Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Jeugdwet, Tekst & Toelichting

10-09-2014

De Jeugdwet draagt bij aan de transformatie in de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen.

In deze uitgave wordt de wettekst inzichtelijk gemaakt voor het gebruik in de praktijk. Per wetsartikel zijn de relevante teksten uit kamerstukken opgenomen en door de auteur van commentaar voorzien met betrekking tot interpretatie van de wettekst.
Omslag Jeugdwet, Tekst & Toelichting
Invoering van de Jeugdwet betekent een fundamentele stelselwijziging in de jeugdzorg. Waar het Rijk eerder verantwoordelijk was voor het stelsel van de jeugdzorg, zijn het na 1 januari 2015 gemeenten die moeten zorgen voor een effectief en efficiënt stelsel waarbij één van de doelstellingen is om dit stelsel beter te laten aansluiten op de jongere(n) en diens omgeving.

De Jeugdwet dient bij te dragen aan de door de regering nodig geachte transformatie in de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen naar:

  1. preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders;
  2. demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en voorzieningen;
  3. eerder de juiste hulp op maat te bieden om het beroep op dure gespecialiseerde hulp te verminderen;
  4. Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt "één gezin, één plan, één regisseur";
  5. meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van de regeldruk.

Om een goed beeld te krijgen van de taak die gemeenten op zich hebben gekregen, is in dit boek de parlementaire geschiedenis van de afzonderlijke artikelen en de wet als geheel overzichtelijk gebundeld. Handig voor iedereen die te maken krijgt met invoering en uitwerking van de Jeugdwet.

Deze uitgave verschijnt 10 september 2014.
Redactie: mr. drs. Els Huisman
ISBN: 9789491930096

Bron en bestellen: externe linkWebsite Uitgeverij Berghauser Pont