Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kenniscafé huiselijk geweld in het sociale domein

03-12-2013

Het verslag van het kenniscafé huiselijk geweld in het sociale domein, 31 oktober 2013.

In de onderstaand document vindt u de verslagen van de vier werksessies

 • De plek van veiligheid in de wijkaanpak
  De aanpak van huiselijk geweld moet meer verankerd worden in het sociale domein. Het streven is escalatie van geweld voor te zijn. Dat pleit voor een vroegtijdige analyse van veiligheidsrisico’s op lokaal niveau. In deze werksessie komen vragen aan bod over de relatie over zorg en veiligheid.
 • Sociaal werken in de wijk: generalisten en specialisten
  In veel gemeenten vormen zich sociale wijkteams. Hierin zullen professionals vanuit verschillende disciplines op generalistische wijze gaan werken. In deze werksessie komen vragen aan bod als: wat kunnen we van generalistische professionals vragen in relatie tot problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling? Wat stelt hen in staat om adequaat relatie- en opvoedingsproblemen te signaleren? Hoe ziet de overdracht van generalistisch naar specialistisch eruit?
 • Regiovisies Geweld in Afhankelijkheidsrelaties
  Alle gemeenten staan voor de opdracht om voor 2015 een “Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling” op te stellen. De G4-nota Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geldt hierin als inspiratiebron. Elke centrumgemeente omschrijft met haar regiogemeenten gezamenlijk hoe zij beleid en aanpak van geweld in thuissituaties vorm gaan geven. In deze werksessie komen vragen aan de orde als: Hoe organiseer je een dergelijk proces? Welke partijen betrek je daarbij?
 • Vormgeven van specialistische expertise
  De decentralisaties bieden een fikse uitdaging om de aanpak van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties goed te integreren in het sociale domein. Het domein Geweld in Afhankelijkheidsrelaties wordt in de G4-nota “Gemeentelijke visie op een veilig thuis’ voor een deel als specialistische expertise belegd. Daar zijn goede redenen voor (o.a. veiligheid en de complexiteit van het doorbreken van de spiraal van geweld). De eerste uitdaging voor professionals is de expertise te gaan delen! De inzet is een stevige impuls te geven aan de preventie van Huiselijk Geweld.

pdf bestandHet verslag van het kenniscafé huiselijk geweld in het sociale domein (pdf, 123 Kb)

Voor vragen of meer informati:
Anna van Deth
Adviseur aanpak huiselijk en seksueel geweld
MOVISIE, kennis en aanpak van sociale vraagstukken
a.vandeth@movisie.nl