Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijkgeweld.nl maart 2003

01-03-2003

Jaargang 3, no. 1 - maart 2003

pdf bestandDownload dit nummer (pdf, 105 Kb)

In dit nummer van huiselijkgeweld.nl onder andere aandacht voor:

Privacy, beroepsgeheim en samenwerking:
Privacy en beroepsgeheim moeten in de opleidingen van verschillende beroepsgroepen veel meer aandacht krijgen. Ook moeten er handreikingen komen voor samenwerkingsverbanden huiselijk geweld. En eigenlijk zou er ook een meldrecht moeten komen. Dat zijn enkele conclusies uit het debat over privacy, beroepsgeheim en samenwerking bij de aanpak van huiselijk geweld dat op 10 februari in Utrecht plaatsvond.

Aandacht voor kinderen die getuige zijn:
Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW en TransAct organiseren op 8 mei in Amsterdam een congres waar de problematiek van Kinderen als getuigen van geweld centraal staat. Kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld, kunnen daar ernstige gevolgen van ondervinden. Het is dan ook van groot belang de aandacht voor deze groep kinderen op een hoger plan te brengen.

Voortgangsoverleg 'Prive Geweld - Publieke Zaak':
Bijna dertig allochtonen-organisaties en allochtone experts zaten onlangs bij het ministerie van Justitie om de tafel om het Intomart-rapport ‘Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Turken en Marokkanen in Nederland’ te bespreken. In het rapport, dat eind 2002 gereed was, wordt onder meer geconstateerd dat 24% van de allochtonen ooit ervaring heeft gehad met huiselijk geweld.

De Waag streeft naar vroegtijdige daderbehandeling:
"Geen vrolijk therapietje, gericht op gelukkig worden, maar de daders aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid." Dat is volgens psychotherapeut Wim Pontier de manier om plegers van huiselijk geweld daadwerkelijk te kunnen helpen. Tweeëneenhalf jaar geleden werd Pontier hoofd van de Haagse vestiging van De Waag, centrum voor ambulante forensische psychiatrie. "Met de behandeling van plegers van huiselijk geweld valt veel te winnen. Niet alleen voor slachtoffers, ook voor de daders zelf. Zodat ze niet langer kapotmaken wat hen lief is."

Kerken tegen geweld:
Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Zo zien de kerken en de christelijke gemeenschap het in ieder geval. Maar wat als die hoeksteen gespleten is door spanning en geweld in het gezin? Kerkinactie-medewerkers Jannie Bontje en Ans Brandsma vinden dat de kerken een belangrijke rol kunnen spelen bij de aanpak van geweld in het gezin.

Theatervoorstelling 'Hoezo terug in je mand':
Toneel kan een goed middel zijn om de problematiek rondom huiselijk geweld voor een breed publiek zichtbaar en voelbaar te maken. Door middel van een aantal uit het leven gegrepen scènes houdt het Noord-Brabantse project ‘Hoezo, terug in je mand?’ toeschouwers een spiegel voor. Acteur Harry Blok: "Sommige vrouwen identificeren zich zo met het stuk, dat ze heel opstandig tegen mij worden."

De stelling:
De aanpak van huiselijk geweld staat soms op gespannen voet met respect voor privacy en bescherming van persoonsgegevens. Voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld is samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen noodzakelijk. Die samenwerking vereist uitwisseling van informatie, waarvoor toestemming van de cliënt nodig is. In het Forum bogen bezoekers zich over de vraag welke belangen zwaarder wegen.