Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vóór Veilig en Veilig Verder

23-11-2011

Blijvende aandacht voor een zeer ernstige en hardnekkige problematiek. Advies aan de Kinderombudsman over de aanpak van kindermishandeling in Nederland.

Kinderombudsman

Op verzoek van de Kinderombudsman brengen Augeo Foundation, de Bernard van Leer Foundation, Fier Fryslân, Landelijk Programma Huiselijk Geweld en de Politietaak, MOVISIE en het
Nederlands Jeugdinstituut advies uit met als doel kindermishandeling in Nederland doeltreffend aan te pakken.

Het advies aanpak kindermishandeling

De samenstellers van het advies Voor Veilig en Veilig Verder vinden dat de aanpak van kindermishandeling op drie manieren een impuls moet krijgen:

  1. Burgers moeten gestimuleerd worden om samen de verantwoordelijkheid te dragen voor een veilig opvoedings- en opgroeiklimaat voor kinderen. Onderdeel daarvan is het ontwikkelen van handvatten om alle betrokkenen, professionals en niet-professionals, in staat te stellen (de ernst van) kindermishandeling beter te duiden en daarover het gesprek aan te gaan als zij in contacten met ouders en kinderen geconfronteerd worden met vermoedens van kindermishandeling.
  2. Conform de principes van positief opvoeden moeten alle gemeenten in Nederland een gerichte en getrapte preventiestrategie invoeren om kindermishandeling te voorkomen, te beginnen met opvoedcursussen voor alle nieuwe ouders tot en met geïndiceerde interventies bij gezinnen met een verhoogd risico op kindermishandeling.
  3. Onderzoek naar (vermoedens van) kindermishandeling en hulpverlening aan gezinnen waar complexe, ernstige vormen van kindermishandeling geconstateerd zijn, moeten integraal en multidisciplinair georganiseerd zijn. Hulpverlenende en strafrechtelijke instellingen moeten daarom vanuit één regionaal centrum gaan samenwerken bij het onderzoek naar en het stoppen van de kindermishandeling.

Om systematisch lering te trekken uit voorvallen en incidenten is een intersectorale review na elke gezinsmoord gewenst, dit om de preventiestrategie aan te scherpen, de multidisciplinaire samenwerking te verbeteren en kindermishandeling blijvend te agenderen.

pdf bestandDownload volledige tekst van dit advies (pdf, 569 Kb)