Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eindevaluatie van het meerjaren kaderprogramma “Aan de goede kant van de eer”

30-05-2011

Resultaten en de succesfactoren en knelpunten in de opzet en uitvoering van het kaderprogramma "Aan de goede kant van de eer".
logo Aan de goede kant van de eer

Om het aantal slachtoffers van eergerelateerd geweld terug te brengen is in 2006 het programma Eergerelateerd geweld gestart. Onderdeel van het programma was het meerjaren kaderprogramma "Aan de goede kant van de eer". Het kaderprogramma heeft aandacht besteed aan verbetering van samenwerking van minderhedenorganisaties met professionele instellingen, richtte zich op verhoging van de zelfredzaamheid en stimuleerde de totstandkoming van een mentaliteits- en gedragsverandering binnen de gemeenschappen waar eergerelateerd geweld zich voordoet. Bij de uitvoering van het programma zijn koepelorganisaties van migranten, achterbanorganisaties en gemeenten betrokken. Research voor Beleid heeft in de periode 2009-2011 de tussen- en de eindevaluatie van het kaderprogramma uitgevoerd. In de tussenevaluatie lag het accent op de stand van zaken bij de uitvoering. De eindevaluatie focuste zich op de resultaten en de succesfactoren en knelpunten in de opzet en uitvoering van het kaderprogramma.

Doelstellingen behaald?

Uit de evaluatie blijt dat de (kwantitatieve) doelstellingen te ambitieus waren en weinig realistisch (o.a. 50.00 personen uit de verschillende gemeenschappen bereiken). Toch zijn er op het terrein van taboedoorbreking en zelfredzaamheid veel mensen bereikt. Om dit te bereiken is een breed scala van middelen ingezet.
Hoewel de uiteindelijke impact moeilijk te meten is, zijn er indicties dat het programma veel teweeg heeft gebracht. Het thema staat blijvend op de agenda. Bij een aantal gemeenschappen heeft het bijgedragen tot een bredere emancipatiebeweging waarin ook andere taboeonderwerpen bespreekbaar worden gemaakt. Maar de verschillen tussen de progressieve en behoudende gemeenschappen blijven aanzienlijk.
De bekendheid van de betrokken (professionele) organisaties is onder de migranten duidelijk toegenomen.
Het beoogde doel van samenwerking valt tegen en staat in de meeste gemeenten nog in de kinderschoenen.

Werking van het programma

De keuze van een meerjarenprogramma gaf bij dit complexe onderwerp voldoende ruimte om een optimale aanpak te ontwikkelen.
Dat bracht wel de noodzaak met zich mee dat kaders en rollen van de verschillende partijen helder vorm moe(s)ten krijgen.
Het programma was deels gebaseerd op onjuiste aannames over contacten tussen gemeenten en migrantenorganisaties, het organisatieverband van migranten.
Communicatie was een van grootste knelpunten van het project. Daaraan lagen verschillende oorzaken aan ten grondslag. Bij de start van het project had hieraan meer aandacht besteed moeten worden.

pdf bestandDownload de voledige tekst van het rapport(pdf, 1,08 MB) (via website Research voor Beleid)


Zweers, J.S., Bouma, S., & Wils, J. (2011). Eindevaluatie van een meerjaren kaderprogramma 'Aan de goede kant van de eer'. Eindrapport. Zoetermeer: Research voor Beleid.