Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Herziening van de zedendelicten?

02-03-2016

Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling.

In dit onderzoek staat de vraag centraal of de misdrijven tegen de zeden (Titel XIV, Boek II van het Wetboek van Strafrecht) moeten worden herzien. De vraag of de zedentitel moet worden herzien is gerelateerd aan drie factoren. Het gaat om het belang van strafwetgeving die voldoende samenhang vertoont, niet te complex is en heldere normstellingen bevat. Deze factoren worden in verband gebracht met drie belanghebbenden: de burger, de jurist en de politicus.

Voor het onderzoek is uitgegaan van het volgende criterium:
Er is aanleiding de zedentitel grondig te herzien wanneer in hoge mate sprake is van onduidelijke samenhang, complexe regelingen en vage normstellingen in het Wetboek van Strafrecht.

Ingegaan wordt onder meer op de onderwerpen ontucht, seksuele delicten tegen jeugdigen, leeftijdsgrenzen, hands-off contact en strafverzwaringsgronden.

Voor deze studie zijn zeventien juristen geïnterviewd en heeft documentenonderzoek plaatsgevonden. De uiteindelijke conclusie is dat de zedentitel inderdaad moet worden herzien. De onderzoekers doen hiertoe suggesties.

Download

pdf-bestandHerziening van de zedendelicten? (Pdf-bestand, 14,8 MB, via rijksoverheid.nl)


Lindenberg, K. & Dijk, A.A. van (2015). Herziening van de zedendelicten? Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, faculteit rechtsgeleerdheid.
In opdracht van het WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie.