Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aan handen en voeten gebonden

10-03-2015

Mis(ver)standen rond BDSM-scenes en de toereikendheid van zorg en recht

BDSM is een containerbegrip en omvat de fenomenen bondage, discipline, dominantie, submissie, sadisme en masochisme. Het gaat hierbij om een seksuele voorkeur en een vorm van seksuele expressie die met wederzijdse toestemming gebruikmaakt van fysiek opgelegde beperkingen, intense zenuwprikkels en het fantaseren van een machtsrollenspel.

Het onderzoek richt zich op vijf onderzoeksthema’s, te weten:

  1. Aard en omvang van BDSM-beoefening in Nederland.
  2. Omvang, aard en gevolgen van BDSM-misstanden in Nederland en de betrokkenheid van jonge en/of kwetsbare personen daarbij.
  3. Strafrechtelijk kader rond BDSM in Nederland en in buurlanden.
  4. Beschikbare zorg bij BDSM-misstanden in Nederland en in buurlanden.
  5. Functioneren Nederlandse stelsel rond aanpak van BDSM-misstanden.

Ervaren misbruik

Het tweede onderzoeksthema richt zich op misbruik. Een websurvey wijst uit dat 23 procent van de respondenten zich wel eens misbruikt heeft gevoeld. Een ruime meerderheid van de respondenten van de websurvey is echter van mening dat misbruik minder voorkomt bij BDSM dan in de vanilla (reguliere) wereld. De verklaring hiervoor ligt volgens de respondenten vooral in het vooraf doorspreken van wensen en grenzen bij BDSM en de relatief sterke sociale controle binnen de BDSM-scene.

Ongeveer twee derde van het ervaren misbruik is te karakteriseren als consentoverschrijding: het overschrijden van een harde grens. Het gaat dan meestal om een seksuele of een psychologische grens en minder om een fysieke grens die wordt overschreden. Het resterende deel van het misbruik speelt zich af in de relationele sfeer. Veelal wordt dan de omstandigheid genoemd dat de ander het spel onder valse voorwendselen speelt, waardoor de respondent zich (achteraf) misbruikt voelt.

pdf-bestandAan handen en voeten gebonden (pdf-bestand, 2,60 MB, via www.overheid.nl)


Kruize, P. en Gruter, P. (2014). Met medewerking van Everartz, M., Stam, D., Van Beek, E., Seeuws, J., Harkes, I. & Elb, N. Aan handen en voeten gebonden. Mis(ver)standen rond BDSM-scenes en de toereikendheid van zorg en recht. Den Haag: WODC, ministerie van Veiligheid en Justitie.
Bijlage bij Kamerstuk 32239 nr. 5.