10 voor Toekomst

Bij ‘10’ voor Toekomst helpen we gezinnen die met meerdere ingewikkelde problemen te maken hebben. Door de integrale aanpak leren gezinnen omgaan met hun problemen.

Als het kan, betrekken we het eigen netwerk van het gezin bij het hulpverleningsproces. Doel is een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders.

Korte inhoud

Gezinsondersteunings- en begeleidingsproject opgezet door het Leger des Heils. Werkers (coaches) worden ingezet om samen met het gezin te werken aan het beheersbaar maken en verminderen van de problemen. De ondersteuning en begeleiding richten zich op tien leefdomeinen: huishoudelijke ondersteuning, hulp bij financieel beheer, ondersteuning in kind- en zelfzorg, opvoedingsondersteuning, educatie, hulp bij vinden van goede daginvulling, (eventuele) orthopedagogische interventie, aandacht voor psychische en/of verslavingsproblematiek, netwerkversterking, begeleiding gericht op gedragsverandering.

De functie van gezinscoach, in Nederland geintroduceerd door dit Leger des Heilsproject, wordt in de nieuwe Wet op de Jeugdzorg officieel erkend

Visie / uitgangspunten

Het achterliggende idee van ‘10’ voor Toekomst is dat er processen doorbroken moeten worden. De multi-probleemgezinnen zijn in feite multi-probleemfamilies die, van generatie op generatie, steeds meer geïsoleerd zijn geraakt van de samenleving door hun problemen. In de integrale, outreachende benadering zitten diverse elementen van thuiszorg, jeugdhulpverlening en opvang verweven. Het gaat om laagdrempelige hulp in een vrijwillig kader. In de praktijk bevindt de hulpverlening zich nog al eens op het grensgebied van vrijwillige en onvrijwillige hulpverlening. Het uitgangspunt is die hulp te geven die het gezin nodig heeft, waarbij de coach zelf zoveel mogelijk van de problemen van de ouders oppakt. Van de werkers wordt verwacht dat zij een vasthoudende benaderingswijze hanteren bij de totstandkoming van het contact.

Doel van de methodiek

Behoud van de zelfstandigheid van het gezin als geheel en het zelfstandig blijven wonen binnen algemeen aanvaarde maatschappelijk grenzen.

Doelgroep

De focus vormen gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar, die hun zelfstandigheid dreigen kwijt te raken door verlies van zelfstandige huisvesting en of verlies van het ouderlijk gezag over de kinderen.