Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Borgen van veiligheid in kwetsbare gezinnen. Casuïstiek Heerlen

22-06-2016

Verslag van een onderzoek naar de zorg en ondersteuning aan een kwetsbaar gezin.

Aanleiding voor het onderzoek waren meldingen van verschillende betrokken instellingen en de gemeente Heerlen aan de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie dat een kind van zeven jaar was overleden als gevolg van huiselijk geweld in de thuissituatie. Genoemde inspecties werken samen met de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein (STJ/TSD).

Meervoudige problematiek

In deze casus gaat het om een kind dat gedurende zijn leven in zijn ontwikkeling werd bedreigd, met name vanwege de ernstige meervoudige problematiek van de moeder, die periodes niet in staat was in de basisbehoeftes van het kind, zoals verzorging en toezicht, te voorzien.

Reconstructie hulpverlening

De samenwerkende inspecties hebben de zorg en ondersteuning aan dit gezin in kaart gebracht in een reconstructie van de hulpverlening, aan de hand van dossieronderzoek en gesprekken met professio-nals. De reconstructie begint bij de geboorte en eindigt bij het overlijden van het kind. Bij het gezin is een groot aantal professionals betrokken geweest op verschillende leefgebieden ((geestelijke) ge-zondheidszorg, gezin, welzijn, onderwijs en veiligheid).

Informatie delen

Het rapport benadrukt de noodzaak van het delen van informatie, ook als die onder het beroepsgeheim valt. De afweging over de veiligheid van een kind kan nooit door een behandelaar eenzijdig wor-den gedaan, omdat voor een goede beoordeling een breder perspectief noodzakelijk is. Hierbij dient de Meldcode gevolgd te worden.

Uitgaan van gedeeld beeld over veiligheid

Passende hulp voor ouders en kinderen is alleen mogelijk wanneer er tussen de professionals een gedeeld beeld bestaat over wat een (on-)veilige situatie is voor een kind en wat signalen van risico’s zijn. Verschillende interpretaties van ‘ontwikkelingsbedreiging’, ‘mishandeling’, verwaarlozing’, ‘veiligheid’ en ‘gevaar’ leiden tot afwijkende opvattingen over wanneer er wel of niet moet worden gehandeld als veiligheidsrisico’s voor een kind worden gesignaleerd.
De volwassenzorg en de jeugdhulp (inclusief de jeugdbeschermingsketen) dienen uit te gaan van dezelfde definities bij het toepassen van de Meldcode, de kindcheck en de samenwerking rondom kwetsbare gezinnen.

Verbeterpunten

De inspecties zijn van oordeel dat de professionals gezamenlijk de veiligheid van het kind onvol-doende als prioriteit hebben gesteld. Zij formuleren verbeterpunten voor de gemeente Heerlen, organisaties en samenwerkingsverbanden die een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor samen-hangende hulpverlening aan kwetsbare gezinnen.

Regierol gemeenten

De uitkomsten van het onderzoek zijn ook voor andere gemeenten van belang. Het rapport biedt gemeenten de kans om vanuit hun nieuwe regierol, die voortvloeit uit de drie decentralisaties, samen met de betrokken organisaties te leren op basis van dit rapport.

Download

pdf-bestandBorgen van veiligheid in kwetsbare gezinnen. Casuïstiek Heerlen (pdf-bestand, 1,16 MB, via jeugdinspecties.nl)


Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein (2016). Borgen van veiligheid in kwetsbare gezinnen. Casuïstiek Heerlen. Verslag van een onderzoek naar de zorg en ondersteuning aan een kwetsbaar gezin. Utrecht: Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein.