Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Bronnenboek Eergerelateerd geweld in Nederland

05-09-2005

In het Bronnenboek wordt een overzicht geschetst van de ontwikkelingen in de Nederlands aanpak van eergerelateerd geweld sinds de zomer van 2003. Geconstateerd wordt dat in die twee jaar het bewustzijn over de omvang en ernst van eergerelateerd geweld bij hulpverleners, politie, opvang en signaleerders duidelijk is toegenomen. Verbetering is op korte termijn nodig in de aanpak bij politie, hulpverlening en bij 'signaleerders' (huisartsen, scholen etc).
Hilde Bakker, TransAct, 2005

De aanpak van eerwraak in Nederland kan beter. Zowel bij politie, hulpverlening als ‘signaleerders’ zou op korte termijn een verbetering van de aanpak moeten plaatsvinden. Dit staat in ‘Eergerelateerd Geweld in Nederland’ een bronnenboek over de aanpak van eergerelateerd geweld.

Het bronnenboek is een uitgave van TransAct. Sinds 2004 voert TransAct in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een project uit om de aanpak van eergerelateerd geweld te verbeteren door bewustzijn en deskundigheid te vergroten bij de betrokken instellingen en door methodieken en beleid te ontwikkelen.

Enkele conclusies en aanbevelingen

Aanbevelingen voor de korte termijn:

  • De diverse beroepsgroepen dienen meer deskundigheid over eergerelateerd geweld te verwerven. Multicultureel werken (bij de aanpak van huiselijk geweld) dient structureel onderdeel te zijn van opleidingen en trainingen.
  • Politie dient meer gebruik te maken van haar bevoegdheden bij het opsporen en vervolgen in deze zaken. De politie dient zich actiever op te stellen, vroegtijdig ingrijpen blijkt vaak de-escalerend te werken.
  • Er is meer ondersteuning voor, en samenwerking met het onderwijs nodig vanuit de hulpverlening en politie. Scholen kunnen een belangrijke voorlichtende en signalerende functie hebben, maar kunnen vaak de signalen van eerwraak niet doorgeven of de verwijzingen niet rond krijgen.
  • Uitbreiding van mogelijkheden voor laagdrempelige (anonieme) melding en hulp voor slachtoffers en omstanders van eergerelateerd geweld, bijvoorbeeld door ook de Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld hierin een specifieke taak te geven.
  • Er zijn meer veilige (opvang)plekken nodig voor mensen (ook mannen en jongens) die bedreigd worden met eermoord, waar zij voldoende beschermd worden.
  • Uitbreiding van mogelijkheden van langdurige hulp voor vrouwen en meisjes die alle banden met hun verleden moeten verbreken, vanwege bedreiging met eermoord, of vanwege verstoting uit hun familie, is noodzakelijk.
  • Samenwerking tussen vrouwenopvang, hulpverlening en politie is lang niet overal optimaal. Samenwerking met de migrantenorganisaties dient nog bijna van de grond getild te worden en moet veel intensiever te worden.