Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eerwraak in het Nederlandse strafrechtelijke beleid: een paradox van goede bedoelingen

Door immigratie heeft de Nederlandse samenleving een multicultureel karakter gekregen. Het strafrecht heeeft ook met die culturele verschillen te maken gekregen. In deze bijdrage wordt eerst inzicht gegeven in de wijze waarop vóór 2001 werd gedacht over culturele delicten in het strafrecht. Daarbij worden jurisprudentie, literatuur en beleid geanalyseerd. Vervolgens wordt ingegaan op de beoordeling van culturele delicten na 2001, eveneens aan de hand van jurisprudentie, literatuur en beleid. Centraal daarbij staat de discussie rond eerwraak en eergerelateerd geweld. Nederlands ontwikkelingen worden waar mogelijk gekoppeld aan onder andere Belgische voorbeelden.

De analyse van Nederlandse wetgeving, beleid en jurisprudentie van na 2001 laat zien dat het aangepaste beleid gebruik maakt van dezelfde begrippen die voor 2001 werden gebruikt en nadrukkelijk werden bekritiseerd. Er dan ook volgens de auteurs een paradox te zien: voor en na 2001 werden om verschillende redenen maar met goede bedoelingen ideeën bedacht en uitgewerkt over culturele delicten. Deze ideeën zijn, hoe verschillend ze ook zijn, uiteindelijk om gelijkluidende redenen problematisch en vragen om een grondige herbezinning op het debat.

Open acces versie van een artikel verschenen in 2008 in:
Panopticon 29 (2008), nr. 3 pag. 7 - 28.
Voorde, J.M. ten en Siesling, M. : Eerwraak in het Nederlandse strafrechtelijke beleid: een paradox van goede bedoelingen

Het artikel is te downloaden via externe link de universiteit Leiden