Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces

28-09-2015

Nationale wet- en regelgeving betreffende de rechtspositie van minderjarige slachtoffers getoetst aan het internationale kinderrechtenkader.

De onderzoekers spraken met professionals die vanuit verschillende posities betrokken zijn bij het strafproces waarbij minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik betrokken zijn. Ook spraken de onderzoekers met minderjarige ervaringsdeskundigen en/of hun ouders.

Inhoud

Aan de hand van internationale en Europese bepalingen is in kaart gebracht waaraan Nederlandse wet- en regelgeving, beleid en praktijk moet voldoen zodat procedures binnen het strafproces voor minderjarige slachtoffers de kinderrechtelijke toets kunnen doorstaan (hfdst. 2).
Hoofdstuk 3 gaat in op de wijze waarop het bieden van ondersteuning aan minderjarige slachtoffers gedurende het strafproces is geregeld.
Hoofdstuk 4 behandelt de informerende taak van de politie en het OM. Vervolgens behandelt hoofd-stuk 5 de norm het aantal verhoren zoveel mogelijk te beperken. In hoofdstuk 6 wordt het politieverhoor onder de loep genomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het studioverhoor voor minderjarige slachtoffers die jonger dan 12 jaar oud zijn enerzijds en het informatieve gesprek en politieverhoor voor minderjarigen van 12 jaar en ouder anderzijds.
Het verhoor bij de rechter-commissaris staat centraal in hoofdstuk 7. De gang van zaken binnen de rechtbank komt aan bod in hoofdstuk 8 waarbij wordt ingegaan op de voorbereiding op de zitting, de wachtruimte en plek in de zittingszaal, het verhoor ter zitting en het uitoefenen van het spreekrecht. Het thema privacy is onderwerp van hoofdstuk 9.

Belangrijkste bevindingen

  • De rechtspositie van minderjarigen van 12 jaar en ouder kent onvoldoende waarborgen
  • Het informatieve gesprek is onvoldoende kindgericht
  • Minderjarigheid als weigeringsgrond voor verhoor is wettelijk niet vastgelegd
  • Bescherming van minderjarige tijdens het verhoor bij de rechter-commissaris moet beter
  • Beroepskrachten die minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik van 12 jaar en ouder verhoren zijn hier niet specifiek voor opgeleid
  • Verhoren met minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik van 12 jaar en ouder vinden niet per definitie plaats in een aangepaste ruimte
  • De slachtofferadvocaat heeft onvoldoende mogelijkheden om de belangen van het minderjarige slachtoffer te behartigen
  • De privacy van minderjarige slachtoffers ter zitting is onvoldoende gewaarborgd.

Lees het gehele rapport

pdf-bestand Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces (pdf-bestand, 886 KB, via mensenhandelweb.nl)


Hokwerda, Y.M., Veldman, T., Graaf, L. de & Rueb, C. (2015). Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces. Een toetsing aan het internationale kinderrechtenkader. Leiden: Defence for Children.