Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Opvoeden na partnergeweld

09-05-2011

Het is mogelijk gezinnen beter te ondersteunen om overdracht van huiselijk geweld van de ene op de volgende generatie te voorkomen.

Ouders in een geweldsrelatie kunnen de opvoeding van kinderen doorgaans slecht aan, ook nadat het partnergeweld is gestopt. De impact op kinderen die slachtoffer of getuige zijn geweest van geweld tussen de ouders is groot. Kinderen kunnen zelf pleger- of opnieuw slachtoffer worden. Ze kampen met psychosomatische klachten, leerachterstanden en problemen in de sociale omgang. In het hulpaanbod na huiselijk geweld komt de opvoeding als thema onvoldoende aan de orde.

In het onderzoek Opvoeden na partnergeweld hebben 100 moeders en 84 jongeren (slachtoffers en getuigen van relatiegeweld) van uiteenlopende etniciteit gesproken over hun ervaringen. Onderzocht is wat de gevolgen van partnergeweld zijn voor het opvoeden en zorgen voor kinderen. Welke zorgen en ondersteuningsbehoeften leven er bij moeders en kinderen? En wat hebben zij nodig om uit de spiraal van het geweld te komen?

Er zijn geen verschillen in de aard en ernst van het geweld tussen etnische groepen geconstateerd. Wel ervaren gezinsleden uit etnische groepen soms een groter taboe op het bespreken en daarmee het doorbreken van het geweld of beëindigen van de relatie. Dat kan het isolement van het gezin vergroten. Het geweld ontreddert de moeders vaak dusdanig dat het zorgen en opvoeden ze slecht afgaat. Ook na beëindiging van het geweld kan de impact op kinderen en moeders groot blijven en belemmerend werken op een gezonde ontwikkeling.

Behoefte aan ondersteuning

In het boek vertellen moeders en kinderen ook wat zij vinden van het bestaande hulpaanbod en aan welke ondersteuning ze behoefte hadden tijdens en na het geweld. De aanbevelingen van de onderzoekers richten zich enerzijds op vroege preventie, het doorbreken van isolement en het ontwikkelen van eigen kracht, ook door ontplooiing en participatie. De aanbevelingen over opvoedingsondersteuning aan moeders en vaders richten zich op problemen met de disciplinering van kinderen en op structuur, het vervangen van fysieke bestraffing door alternatieve correcties, op bewustwording van het mogelijk gebrek aan liefde of juist de compensatie in toegeeflijkheid, en op de neiging de problematiek te verdoezelen, ook ná het geweld. Instellingen, zoals de Centra voor Jeugd en Gezin kunnen zon ondersteuningsbeleid helpen vormgeven, mits cultuursensitief en met oog voor de geweldshistorie.

Opvoeden na partnergeweld is een initiatief van de vier grote steden en is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van VWS, het voormalige ministerie voor Jeugd en Gezin en Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Samenvatting ontleend aan website Verwey-Jonker instituut.
externe linkMeer informatie.. (website Verwey-Jonker)

externe linkBestellen bij de de uitgever van Gorcum


Pels, T., Lünnemann, K.,& Steketee, M. (Eds.). (2011). Opvoeden na partnergeweld. Ondersteuning van moeders en jongeren van diverse afkomst. Assen: van Gorcum. ISBN: 9789023248101