Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Preventie van Kindermishandeling. Van papier naar werkelijkheid

21-05-2014

Dit onderzoek heeft als doel de regierol van gemeenten inzichtelijk te maken en om handvatten te bieden, waarmee gemeenten de preventie en aanpak van kindermishandeling een impuls kunnen geven, die kinderen, (aanstaande) ouders en professionals direct ten goede komen.

Onderzoeksaanpak

In het kader van het onderzoek is een vragenlijst ontwikkeld die aan alle Nederlands gemeenten is gestuurd. 208 gemeenten hebben de vragenlijst ingevuld. Daarmee is een representatief aantal
verkregen voor het totaal aantal gemeenten in Nederland. In het onderzoek is focus aangebracht door de selectie van tien concrete preventie doelstellingen, die bij navolging resultaat opleveren voor ouders en kinderen.

Conclusies en aanbevelingen

De Kinderombudsman komt in zijn onderzoek tot de conclusie dat driekwart van de Nederlandse gemeenten beleid heeft ten aanzien van de preventie van kindermishandeling. Daarmee heeft dit thema zeker de lokale aandacht. Desondanks, levert het gemeentelijke beleid ten aanzien van preventie kindermishandeling onvoldoende resultaten op voor ouders en kinderen.
Een beperkt aantal gemeenten heeft haar preventiebeleid goed ontwikkeld. Bij een ruime meerderheid ontbreken echter belangrijke preventiedoelstellingen, ondanks dat deze sinds 2008 op intensieve wijze aan gemeenten bekend zijn gemaakt. De meerderheid van gemeenten heeft zowel onvoldoende zicht op mishandelde kinderen, als op bekende risicogroepen. Daarnaast wordt onvoldoende gemonitord op de resultaten, zoals het bereik en effect van ingezette programma’s.

50% vermindering in 3 jaar

De Kinderombudsman beveelt gemeenten aan om de volgende doelstelling in hun preventiebeleid te gaan hanteren: dat het aantal kinderen dat in een gemeente met kindermishandeling te maken krijgt met minimaal 50% wordt verminderd in een periode van 3 jaar. Om de gemeentelijke regietaak ten aanzien van de preventie van kindermishandeling te versterken, doet hij de aanbeveling om een Kind Veilig Preventiebeleid te voeren, bestaande uit: het in beeld brengen van risicogroepen, het gebruik van effectieve programma's en het benutten van instrumenten voor verbetering van de gemeentelijke monitoring.
Daarnaast vraagt de Kinderombudsman gemeenten om voor het treffen van preventiemaatregelen gebruik te maken van bestaand aanbod, zoals het Kind Veilig Preventiepakket. Dit Preventiepakket bevat een gebundeld aanbod voor gemeenten, zodat zij extra handvatten krijgen ter ondersteuning van hun regietaak ten aanzien van de aanpak kindermishandeling. De Kinderombudsman wil hiermee gemeenten tegemoet komen in tijden van transitie en bezuinigingen.
De Kinderombudsman noemt in zijn aanbevelingen ook de verplichting van het Rijk, voortvloeiend uit ondertekening van het VN-Kinderrechtenverdrag, om zich in te blijven spannen om de verantwoordelijkheid zoals vastgelegd in artikel 19 van het Kinderrechtenverdrag waar te maken.

(Bron: Samenvatting in Preventie van Kindermishandeling. Van papier naar werkelijkheid (p. 1-2)

pdf bestandPreventie van Kindermishandeling. Van papier naar werkelijkheid (pdf, 2,7 MB) (via dekinderombudsman.nl)