Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kinderen in de keten: Meld- en hulptrajecten voor de getuigen van huiselijk geweld

Het Nederlands Jeugdinstituut / NJi (voorheen NIZW Jeugd) en Movisie (voorheen TransAct) hebben in opdracht van de Ministeries van Justitie en VWS een stand van zaken studie gedaan naar de ketensamenwerking rond kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld.

Dit heeft geresulteerd in het rapport Meld- en hulptrajecten voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld. Inventarisatie en onderbouwing. Hiervan is een handzamere versie gemaakt met als titel Kinderen in de keten. Meld- en hulptrajecten voor de getuigen van huiselijk geweld.

Kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders hebben eigen behoeften aan hulp en ondersteuning. Dat maakt een aanbod in de regio dat zich specifiek op hen richt noodzakelijk. Her en der in het land zijn initiatieven genomen om dat aanbod te stroomlijnen en van bestaande schakels een sluitende keten te vormen. Om dit te realiseren, moet voor alle betrokken instanties duidelijk zijn hoe signalering, aanmelding, screening, hulp en nazorg voor deze kinderen in de regio zijn geregeld en op elkaar afgestemd zijn. Om kinderen die getuige zijn van geweld de hulp te bieden die zij nodig hebben, is een goede samenwerking tussen de verschillende instanties vereist.

In deze publicatie wordt de hulp beschreven die nodig is voor kinderen die betrokken zijn bij huiselijk geweld en de eisen die dat stelt aan de samenwerking tussen instellingen. Bovendien worden vijf praktijkvoorbeelden gegeven van een ketenaanpak voor kinderen als getuigen. Daarnaast bevat de publicatie handreikingen voor regio's die een ketensamenwerking willen starten en inspiratie voor de regio's die al een samenwerkingstraject hebben opgezet voor de kinderen. Deze publicatie is gebaseerd op het uitgebreidere rapport Meld- en hulptrajecten voor kinderen als getuigen van huiselijk geweld.