Reclassering Nederland, Den Haag

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 179
Postcode en plaats: 2594 AH Den Haag
Telefoon: 088 8041301
Website: www.reclassering.nl

Training

Terugvalpreventie Huiselijk Geweld

Doelgroep

Personen die geweld hebben gebruikt tegen hun (ex-) partner

Doel

Plegers van huiselijk geweld leren inzicht te geven in de factoren die een rol speelden in de directe aanloop tot de agressieve actie. In de training leren zij beter met die factoren om te gaan en gebruik te maken van steun van anderen, waar het hen zelf (nog) niet lukt.

Korte inhoud methodiek

De training werkt volgens de Terugval Preventie-methode waarvoor geldt "no cure but control". Tijdens de training is specifieke aandacht voor machtsverhoudingen in het algemeen en verhoudingen tussen man en vrouw in het bijzonder.

Het programma valt in vier zogenaamde themapunten uiteen:

  1. Het samen huishouden
  2. Sociale contacten en communicatiepatronen
  3. Ruzie en delict
  4. Relatie en ruzie

De terugvalpreventietraining bestaat uit een intakebijeenkomst van 0,5 uur en 12 sessies van 2,5 uur. De sessies vinden wekelijks plaats, zodat in drie maanden een compleet programma wordt afgerond. Tussendoor krijgen de deelnemers huiswerk mee. Na 6 en 12 bijeenkomsten is een evaluatiebijeenkomst die bij voorkeur plaatsvindt samen met de partner van de dader. De totale tijdsinvestering voor de deelnemers bedraagt ongeveer 45 uur. De terugvalpreventietraining werkt volgens het zogeheten carrouselmodel. Dit houdt in dat er na iedere 3e bijeenkomst deelnemers kunnen in-/uitstromen totdat alle bijeenkomsten zijn afgerond.

Visie / uitgangspunt

Relationeel geweld wordt gezien als aangeleerd gedrag dat (onbewust) als middel wordt gebruikt om macht en controle uit te oefenen in een relatie. Het is een inzichtgevende training,waarbij het delictscenario centraal staat: de deelnemer ziet stapsgewijs zijn eigen gedrag, gevoelens en de directe aanleidingen onder ogen.