Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eindbericht Commissie Voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

22-06-2015

Rapportage van de Commissie Rouvoet over stand van zaken en invoering van een kwaliteitskader

De Commissie Voorkomen Seksueel Misbruik in de Jeugdzorg, onder voorzitterschap van oud-minister André Rouvoet, werd ingesteld door Jeugdzorg Nederland na het verschijnen van het rapport van de commissie Samson in oktober 2012. De sector was geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek en kondigde maatregelen aan die het risico van seksueel misbruik moeten tegengaan.

Kwaliteitskader

De onafhankelijke Commissie Rouvoet kreeg de opdracht een kwaliteitskader vast te stellen en toe te zien op de invoering. Het kwaliteitskader werd in mei 2013 vastgesteld. In het eindbericht rapporteert de Commissie Rouvoet over de stand van zaken en geeft haar oordeel over de invoering. De Commissie is positief over de behaalde resultaten, maar geeft ook een aantal aanbevelingen voor de verankering en verbreding van de aanpak.

Positief resultaat van het kwaliteitskader is, dat het taboe om seksualiteit aan de orde te stellen sterk is verminderd. Het belangrijkste probleem, de handelingsverlegenheid in situaties waarin seksualiteit aan de orde is, is daardoor in belangrijke mate weggenomen. Ook is er het besef dat het voorkomen van seksueel misbruik begint met goede voorlichting over seksualiteit en het stellen van grenzen.

Daarnaast blijft er de noodzaak van een structurele verbeteraanpak, zoals ook Jeugdzorg Nederland aangeeft. De commissie Rouvoet heeft haar bevindingen gedeeld met de Commissie Jeugd van de VNG en roept gemeenten op het voorkomen van seksueel misbruik van jeugdigen als speerpunt van beleid te maken.

Conclusies en aanbevelingen

De Inspectie vervult een belangrijke rol in haar jaarlijkse inspectiebezoeken. Ook certificering kan een belangrijke zekerheid voor de borging van de maatregelen bieden. Er heeft een inventarisatie plaats-gevonden van instrumenten, methodieken en interventies. Onderzocht moet worden wat de bruikbaarheid en effectiviteit hiervan is, en of ontbrekende instrumenten, methodieken en interventies ont-wikkeld moeten worden. Ook bepleit de commissie een ondersteuningssysteem voor de borging van kwalitatief goede toepassing hiervan. Certificering en methodische werkbegeleiding van medewerkers maken hier onderdeel van uit.
De commissie pleit verder voor een onderzoeks- en ontwikkelbudget specifiek voor vragen rondom het voorkomen van seksueel misbruik.

pdf-bestandEindbericht Commissie Voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg (pdf-bestand, 205 KB, via jeugdzorgnederland.nl)


Eindbericht Commissie Voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg. (2015). Utrecht: Jeugdzorg Nederland.