Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

06-11-2014

In Nederland hebben naar schatting 150.000 mensen te maken met openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Ieder van hen heeft (een opeenstapeling van) problemen op het gebied van bij-voorbeeld financiën, wonen, werken, psychische en lichamelijke gezondheid, sociale contacten, opvoeding of verslaving.

Wanneer bemoeizorg?

Soms lukt het niet om iemand tijdig de juiste hulp te bieden. Dit kan verschillende redenen hebben:
• Zelf geen hulpvraag (kunnen of willen) stellen;
• Slecht contact kunnen leggen of onderhouden met reguliere hulpverleners dan wel actief hulp uit de weg gaan omdat men van mening is geen probleem te hebben (zorgmijding);
• In het bestaande ondersteuningsaanbod tussen wal en schip vallen (zorghiaten).

De OGGZ richt zich onder meer op het helpen van ‘zorgwekkende zorgmijders’ bij het onderkennen en stellen van hun hulpvraag, probeert te bewerkstelligen dat zij zorg accepteren en tracht het zorg-aanbod op hun vragen en problemen af te stemmen. Dit wordt ook wel bemoeizorg genoemd.

Bemoeizorg versus Veiligheidshuizen

De richtlijnen uit deze handreiking zijn specifiek bedoeld om te worden toegepast in de bemoeizorg. Voor de Veiligheidshuizen, waarin bijvoorbeeld gemeente, politie, Raad voor de kinderbescherming, Reclassering, welzijnsorganisaties, jeugdzorgorganisaties, GGD en GGZ samenwerken aan problemen als huiselijk geweld, criminaliteit en overlast, wordt een apart juridisch kader ontwikkeld.

Uitwisselen persoonsgegevens

Deze Handreiking gaat over het uitwisselen van persoonsgegevens voorafgaand aan en gedurende het bemoeizorgtraject. De handreiking bevat een stappenplan dat de beroepskracht moet doorlopen voorafgaand aan het bemoeizorg-overleg. Het gaat daarbij om signaleren, collegiale toetsing (waarbij in het geval van vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling advies kan worden gevraagd aan een deskundige collega, zoals omschreven in de Wet verplichte Meldcode), een gesprek met de cliënt, weging van signalen en beslissen. In deze laatste stap beslist de beroepskracht of er wordt overgegaan tot het deelnemen aan het bemoeizorg-overleg of dat het inbrengen van het signaal nodig is.

De bijlagen gaan onder meer in op de juridische aspecten van bemoeizorg; ook is een schematische weergave opgenomen van de gegevensuitwisseling.

pdf-bestandHandreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg (pdf, 13 MB, via www.ggznederland.nl)


Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg (2014). Utrecht/ Amersfoort: GGD GHOR Nederland, GGZ Nederland, KNMG.