Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eindrapportage pilot project Preventie Eergerelateerd Geweld Enschede en Hengelo

30-03-2011

De gemeenten Enschede en Hengelo hebben van de minister van Wonen, Wijken en Integratie middelen ontvangen om een lokale preventieaanpak te ontwikkelen ten aanzien van eergerelateerd geweld. Met deze eindrapportage ronden de gemeenten het project Preventie Eergerelateerd Geweld af.

Project Preventie Eergerelateerd Geweld

In de ontwikkeling van een preventieaanpak hebben de beide gemeenten samen opgetrokken, door onder meer het aanstellen van een gezamenlijke projectleider en het gezamenlijk uitvoering geven aan een scholenaanpak. Door krachten te bundelen kan meer bereikt worden, kunnen partijen van elkaar leren en elkaar wederzijds aanvullen. Een bovenlokaal kader was in dit geval ook effectiever, aangezien veel instanties regionaal georganiseerd zi

Daarnaast is er ook een samenwerkingsverband ontstaan met de gemeente Almelo, voor het vormgeven van een regionale ketenaanpak.

Doelstellingen

Het doel van het project is om te komen tot een sluitende keten van signaleren, melden en hulpverlenen. Deze doelstelling is uitgewerkt in een aantal concrete subdoelstellingen, gericht op de samenwerkingsaanpak (resultaatafspraak 1) en de scholenaanpak (resultaatafspraak 2). In deze eindverantwoording worden per aanpak en vervolgens per doelstelling de behaalde resultaten, successen en eventuele knelpunten weergegeven.

Conclusies

In de projectperiode zijn belangrijke afspraken vastgelegd en zijn diverse activiteiten ontplooid, die de komende jaren een vervolg krijgen. Dat is ook altijd de bedoeling geweest van het project: geen eenmalig project, maar het opzetten van een ketenaanpak en preventieve aanpak die zelfstandig (en deels met ondersteuning vanuit de gemeente) kunnen blijven voortbestaan.

Het thema Eergerelateerd Geweld is een beladen en gevoelig thema. Het zorgen voor bewustwording en uiteindelijke mentaliteitsverandering is een lang proces, waar ongetwijfeld meerdere generaties voor nodig zijn. De betrokkenheid van professionele organisaties, migrantenorganisaties en de scholen is hierbij van groot belang. Binnen Hengelo en Enschede (en in heel Twente), zal hier de komende jaren nadrukkelijk in geïnvesteerd worden.

Organisatie

Gemeente Enschede, gemeente Hengelo, Scala Welzijn en Alifa Welzijn

Download