Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Basisdocument met veranderingen in inhoud en gebruik van de Meldcode.

Nog te veel signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden gemist. Om hier beter op in te kunnen spelen, veranderen de inhoud en het gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op een aantal punten.

 • Vanaf 1 januari 2019 gebruiken professionals in stap 4 en 5 een afwegingskader, dat hen ondersteunt bij de afweging of sprake is van vermoedens van ernstige kindermishandeling of huiselijk geweld en bij de besluitvorming over de vervolgstappen.
 • Het wordt een professionele norm om (vermoedens van) acute en structurele onveiligheid altijd te melden bij Veilig Thuis.
 • De keuze tussen hulpverlenen óf melden in stap 5 vervalt. In de nieuwe situatie beslist een be-roepskracht éérst of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en daarna, zelf of samen met Veilig Thuis, of hulpverlening ook mogelijk is.
 • Het takenpakket van Veilig Thuis wordt uitgebreid met een radar- en monitorfunctie. In de nieuwe situatie kan Veilig Thuis met de registratie van de gezinsgegevens het systeem beter in beeld brengen en monitoren of geweld terugkeert in een gezin.

Afwegingskader

 • Een afwegingskader ondersteunt een beroepskracht met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in stap 4 en 5 van een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij:
  • Beslissing 1: Is melden noodzakelijk?
  • Beslissing 2: Is zelf passende en toereikende hulp bieden of organiseren (ook) mogelijk?
 • Een afwegingskader beschrijft wanneer, en op basis van welke overwegingen, het melden van vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling als een beroepsnorm en daarmee als nood-zakelijk wordt beschouwd. En het afwegingskader formuleert daarnaast wanneer het bieden of organiseren van passende en toereikende hulpverlening (ook) tot de mogelijkheden behoort.
 • Een afwegingskader wordt opgesteld door beroepsorganisaties in overleg met Veilig Thuis. Het afwegingskader vormt een onderdeel van de voorbeeld Meldcode huiselijk geweld en kindermishan-deling, die branche- en beroepsorganisaties opstellen voor hun leden.

Basisdocument Afwegingskader

Dit Basisdocument helpt beroepsgroepen bij het opstellen van een voor hun beroepsgroep specifiek afwegingskader door toe te lichten waarom de meldcode wordt uitgebreid met een afwegingskader en wat daar precies mee bedoeld wordt. Het biedt daarnaast bouwstenen die beroepsgroepen kunnen gebruiken bij het opstellen van een afwegingskader. Dit is een gezamenlijke uitgave van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.