Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Congres bezocht??
Geef alsnog je mening!!

Vul het pdf bestandevaluatieformulier (pdf, 25 Kb) in en stuur het op.

Reacties op congres

Van het Programmaministerie van Jeugd en Gezin
Onderscheiding Rouvoet
Bekroonde methodiek
(Links niet meer bechikbaaar)

Verslag Huiselijk geweld en kindermishandeling: Naar een gezamenlijke aanpak

Op 17 november 2008 organiseerden MOVISIE en Nederlands Jeugdinstituut het landelijk congres: Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lezingen

Lezing van drs. Justine van Lawick

Huiselijk geweld naar familiaal huiselijk geweld: een systemische visie’, lezing van drs. Justine van Lawick, klinisch psycholoog / psychotherapeut, auteur en mede-oprichter van het Lorentzhuis, centrum voor systeemtherapie in Haarlem.
pdf bestandDia's van de presentatie (pdf, 1,63 MB)

Lezing van mr. dr. Adri van Montfoort

Naar een integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling’, lezing van mr. dr. Adri van Montfoort, lector Jeugdzorg en Jeugdbeleid aan de Hogeschool Leiden, directeur Adviesbureau vanMontfoort.
pdf bestandDia's van de presentatie (pdf, 184 Kb), pdf bestandtekst van de lezing (pdf, 144 Kb)]

Toespraken bewindslieden

Presentaties bij de workshops

1. Stevig Ouderschap en VoorZorg: voorbeelden van een systeembenadering in preventie van gezinsgeweld
Stevig Ouderschap en VoorZorg zijn programma’s voor opvoedingsondersteuning in de vorm van huisbezoeken door verpleegkundigen uit de jeugdgezondheidszorg. Beiden hebben o.a. als doel kindermishandeling te voorkomen. De programma’s zijn systeemgericht: ze werken aan de band tussen (aanstaande) ouder en kind en aan de band van ouders met hun sociale netwerk en voor hen beschikbare voorzieningen. In de workshop een toelichting op de systeemgerichte eigenschappen en hoe deze in de praktijk vorm krijgen.
Workshopleiders: Klaas Kooijman (Nederlands Jeugdinstituut) en Lenneke Pleij (VoorZorg verpleegkundige GGD Amsterdam), Merian Bouwmeester (Secretaris bestuur Vereniging Stevig Ouderschap), en Stevig Ouderschap-verpleegkundige José van den Putte
pdf bestandPrestenatie Klaas Kooijman (pdf, 441 Kb)
pdf bestandPresentatie Lenneke Pleij (pdf, 3,31 MB)
pdf bestandPresentatie Merian Bouwmeester (pdf, 2,2 MB)

2. Rotterdamse Meldcode voor huiselijk geweld
De Rotterdamse meldcode, die eind vorig jaar in Rotterdam breed is ingevoerd, levert een belangrijke bijdrage aan een systeem-gerichte aanpak door de acties voor huiselijk geweld én kinder-mishandeling in één code samen te brengen. De code richt zich niet op één beroepsgroep maar op alle Rotterdamse beroeps-krachten die met kindermishandeling en huiselijk geweld te maken hebben. In de workshop wordt informatie gegeven over inhoud, implementatie en de eerste resultaten van de code.
Workshopleiders: Kees Jan Jacobs (GGD Rotterdam) en Lydia Janssen (juridisch adviseur en opleider in (jeugd) zorg en welzijn)
pdf bestandPresentatie Kees-Jan Jacobs: Implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (pdf, 535 Kb)
pdf bestandPresentatie Lydia Janssen: De Rotterdamse Meldcode (pdf, 58 Kb)

4. Signs of Safety: veiligheidsplan voor het gezin
In gezinnen waar de opvoedingssituatie onveilig is gebruikt Bureau Jeugdzorg Zeeland een benadering van Signs of Safety. Hierin wordt samen met ouders en kinderen een veiligheidsplan gemaakt waarin zowel de zorgpunten en gevaren als de sterke kanten en positieve krachten in het gezin worden verwerkt. Belangrijke systeemgerichte uitgangspunten zijn het creëren van een partner-schap met ouders en kinderen: eerlijkheid over wat moet ver-anderen en rekening houden met het perspectief en de wensen van ouders zonder het doel (een veilige opvoedingssituatie) uit het oog te verliezen. In deze workshop een good practice van Signs of Safety, met goede resultaten.
Workshopleiders: Eric Sulkers, vertrouwensarts Advies- en Meldpunt Kindermishandeling van Bureau Jeugdzorg Zeeland
pdf bestandPresentatie Eric Sulkers: Signs of Safety (pdf, 3,15 MB)
pdf bestandPresentatie Eric Sulkers: Veiligheidsplan (pdf, 578 Kb)

5. Kindspoor en de systeemgerichte aanpak
Kindspoor is een traject in Hollands Midden en Haaglanden, waarbij de politie kinderen die getuigen zijn van huiselijk geweld direct meldt bij het AMK. Na melding vindt er een veiligheidstaxatie plaats waarna de melding door het AMK in onderzoek wordt genomen of uitgezet wordt in de interventieteams waarin vers-chillende hulpverlenende instanties participeren, met als doel het opgang brengen van hulpverlening. Een workshop over een outreachende, daadkrachtige en gezinsgerichte werkwijze, waarbij het AMK, de politie, het ASHG en het Bureau Jeugdzorg nauw samenwerken.
Workshopleiders: Gerda Reijerse, (Coördinator Kindspoor AMK/BJZ Zuidholland) en Yet van Mastrigt (Teamchef Sociale Jeugd en Zedenpolitie district Politie Hollands Midden)
pdf bestandPresentatie Jet van Mastrigt Gerda Reijerse : Kindspoor 2008 (pdf, 271 Kb)

6. Huisverbod en de systeemgerichte aanpak
Op het moment dat in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod een huisverbod wordt uitgevaardigd, zal er in korte tijd hulp aangeboden moeten worden aan alle leden van het systeem: het slachtoffer, de pleger en eventueel aanwezige kinderen. Een workshop over de laatste stand van zaken, het belang van nauwe samenwerking tussen de betrokken organisaties bij een systeemgericht hulpaanbod en snel aanbieden van adequate hulp.
Workshopleiders: Bert Groen (MOVISIE) en Peter Lalieu coordinator Veiligheidshuis Limburg-Noord
pdf bestandPresentatie van Peter Lalieu en Bert Groen: Huisverbod en systeemgericht werken (pdf, 372 Kb).

8. Veilig Sterk Verder
Veilig Sterk Verder (VSV) is een behandelprogramma gericht op fysieke kindermishandeling in het gezin. Het werkt vanuit de systeemvisie dat het gezin met elkaar verder moet en dat behoud of herstel van de relaties voorop staat. Vernieuwende kenmerken zijn: behandeling van alle gezinsleden door één functioneel team, gerichtheid op de mishandeling zelf (abuse-focused) en samenwerking tussen zowel dader- en slachtofferbehandeling, als met de gehele toeleidende keten. VSV monitort de veiligheid van het kind met de Signs of Safety methode. In de workshop een uiteenzetting van VSV met ruimte voor vragen, discussie en oefening met Signs of Safety.
Workshopleiders: Margreet Visser (Kinder- en Jeugd Traumacentrum) en Frank Buffing (De Waag)
pdf bestandPresentatie Margreet Visser en Frank Buffing (pdf, 295 Kb)

10. Het gezin in GGZ en Verslavingszorg
Hoe gezinsgericht werken de GGZ en Verslavingszorg bij huiselijk geweld en kindermishandeling in gezinnen waar ouders psychische of verslavingsproblemen hebben? Hoe wordt gewerkt aan het voorkomen en aanpakken van gezinsgeweld en verwaarlozing? Good practices die in deze workshop aan de orde komen, zijn de recent ingestelde meldcode kindermishandeling in de GGZ, de websites en brochures voor kinderen en ouders van het Trimbos-instituut en het opvoedspreekuur van Symfora en het RCKJP. Verder een discussie over kansen, knelpunten en witte vlekken op het gebied van gezinsgericht werken in GGZ en Verslavingszorg.
Workshopleiders: Rianne van der Zanden (Trimbos-instituut), Froukje Kamstra en Pieter Brunner (De Gelderse Roos) en Peter de Vet (Regionaal Centrum Kinder en Jeugd Psychiatrie)
pdf bestandPresentatie 1 en 2 van: 1. Pieter Brunner en Froukje Kamstra en 2. Peter de Vet: Het gezin in GGZ en Verslavingszorg (pdf, 753 Kb) pdf bestandPresentatie Peter de Vet: Opvoedspreekuur GGZ (pdf, 397 Kb)
pdf bestandPresentatie Rianne van der Zanden: Preventie en kindermishandeling (pdf, 967 Kb)

11. Wraparound care: gezinsgericht werken in de jeugdzorg
Centraal in het door Jo Hermanns in Nederland gelanceerde concept van wraparound care staat de vraag: wat heeft dit kind en dit gezin nodig om weer verder te kunnen met het gewone leven? Er wordt in deze methode principieel gewerkt vanuit de problemen in het gezin. Aanbod en structuur van hulp en zorg moeten zich daarnaar voegen. Dat blijkt vaker te kunnen dan meestal gedacht wordt. Bij de oplossingen wordt niet alleen gekeken naar het gezin, maar ook naar de bredere omgeving: school, leraren, de buurt, vrienden en bekenden van het gezin. Specialistische hulp en eventuele gedwongen hulp krijgen in dit model een ondersteunende rol.
Workshopleider: Jo Hermanns (H&S Consult)
pdf bestandPresentatie Jo Hermanns (pdf, 627 Kb)

12. Bemiddeling na eergerelateerd geweld
De Vrouwenopvang werkt hard aan de professionalisering en  methodiekontwikkeling bij de opvang van slachtoffers van eergerelateerd geweld. Federatie Opvang, een expertgroep en MOVISIE stellen richtlijnen op voor de sector op basis van de tot nu ontwikkelde deskundigheid. In de workshop krijgt u de voorlopige resultaten te zien. Verder geeft een medewerker van de vrouwenopvang een kijkje in het systeemgericht werken met minderjarige slachtoffers van eergeweld. Aan de hand van enkele casussen laat zij zien hoe de opvang bemiddeling inzet als methode om escalatie van geweld te voorkomen en het contact met de familie te herstellen. Deelnemers aan de workshop gaan o.a. zelf aan de slag met een casus.
Workshopleider: Hilde Bakker (MOVISIE) en een professional uit de vrouwenopvang
pdf bestandPresentatie Bea Jasai en Hilde Bakker: Project Methodiekontwikkeling VO Eergerelateerd geweld (pdf, 225 Kb)
pdf bestandPresentatie Bea Jasai: Bemiddeling na eergerelateerd geweld (pdf, 38 Kb)
pdf bestandPresentatie Hilde Bakker: Bemiddeling na eergerelateerd geweld (pdf, 250 Kb)

13. Systeemgerichte aanpak bij ouderenmishandeling
Ouderenmishandeling is hoofdzakelijk te vinden in het directe sociale netwerk van de oudere en vooral in het familieverband (83%). Hoe krijgen we meer zicht op deze verbanden en hoe kunnen we de spiraal van geweld, misbruik en verwaarlozing doorbreken? De workshopleiders gaan in op de systemische aspecten van (ouderen) mishandeling. Welke (sub)systemen kennen we bij ouderenmishandeling? Met welke ogen kunnen /moeten hulpverleners bij ouderenmishandeling naar systemen kijken? Hoe kunnen we grip krijgen op de complexiteit van deze systemen?
Workshopleiders: Seaske Verbeek (Hogeschool Rotterdam, Buro ESVEE) en Theo Royers (Vilans)
pdf bestandPresentatatie Seaske Verbeek en Theo Royers Systeemgerichte aanpak bij Ouderenmishandeling (pdf, 939 Kb)

14. Spanningsverhoudingen bij de aanpak
Zoveel wordt bij het winnen ook verloren, schrijft Judith Herzberg in haar gedicht ‘Groei’ en dat lijkt ook van toepassing op de aanpak bij huiselijk geweld. Er is al veel bereikt, maar er zijn ook knelpunten: gebrek aan overzicht, problemen in invulling, afstemming en samenwerking en het spreekwoordelijke wiel dat regelmatig wordt uitgevonden. In deze workshop onderzoeken we samen hoe we constructief om kunnen gaan met drie in het werkveld veel voorkomende problemen en spanningsverhoudingen in de aanpak van huiselijk geweld: geïnstitutionaliseerd wantrouwen; hiërarchie in deskundigheid en als laatste oppervlakte- en dieptestructuur.
Workshopleider: Sietske Dijkstra (Bureau Dijkstra en lector vrouwenopvang en huiselijk geweld, Avans Hogeschool)
pdf bestandPresentatie Sietske Dijkstra i.s.m. Wil Verhoeven: Drie spanningen bij de aanpak van huiselijk geweld (pdf, 243 Kb)
pdf bestandColumn van Sietske Dijkstra:Aanpak van huiselijk geweld: Meer begrijpen; minder beheersen (pdf, 24 Kb)

16. De directe omgeving als ondersteunend systeem voor kinderen in de knel
Als het in het systeem van het gezin mis gaat, kunnen kleine dingen veel betekenen voor de kinderen uit het gezin. Dat is de basisgedachte van de documentaire ‘Klein gebaar, groot geluk’ en in het project ‘Als het misgaat bel ik jou’. Deze workshop begint aan de hand van de film en het project met inspiratie en handvatten voor professionals om in alle situaties –licht of zwaar– ook oog te hebben voor het betrekken van mensen uit de directe omgeving en de kleine dingen. Hierna een doe-gedeelte over de wijze waarop mensen uit het netwerk samen met het gezin tot een oplossing kunnen komen door een Eigen Kracht-conferentie.
Workshopleiders: Trudy van Harten (Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding,JSO), Ingrid Ligtermoet (NJi, tevens initiatiefnemer Klein gebaar, groot geluk) en Lineke Joanknecht (regiomanager Eigen Kracht)
pdf bestandPresenttie van Ingrid Ligtermoet, Trudy van Harten en Lineke Joanknecht (pdf, 1,36 MB)
pdf bestandPresentatie Trudy van Harten Als het mis gaat bel ik jou (pdf, 38 Kb)

17. Naar een gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
Voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is een uitgebreide infrastructuur: o.a. de RAAKaanpak, ASHG’s, CJG’s, BJZ/AMK’s. Deze levert echter onvoldoende op als de onderdelen niet als een eenheid opereren. In deze doe-workshop gaan managers, beleidsmedewerkers en professionals van gemeenten en instellingen een concreet plan maken. Vanuit de verschillende onderdelen kijken we naar kansen en belemmeringen voor een gezamenlijke aanpak en vertalen die in actiepunten. Wat zijn de verbindingen? Welke mogelijkheden biedt de landelijke uitrol van de RAAK-aanpak?
Workshopleiders: Andrea Smits (programmamanager NJi en implementatieadviseurs Regionale Aanpak Kindermishandeling NJi), Petra de Jong (regiocoördinator Regionale Aanpak Kindermishandeling Centrumgemeente Gouda), sprekers vanuit CJG, ASHG en AMK
pdf bestandKort verslag van de workshop (pdf, 63 Kb)