Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Pilots voorkomen financiële uitbuiting. Bevindingen en leerervaringen.

26-06-2015

Resultaten van de pilots in zeven centrumgemeenten, in het kader van het Actieplan Ouderen in veilig handen.

In het Actieplan Ouderen in veilig handen is het project ‘voorkomen financiële uitbuiting’ opgenomen. In dat kader zijn vanaf 2013 in zeven centrumgemeenten pilots ‘Voorkomen financiële uitbuiting’ uitgevoerd. Het gaat om de centrumgemeenten Almere, Den Bosch, Ede, Gouda, Groningen, Haarlem en Rotterdam. De pilots zijn in 2015 afgerond.

Resultaten

De pilot heeft geleid tot de ontwikkeling van middelen en instrumenten als protocollen, handreikingen, werkinstructies en foldermateriaal.
Daarnaast heeft deelname aan de pilot geleid tot de volgende effecten:
(1) nieuwe netwerken,
(2) bewustwording en kennisvergroting en
(3) een versterkte positie van Veilig Thuis op financiële uitbuiting.

Leerervaringen

De deelnemers van de pilots hebben veel leerervaringen opgedaan. Over het organiseren van voorlichting aan ouderen: in kleine groepen is er meer veiligheid om persoonlijke vraagstukken aan de orde te stellen; ook het gebruik van praktijksituaties kan verhelderend werken. Een andere leerervaring betreft privacy en geheimhouding: er blijkt vaak meer mogelijk te zijn dan vooraf werd verondersteld. Het handelend vermogen van professionals wordt versterkt door praktische handvatten met een toelichting op de toepassing ervan. Bewustwording en kennisvergroting van professionals blijven aandacht vragen.

Borging

In alle pilots zijn lokale afspraken gemaakt over de borging en voortzetting van de aanpak voorkomen financiële uitbuiting. Daarnaast zijn er op de landelijke slotconferentie suggesties gedaan voor borging op landelijk niveau.

Download het rapport

pdf-bestandPilots voorkomen financiële uitbuiting. Bevindingen en leerervaringen (pdf-bestand, 1,12 MB, via officiëlebekendmakingen.nl).


Berg, Y. van den & Waaijenberg, M. (2015). Pilots voorkomen financiële uitbuiting. Bevindingen en leerervaringen. Den Haag: B&A.