekent een enorme investering om de domeinen straf-zorg effectief aan elkaar te verbinden, niet alleen elkaar weten te vinden in een concrete strafzaak, maar ook om het maken van meer tactisch/strategische afspraken over de gezamenlijke aanpak van zaken.

Resultaten investering

Vervolgens gaat de nota in op de resultaten die behaald kunnen worden door een extra investering. Dit zijn onder meer:
• Aansluiting op de overleggen rond Veilig Thuis en de 43 nieuwe jeugd regio's;
• De extra capaciteit waarom gevraagd wordt, leidt in eerste instantie tot betere kwaliteit en niet per definitie tot een stijging van het aantal zaken. Tegelijkertijd kan een investering in de netwerkfunctie van het OM er wel toe leiden dat het aantal zaken toeneemt. Het sociaal domein levert niet zomaar problematiek zoals huiselijk geweld, kindermishandeling en zeden aan de strafrechtketen aan, ook niet in ernstige gevallen. Dit vraagt om een proactieve houding van het OM (en politie) gericht op het halen van zaken. Een beter vindbaar en benaderbaar OM dat in verbinding staat met het sociale domein, zal meer meldingen krijgen.

Download

pdf-bestandOntwikkelingen en consequenties beleidsthema's Openbaar Ministerie. Voorjaarsnota 2016 (pdf-bestand, 12,1 MB, via officielebekendmakingen.nl)


Ontwikkelingen en consequenties beleidsthema's Openbaar Ministerie. Voorjaarsnota 2016.