Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De aanpak van gendergerelateerd geweld in de privésfeer

Aanknopingspunten voor een meer genderbewuste aanpak van huiselijk geweld Gendertoets van het Plan van aanpak Huiselijk Geweld tot 2011 “De volgende fase”, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie

De centrale vraag is “Hoe kan de aanpak van huiselijk geweld worden verbeterd, zodat beter rekening gehouden wordt met de genderspecifieke aspecten van huiselijk geweld?”

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wordt in hoofdstuk 2 een toetsingskader ontwikkeld. Voor dit toetsingskader wordt allereerst kort besproken wat het betekent om uit te gaan van hetbegrip ‘gender’. Verder wordt nagegaan wat nu precies die genderspecifieke aspecten zijn waar beter rekening mee gehouden moet worden in de aanpak. Van sommige begrippen die regelmatig in het Plan van Aanpak en de onderliggende documenten worden gebruikt wordt nagegaan of ze een ‘genderlading’ hebben: zijn deze termen verbonden met ideeën of verwachtingen ten aanzien van mannelijke of vrouwelijke rollen? Of verhullen gender-neutrale termen misschien een sekse-specifieke werkelijkheid?
Vervolgens wordt aansluiting gezocht bij de verplichtingen van het VN-vrouwenverdrag, en normen die op het terrein van de gelijke behandeling zijn ontwikkeld.
Het toetsingskader bestaat uit een 16-tal vragen die weer geoperationaliseerd zijn in meerder deelvragen.

De toets beperkt zich vervolgens tot enkele documenten, en de analyses, doelstellingen en maatregelen zoals die daarin worden aangegeven. Dit betreft:

  • Plan van Aanpak Huiselijk geweld tot 2011 “De volgende fase” , Ministerie van Justitie, augustus 2008 (verder: Plan van Aanpak)
  • De wet tijdelijk huisverbod en het Risico-taxatie-instrument (RiHG)
  • De aanwijzing huiselijk geweld van het college van Procureurs Generaal van 14 juli 2008 (in werking treding 1 augustus 2008) (verer: aanwijzing van het OM).
  • De brief van de staatssecretaris van justitie over vrouwen in het vreemdelingenbeleid/achterlating en huiselijk geweld van 29 juli 2008 (verder: brief verblijfsvergunning huiselijk geweld).

Hoofdstuk 3 ‘toetst’ deze documenten aan het toetsingskader zoals dat is ontwikkeld. Voldoet het beleid aan de verplichtingen van het VN-Vrouwenverdrag en de principes van de gelijke behandeling? Wordt de - al dan niet verborgen - gender-lading van begrippen onderkend in de analyses, doelstellingen en maatregelen? De toets is voorzien van suggesties voor verbeteringen.

externe linkBestellen of download via de website Projects on Women's Rights