Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Slachtoffer en de rechtspraak. Handleiding voor de strafrechtspraktijk

05-02-2014

Een uitgebreid naslagwerk gericht op de praktische omgang met slachtofferrechten.

Het doel van dit boek is de huidige stand van het recht ten aanzien van slachtoffers te beschrijven voor de strafrechter en de juridisch medewerker die hier in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Voorts is getracht, waar mogelijk, praktische handreikingen te geven voor de invulling van deze rechten.

Gewijzigde positie slachtoffer in strafproces

De afgelopen jaren is veel veranderd in de positie van het slachtoffer in het strafproces. Per 1 januari 2011 is de Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces in werking getreden.1 Met deze wet zijn de rechten van het slachtoffer uitgebreid en (deels) gebundeld in een aparte titel van het Wetboek van Strafvordering (Sv).
De ontwikkelingen, als het om de positie van het slachtoffer gaat, gaan onverminderd door en de stroom internationale en nationale regelgeving, jurisprudentie en literatuur neemt belangrijk toe. Binnen al deze kaders zoeken organisaties hun weg om de rechten van het slachtoffer vorm en inhoud te geven.
Boekomslag Slachtoffers en de rechtspraak

Best practices

Binnen de Rechtspraak is een groep rechters en juridisch medewerkers onder leiding van mr. J. Candido dezelfde uitdaging aangegaan. De best practices binnen de rechtspraak zijn voor dat doel verzameld en rijk gelardeerd met verwijzingen naar jurisprudentie en literatuur. Bijzondere aandacht is besteed aan de toepassing van het civiele recht binnen het strafrecht, zoals de strafrechter dat regelmatig tegenkomt als een slachtoffer zich voegt als benadeelde partij in een strafzaak. Hoewel de handleiding geen expliciete conclusies of aanbevelingen kent, kan wel worden gesignaleerd dat veel van de best practices samenhangen met de erkenning van het slachtoffer in woord en daad als procesdeelnemer of als procespartij in het geval van een benadeelde partij.

Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht

De handleiding is geschreven in opdracht van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht en de Raad voor de rechtspraak, maar is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep.
Deze publicatie wordt gratis toegezonden of digitaal beschikbaar gesteld aan hen die tot de doelgroep behoren.
Zij die menen voor toezending in aanmerking te komen worden verzocht hun naam, postadres en hun functie kenbaar te maken aan de redactie (
Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS)
t.a.v. mr. ing. P.C.T. van Dam
Postbus 90613
2509 LP Den Haag
E-mail: p.dam@rechtspraak.nl

pdf bestandSlachtoffer en de rechtspraak. Handleiding voor de strafrechtspraktijk (pdf, 1,75 MB)


Candido, J., Hoendervoogt, M., van Dam, P., & Gest, M. (2014). Slachtoffer en de rechtspraak. Handleiding voor de strafrechtspraktijk. Den Haag: Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS).