Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zorg voor kinderen na partnerdoding

13-11-2014

Het onderzoek Zorg voor kinderen na partnerdoding vond plaats in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en werd uitgevoerd door het Psychotraumacentrum WKZ van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Het doel van het onderzoek was om de gevolgen van partnerdoding voor minderjarige nabestaanden in kaart te brengen en om informatie te verzamelen over gezag, plaatsing, omgang met de dader-ouder, en de rol die instanties daarin spelen. Daarnaast wilden de onderzoekers jonge nabestaanden en hun verzorgers een duidelijke stem geven. De centrale vraag van het onderzoek was: Wat zijn de gevolgen van partnerdoding voor kinderen?

Het onderzoek bestond uit een incidentie-onderzoek en bestudering van dossiers. Via Bureaus Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en het Psychotraumacentrum WKZ kregen de on-derzoekers toegang tot de dossiers van 170 kinderen die in de periode 2003-2012 een ouder hebben verloren als gevolg van partnerdoding. Bovendien verzamelden de onderzoekers d.m.v. een mixed-method onderzoek via 69 informanten kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Deze gegevens betroffen 40 jonge nabestaanden (uit 21 verschillende gezinnen) die gemiddeld 7.5 jaar daarvoor een partnerdoding hadden meegemaakt, en hun verzorgers.

Resultaten

In de periode 2003-2012 hebben minimaal 257 minderjarige kinderen een biologische ouder verloren door partnerdoding. In de meerderheid van de zaken was de moeder het slachtoffer en de biologische vader de dader, maar het kwam ook voor dat de dader een (ex-)partner was zonder bloedband met de kinderen. In 88 procent van de zaken ging het om een mannelijke dader. De kinderen waren in de meerderheid van de gevallen mogelijk of zeker getuige van de – vaak zeer gewelddadige – doding.

Het onderzoek geeft inzicht in de woonsituatie van de kinderen na het gebeuren, gezag en voogdij, psychosociaal welzijn, hulp vanuit instanties, omgang met de dader-ouder en contact met de familie.

Download hier de samenvatting en het gehele rapport (via website WODC)
externe linkOnderzoek na partnerdoding


Alisic, E., Groot, A., Snetselaar, H., Stroeken, T., & Putte, E. van de. (2014). Zorg voor Kinderen na Partnerdoding. Den Haag: WODC.