Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Plegers van huiselijk geweld opnieuw in de fout?

14-04-2017

Artikel over de samenstelling van de groep vervolgde plegers van huiselijk geweld en het recidivebeeld van deze groep.

Het WODC heeft in 2013 en 2015 de achtergronden en recidive onderzocht van daders die tussen 2007 en 2011 een huiselijk-gewelddelict pleegden en daarvoor werden vervolgd. De onderzoeksgroep bestaat uit een klein deel van het totale aantal plegers van huiselijk geweld. Slechts een minderheid van het gepleegde geweld komt uiteindelijk immers bij justitie terecht. Meestal betreft dit de ernstiger gevallen.

Recidive na huiselijk geweld

Het onderzoek uit 2015 laat zien dat een derde van de huiselijk-geweldplegers binnen twee jaar opnieuw in aanraking komt met justitie. Uit de onderzoeksresultaten blijkt eveneens dat er in de periode 2007-2011 sprake was van een daling van de 2-jarige algemene recidive van 4 procentpunten, van 37,2 naar 33,2.

Toekomstig onderzoek

Na de start van het landelijke programma in 2002 is een aantal strafrechtelijke en bestuursrechtelijke maatregelen genomen om de terugval onder plegers van huiselijk geweld te verlagen. Om na te gaan of het gevoerde beleid daadwerkelijk bijgedragen heeft aan de daling van de recidive onder vervolgde huiselijk-geweldplegers, is nader onderzoek nodig.

Onderzoeksprogramma

Onlangs is het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) een 5-jarig onderzoeksprogramma gestart (Recidivemonitor) naar daders van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Met dit onderzoek zal worden nagegaan of de eerder gemeten recidivetrend zich doorzet. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke interventies deze daders krijgen opgelegd en wat de effecten daarvan zijn in termen van recidive.

Lees het gehele artikel

externe linkPlegers van huiselijk geweld opnieuw in de fout? (via ccv-secondant.nl)


Alberda, D., & Wartna, B. (2017). Plegers van huiselijk geweld opnieuw in de fout? In Secondant, platform voor maatschappelijke veiligheid, 12 april 2017.