Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijkgeweld.nl oktober 2007

18-10-2007

Jaargang 7, no. 3 - oktober 2007

pdf bestandDownload dit nummer (pdf, 679 Kb)

Eergerelateerd geweld in Miljoenennota
In de Miljoenennota 2008 staat, bij de onderwerpen die betrekking hebben op huiselijk geweld, eergerelateerd geweld hoog op de agenda. Om de preventie van eergerelateerd geweld te versterken, hebben de vier grote koepelorganisaties voor minderheden inmiddels afgesproken dat zij de komende jaren hun krachten gaan bundelen.

Serie huisverbod: Einde pilotperiode nadert
De projectperiode van de drie pilots Tijdelijk Huisverbod loopt binnenkort af. Huiselijkgeweld.nl nam tijdens het afstemmingsoverleg op 25 september jl. de stand van zaken op.Uiteraard stond de aanname van het wetsvoorstel Tijdelijk huisverbod door de Tweede Kamer op de agenda. "Door de brede steun van de Kamer gaan we ervan uit dat de wet op 1 april 2008 in werking zal treden", aldus voorzitter Patricia van der Valk."Daar stemmen we onze voorbereidingen op af".

Voortgang
Goed nieuws: op 12 september jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Tijdelijk huisverbod besproken en in grote meerderheid geaccepteerd. Er waren nog wel wat discussiepunten.

WODC neemt daders huiselijk geweld onder de loep
Wat kenmerkt een pleger van huiselijk geweld? Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) kreeg van verschillende kanten de vraag om plegers van huiselijk geweld eens apart onder de loep te nemen.

Kairos biedt groepstraining voor zwakbegaafde geweldplegers
Speciaal voor zwakbegaafde plegers van geweld heeft Kairos een groepstraining ontwikkeld. Hieraan kunnen ook zwakbegaafde plegers van huiselijk geweld deelnemen.Voor hen bestaat er in Nederland (nog) geen apart hulpaanbod. Volgens Kairos-medewerker Nicolle Prevoo is de animo voor de training overweldigend. "Het is een gat in de markt".

Inventarisatie hulpverlening aan Hindoestanen
Bij de aanpak van huiselijk geweld in allochtone kringen gaat momenteel vooral aandacht uit naar Turken en Marokkanen.Maar huiselijk geweld komt in alle culturen en lagen van de samenleving voor. De aanpak en vooral bespreekbaarheid ervan, vragen om een aparte benadering per bevolkingsgroep. MOVISIE-medewerker Leyla Cinibulak inventariseerde eind 2006 de hulpverlening aan Hindoestanen in Nederland op het gebied van huiselijk geweld. "Er zijn hier en daar wel goede initiatieven te vinden, maar het ontbreekt nog aan een landelijk of structureel hulpaanbod."

Uit de schaduw van de ander
Cursussen voor slachtoffers van huiselijk geweld bestaan al langer dan vandaag. Er zijn in ons land verschillende trainingen beschikbaar, gericht op de verwerking van trauma's en het herstel van zelfvertrouwen.De veranderingsgerichte groepshulpverlening die het Vrouwengezondheidscentrum (VGC) in Maastricht liet ontwikkelen, is in dat opzicht niet uniek. Bijzonder is vooral de combinatie met een effectonderzoek dat het VGC liet uitvoeren door de Universiteit Maastricht. Dat toonde aan dat deze interventie een grote meerwaarde heeft voor slachtoffers.