Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vrouwenopvang, belangrijke partner in de aanpak van huiselijk geweld

Deze brochure is bedoeld voor iedereen die beleidsmatig en professioneel betrokken is of wordt bij huiselijk geweld, bij het bieden van hulp aan slachtoffers- daders en kinderen, in welke vorm dan ook. Het geeft inzicht in wat huiselijk geweld is, wat de vrouwenopvang kan betekenen bij de aanpak ervan en bij de opvang van de slachtoffers.

Aanleiding voor deze brochure is de in april 2002 verschenen kabinetsnota, Privé geweld -publieke zaak. Volgens die nota is extra inzet nodig om bewustwording van het bestaan van huiselijk geweld en een intensievere aanpak daarvan te stimuleren. Hieruit blijkt dat het onderwerp in de aandacht staat van de politiek.

De vrouwenopvang en de Federatie Opvang zien het als hun taak om dit probleem op de politieke agenda te houden en er aan bij te dragen dat het landelijk beleid inzake huiselijk geweld echt uitgevoerd wordt. Want huiselijk geweld is onder alle omstandigheden onaanvaardbaar.

Huiselijk geweld wordt in de Kabinetsnota breed omschreven. De vrouwenopvang richt zich bij de aanpak van huiselijk geweld met name op geweld van de partner tegen de vrouwen de eventuele kinderen.

In de afgelopen jaren heeft de vrouwenopvang een breed scala aan preventieve en ambulante activiteiten ontwikkeld die onmisbaar zijn bij de aanpak van huiselijk geweld. Het hulpaanbod is steeds sterker gericht op allerlei vormen van hulpverlening bij het stoppen van geweld en voorkómen van herhaling daarvan. Daarom wordt ook samenwerking gezocht met aangrenzende sectoren, zoals maatschappelijk werk, jeugdzorg en politie. De vrouwenopvang heeft op veel plaatsen in het land ervaring met samenwerkingsprojecten met andere partners.

De vrouwenopvang is dan ook een belangrijke ketenpartner in de aanpak van huiselijk geweld.

Kijk voor meer informatie over de vrouwenopvang en de Federatie Opvang op: www.opvang.nl