Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Protocol voor individueel aanbod partnermishandelaars

Begeleiding van mannen bij thuisgeweld

Korte inhoud

In het kader van project Thuisfront is een protocol ontwikkeld waarin politie, justitie, GGz en algemeen maatschappelijk werk samenwerken. Het protocol voorziet erin dat in een aantal proefregio’s van de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe de politie na een melding van thuisgeweld met man en vrouw contact opneemt en hen beiden een eigen hulptraject aanbiedt. Plegers kunnen een kort individueel traject (7-8 sessies) volgen bij de Ambulante Forensische Psychiatrie (onderdeel van de GGz). Een geprotocolliseerde werkmethodiek voor het individuele aanbod aan de partnermishandelaars, ontwikkeld door de Ambulante Forensische Psychiatrie in samenwerking met Thuisfront, vormt de basis van de geboden hulpverlening. In het behandelprotocol zitten de volgende onderdelen: time-out, empathietraining, stopmethode, psycho-educatie over de geweldscirkel, agressiemanagement, cognities en gevoelens, de Smoezenlijst

Visie/uitgangspunten

Zie ook de uitgangspunten van Thuisfront. Huiselijk geweld is een maatschappelijk probleem dat tot ingrijpen verplicht. Het is structureel van aard en wordt erger naarmate langer niet wordt ingegrepen. Vroegtijdig ingrijpen is daarom gewenst.
De hulp die wordt aangeboden is niet vrijblijvend. Enige drang is nodig om te voorkomen dat dader en slachtoffer het geweld blijven toedekken. De hulp is multidisciplinair gericht (ketenaanpak), omdat van belang is gezamenlijk tot een sluitende aanpak te komen. De hulp is systeemgericht omdat zowel vrouwen, kinderen als mannen de gevolgen van het geweld ondervinden en allen een rol (kunnen) spelen in het stoppen van het geweld.

Doel van de methodiek

Het primaire doel is het stoppen van het geweld. Mannen die gewelddadig en bedreigend zijn naar hun vrouw en/of kinderen leren op een andere manier om te gaan met hun agressie en bijbehorende gevoelens.

Doelgroep

Mannen die gewelddadig en bedreigend zijn naar hun vrouw en/of kinderen.

Reikwijdte tot nu toe

  • Startdatum: 2001
  • Looptijd: aaneensluitend doorlopend sinds 2001. De AFP stelt zich in de drie noordelijke provincies garant voor het bieden van hulp aan mishandelende mannen.
  • Toepassingsgebied: Groningen, Friesland, Drenthe
  • Aansluiting bij interne activiteiten: de methodiek is onderdeel van 1e hulp bij huiselijk geweld in de noordelijke provincies.

Mogelijkheden voor overdracht

De methodiek is te vinden op de website van Thuisfront. De ervaringen van het eerste jaar zijn in 2002 besproken in een landelijke expertmeeting met deskundigen op het gebied van de daderhulpverlening.

Materialen

Zie hierboven

Evaluatieonderzoek

Nee, wel is verslag gedaan van de ervaringen in het eerste projectjaar en van het tweede projectjaar(in druk)

Publicaties

Praktische gegevens

Naam organisatie: Toevluchtsoord; Ambulante Forensische Psychiatrie
Contactpersoon: Margreet Wegelin (Thuisfront); Alex Hooijschuur (AFP)
Telefoonnummer: 050- 3180741; 050-5204222
E-mail: m.wegelin@tvonoord.nl; alex.hooijschuur@ggzdrenthe.nl
Website: externe linkwww.thuisfront.net