Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vrouwen uit de knel? Het vervolg

16-05-2019

Vervolgonderzoek van de Nationale Ombudsman over de Vrouwenopvang

In het rapport Vrouwen in de knel, over knelpunten in de vrouwenopvang, reikte de Nationale Ombudsman ministeries en gemeenten oplossingsrichtingen aan om de situatie van deze vrouwen te verbeteren.

Dit vervolgonderzoek gaat na wat ministeries en gemeenten hebben gedaan om de knelpunten uit het eerdere rapport op te lossen. Ook is in kaart gebracht wat de ervaringen van de verschillende vrouwenopvanginstellingen zijn: welke problemen zijn opgelost en waar lopen zij in de praktijk nog tegenaan?

Download

pdf-bestandVrouwen uit de knel? Het vervolg (pdf-bestand, 499,24 KB, via nationaleombudsman.nl)

pdf-bestandSamenvatting rapport 2019/022 ((pdf-bestand, 58,36 KB, via nationaleombudsman.nl)


Nationale Ombudsman (2019). Vrouwen uit de knel? Het vervolg. Onderzoek naar de stand van zaken rond de eerder door de Nationale ombudsman gesignaleerde knelpunten die vrouwen ervaren in de vrouwenopvang. Den Haag: Nationale Ombudsman.
Rapportnummer: 2019/022