Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

77 resultaten gevonden met "AMHK"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Veilig Thuis sluit aan bij site landelijke campagne

Veilig Thuis, de nieuwe naam van de Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, haakt aan bij de website van de landelijke campagne Vooreenveiligthuis.nl. Op deze site is straks het nieuwe telefoonnummer en Veilig Thuis goed vindbaar.

nieuws
17-12-2014
2.

Voorkomen en aanpak ontspoorde mantelzorg

Conferentie

agenda
29-11-2016
3.

Actieprogramma Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond 2015-2018

Naar een integrale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

feiten en cijfers
13-04-2015
4.

Regio-indeling bij de vorming van AMHK

De verschillende mogelijkheden, met hun voor- en nadelen, voor de schaal waarop in de regio's het AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) kan worden georganiseerd.

beleid
05-12-2013
5.

Scenario’s voor het AMHK in relatie tot het lokale sociaal domein

Een handvat bij het inrichten van een AMHK in relatie tot de specifieke sociale infrastructuur van een gemeente.

beleid
05-12-2013
6.

Programma van Eisen ICT-ondersteuning AMHK

VNG en Jeugdzorg Nederland (JzNL) werken samen op het terrein van de ICT-ondersteuning. Het is een gezamenlijke ambitie om te komen tot een uniforme ICT-applicatie die het primaire werkproces van een AMHK ondersteund. Naast voordelen op het gebied van schaalgrootte, heeft dit voordelen op het gebied van dossier- en gegevensoverdracht tussen AMHK’s, gegevensoverdracht tussen ketenpartners en verantwoordingsinformatie. Dit document beschrijft de eisen en wensen voor deze AMHK-applicatie.

beleid
20-05-2014
7.

Triage-instrument Veilig Thuis

Triage is een werkwijze voor het bepalen van de urgentie en expertise die nodig is om het geweld te stoppen bij meldingen van huiselijk geweld. Het triage-instrument Veilig Thuis is bestemd voor alle professionals die zich bezighouden met de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik.

interventie
23-03-2015
8.

Wat moet gemeente aanvullend regelen om AMHK te laten functioneren?

Een AMHK met een begroting, personeelsplan, en front- en backoffice is nog niet voldoende om een AMHK te laten functioneren. Hiervoor is ook nog een aantal aanvullende besluiten en voorzieningen nodig.

nieuws
30-07-2014
9.

Expositie ZIE

Opening

agenda
21-11-2016
10.

Wachtlijsten en Veilig Thuis

Handreiking over hoe om te gaan met wachtlijsten

beleid
17-08-2015
11.

(Vroeg)hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling. De sociaal werker en het AMHK

Handreiking van de MOgroep sociaal werker.

publicatie
07-05-2014
12.

Inventarisatie samenwerking SHG’s, AMK’s en gemeenten in de vorming van AMHK’s

Een inventarisatie naar de huidige samenwerking tussen de AMK’s en SHG’s en hun plannen voor de samenvoeging.

feiten en cijfers
03-07-2013
13.

Toename meldingen Veilig Thuis Midden-Brabant

Bij Veilig Thuis Midden-Brabant zijn in de eerste twee maanden van dit jaar een kwart meer meldingen binnengekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het Brabants Dagblad vandaag.

nieuws
11-03-2015
14.

Regionale netwerkbijeenkomst aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling (regio Achterhoek)

Informatie, ontmoeting, netwerken en samenwerking

agenda
28-05-2015
15.

Expertmeeting partnergeweld

Belang van meervoudige partijdigheid en gender sensitiviteit

agenda
17-11-2015
16.

Trouwen tegen je wil

Informatiebijeenkomst voor professionals Veilig Thuis

agenda
24-03-2015
17.

Model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en OM

Dit model voor de samenwerkingsafspraken tussen de gezamenlijke organisaties voor Veilig Thuis, de Nationale Politie en het OM hebben tot doel de samenwerking te beschrijven tussen deze drie partijen op de terreinen huiselijk geweld, kindermishandeling en overige zorgmeldingen van de zijde van de politie.

interventie
20-07-2015
18.

Samenwerken aan veiligheid

Derde LOCK congres

agenda
29-09-2016
19.

Eerste nieuwsbrief ondersteuningsprogramma AMHK

De eerste nieuwsbrief van het ondersteuningsprogramma AMHK van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is uit. Hierin staan onder meer de eerste producten van het ondersteuningsprogramma beschreven, die begin november worden opgeleverd.

nieuws
24-10-2013
20.

Ouderen in veilige handen

Conferentie voor professionals en vrijwilligers in Gelderland-Zuid

agenda
25-11-2015
21.

Nieuws over het Programma van Eisen voor AMHK's

Het laatste nieuws van het ICT-front voor AMHK's is dat het bijgestelde Programma van Eisen binnenkort bekend is. Waarschijnlijk is er half augustus een eerste testversie van de AMHK-applicatie.

nieuws
12-07-2014
22.

Informatieprotocol Beleidsinformatie AMHK

Hoe lever je als Veilig Thuis-organisatie alle gegevens voor de beleidsinformatie die gemeenten en Rijk nodig hebben? Dat staat in het Informatieprotocol Beleidsinformatie AMHK.

nieuws
09-03-2015
23.

AMHK's moeten vanaf 1 januari CORV-aansluiting hebben

Alle AMHK’s moet vanaf 1 januari 2015 over een CORV-aansluiting beschikken. CORV (de Collectieve Opdracht RouteerVoorziening) is een ICT-tussenschakel die het (streng beveiligde) Justitiedomein verbindt met het gemeentelijk domein.

nieuws
16-07-2014
24.

Besluit houdende regels ter uitvoering van de Jeugdwet (Besluit Jeugdwet)

Het Besluit Jeugdwet stelt regels aan de uitvoering van de Jeugdwet.

beleid
04-07-2014
25.

SHG en AMK Breda onder één dak

Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Breda zijn sinds vorige week in één ruimte gevestigd. De medewerkers van het AMK verhuisden op 1 juli naar de Doornboslaan. Hierdoor is het makkelijker om casuïstiek af te stemmen en over en weer expertise uit te wisselen.

nieuws
08-07-2014
26.

Startbijeenkomst Veilig Thuis West-Brabant

Programma en workshops

agenda
22-01-2015
27.

3d Journaal: Special over Veilig Thuis

Veilig Thuis is een belangrijke nieuwe speler voor gemeenten in het kader van de jeugdwet en de Wmo. Onder meer politie en professionals kunnen hier zorgmeldingen doen en advies vragen.

publicatie
27-05-2015
28.

VNG Model Handelingsprotocol Veilig Thuis beschikbaar

De definitieve versie van het VNG-model Handelingsprotocol voor Veilig Thuis is verschenen. In de voorbereiding zijn veel partijen in de gelegenheid gesteld om mee te praten en mee te denken. Van organisaties van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling tot deskundigen uit wetenschap en werkveld.

nieuws
10-11-2014
29.

Ketenbijeenkomst Veilig Thuis Gelderland-Zuid, regio Nijmegen

Informatie over Veilig Thuis Gelderland-Zuid voor professionals

agenda
18-06-2015
30.

Handreiking Aanpak Kindermishandeling voor gemeenten

Er is een nieuwe handreiking voor gemeenten verschenen over de aanpak van kindermishandeling. De digitale handreiking is gratis als download beschikbaar.

nieuws
26-11-2013
31.

EER(st) herkennen dan handelen

Themabijeenkomst

agenda
22-10-2015
32.

Veilig Thuis en partnergeweld

Themamiddag

agenda
07-10-2016
33.

MO-groep breekt lans voor sociaal werkers bij aanpak huiselijk geweld

De rol van sociaal werkers bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling moet gehandhaafd blijven. Ook na de landelijke invoering van de Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK’s) volgend jaar. Daarvoor pleit de MO-groep, de bracheorganisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

nieuws
22-08-2014
34.

Startbijeenkomst Veilig Thuis

De startbijeenkomst wordt georganiseerd door Federatie Opvang, MOgroep, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten en GGD GHOR Nederland.

agenda
10-12-2014
35.

Ondersteuningsprogramma voor de vorming van Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK's)

Het ondersteuningsprogramma beoogt producten te ontwikkelen en te leveren die dienstbaar zijn aan vorming van de Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

beleid
13-06-2013
36.

Handreiking Prestatie-indicatoren voor Veilig Thuis

Omdat er veel behoefte blijkt aan prestatie-indicatoren heeft het Ondersteuningsprogramma Veilig Thuis een handreiking gemaakt. Hierin staan voorbeelden van prestatie-indicatoren die de kwaliteit in beeld brengen. De handreiking richt zich op de wettelijke taken van Veilig Thuis.

publicatie
06-11-2014
37.

Jaardocument Veilig Thuis-organisaties

Informatiebijeenkomst

agenda
25-01-2016
38.

Ketenbijeenkomst Veilig Thuis Gelderland-Zuid, regio Rivierenland

Informatie over Veilig Thuis Gelderland-Zuid voor professionals

agenda
11-06-2015
39.

Een veilig thuis, dat doen we samen!

Digitaal jaarbeeld van Veilig Thuis Midden-Brabant.

feiten en cijfers
02-08-2016
40.

Een effectieve systeemaanpak van huiselijk geweld

Landelijke bijeenkomst

agenda
07-06-2016
41.

Rapportages Veilig Thuis: de basis op orde

Programma om de kwaliteit van Veilig Thuis verder te verbeteren

beleid
27-06-2017
42.

Logo voor Veilig Thuis bekend

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het nieuwe logo voor de advies- en meldpunten Veilig Thuis (AMHK’s) gepresenteerd. Het logo maakt deel uit van een divers ondersteuningsaanbod van de VNG voor de AMHK’s.

nieuws
13-10-2014
43.

VNG Model Handelingsprotocol Veilig Thuis

Het VNG-model Handelingsprotocol voor Veilig Thuis is verschenen. In de voorbereiding zijn veel partijen in de gelegenheid gesteld om mee te praten en mee te denken. Van organisaties van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling tot deskundigen uit wetenschap en werkveld.

beleid
10-11-2014
44.

Handelingsprotocol Veilig Thuis: conceptmodel beschikbaar

Veilig Thuis, Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), krijgt een modelhandelingsprotocol. Het concept daarvoor stelt de VNG nu alvast beschikbaar.

nieuws
31-07-2014
45.

Als de zorg voor een oudere u teveel wordt

Folder voor mantelzorgers van ouderen. In het kader van Ouderen in veilige handen in Gelderland-Zuid.De folder gaat in op de volgende onderwerpen:

publicatie
22-04-2015
46.

Notitie niet-wettelijke taken AMHK

Adviserende notitie van het VNG Ondersteuningsprogramma AMHK over taken die niet behoren tot de wettelijke takenvan het AMHK, maar die nu uitgevoerd worden door het huidige AMK of SHG.

beleid
09-05-2014
47.

Symposium Huwelijksdwang en Achterlating

Voor professionals

agenda
10-12-2015
48.

Congres Veilig Verder

Resultaten aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

agenda
08-12-2016
49.

‘Veiligheid kind verdwijnt te snel uit beeld’

Mishandelde kinderen zijn veel te vaak opnieuw slachtoffer van huiselijk geweld. Dat zegt Mariëlle Dekker, directeur van de Augeo Foundation, in een interview met Trouw. Volgens haar zijn de recidivecijfers hoog omdat de hulpverlening focust op de problemen van de ouders.

nieuws
10-03-2015
50.

Signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld

Train de trainer voor Veilig Thuis

agenda
10-12-2015
51.

Handreiking Veilig Thuis-medewerkers publiekscampagne vechtscheidingen

Om 'omstanders' van een vechtscheiding bewust te maken van de rol die ze kunnen spelen in een vechtscheidingssituatie, start eind deze maand een radiocampagne. De campagne verwijst ook naar Veilig Thuis. De doelgroep zijn omstanders en betrokkenen die zich in het netwerk van het gezin bevinden, met name vrienden en familie.

beleid
27-01-2015
52.

Helpt hulp aan gemelde mishandelde kinderen?

Onverklaarde variatie beter begrepen

publicatie
30-09-2015
53.

Publiekscampagne vechtscheidingen binnenkort van start

Om 'omstanders' van een vechtscheiding bewust te maken van de rol die ze kunnen spelen in een vechtscheidingssituatie, gaat eind deze maand een radiocampagne van start. Binnen de campagne wordt ook verwezen naar Veilig Thuis.

nieuws
19-01-2015
54.

Nota van wijziging op WMO 2015

Nieuw hoofdstuk over de Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK)

beleid
14-03-2014
55.

Signaleren en dan...

Hoe verder na signalen van ouderenmishandeling?

agenda
07-10-2015
56.

Communicatie Veilig Thuis: landelijk telefoonnummer

Veilig Thuis werkt hard aan het regelen van het landelijke telefoonnummer en de communicatie, zodat alles klaar is voor 1 januari 2015. Een deel is landelijk geregeld, maar u moet ook zaken lokaal regelen. Via vng.nl en nieuwsbrieven blijft u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

nieuws
07-11-2014
57.

VNG Programma Deskundigheidsbevordering voor AMHK's

AMHK's kunnen zich vanaf deze maand aanmelden voor het Programma Deskundigheidsbevordering. Het programma wordt in opdracht van de VNG ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie. De VNG biedt alle AMHK's het programma kosteloos aan.

nieuws
03-07-2014
58.

Veilig Thuis folder VNG

De drie brancheorganisaties GGD GHOR, MO-groep en Federatie Opvang hebben, in samenwerking met het VNG Ondersteuningsprogramma Veilig Thuis, een algemene folder Veilig Thuis ontwikkeld. Regio's kunnen deze folder naar eigen wens aanpassen.

beleid
15-12-2014
59.

Manifest stop huiselijk geweld

Oproep voor een fundamentele aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld in Nederland.

beleid
13-05-2014
60.

‘Veilig Thuis’ nieuwe naam voor AMHK

‘Veilig Thuis’ met als ondertitel ‘advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling’; zo gaan de toekomstige AMHK’s heten, als het aan staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) ligt. Deze naam heeft in het veld een breed draagvlak en sluit goed aan op de publiekscampagne ‘Voor een veilig thuis’.

nieuws
11-07-2014
61.

Raadgever Veilig Thuis

Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn nauw met elkaar verweven. Dat leidde tot de samenvoeging van twee meldpunten tot één Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK): Veilig Thuis.

beleid
17-09-2014
62.

Informatiebijeenkomst Veilig Thuis Gelderland-Zuid

Informatiebijeenkomst 9 december in Tiel en 11 december in Nijmegen.

agenda
09-12-2014
63.

Opname AMHK bij GGD’s Zuid-Holland stuit op verzet

De Zuid-Hollandse gemeenten - met uitzondering van de stadsregio Rotterdam - willen de meldpunten voor kindermishandeling en huiselijk geweld (AMHK’s) bij de GGD’s onderbrengen. Dit voornemen leidt tot veel kritiek. Volgens De Telegraaf spreken ook bronnen binnen de GGD zelf van een ‘naderende chaos’.

nieuws
03-03-2014
64.

Interventieteam Huiselijk Geweld West-Brabant: evaluatie 2014

Evaluatierapport van GGD West-Brabant over de resultaten van het Interventieteam Huiselijk Geweld in 2014.

feiten en cijfers
03-09-2015
65.

Programma van eisen voor ICT-applicatie AMHK klaar

Het programma van eisen voor de ICT-applicatie ter ondersteuning van de AMHK-werkprocessen is klaar. Het VNG-Ondersteuningsprogramma AMHK is nu op zoek naar AMHK’s die de applicatie willen testen.

nieuws
20-05-2014
66.

Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling in de wet

Deze factsheet geeft antwoord op de vragen: Wat is het AMHK en aan welke wettelijke eisen moet het AMHK voldoen?

beleid
29-12-2013
67.

Handreiking 'Prestatie-indicatoren voor Veilig Thuis'

Omdat er veel behoefte blijkt aan prestatie-indicatoren heeft het Ondersteuningsprogramma Veilig Thuis een handreiking gemaakt. Hierin staan voorbeelden van prestatie-indicatoren, die de kwaliteit in beeld brengen. De handreiking richt zich op de wettelijke taken van Veilig Thuis.

nieuws
31-10-2014
68.

Concept model handelingsprotocol AMHK binnenkort klaar

Het definitieve concept van het model handelingsprotocol AMHK is naar verwachting op 9 april klaar. Dat staat in de vierde nieuwsbrief van het ondersteuningsprogramma AMHK van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

nieuws
24-03-2014
69.

Brabantse gemeenten tekenen contract met Bureau Jeugdzorg

Noord-Brabant heeft als eerste provincie in Nederland afspraken gemaakt met alle gemeenten over de toekomst van Bureau Jeugdzorg (BJZ). De 67 gemeenten hebben een contract gesloten voor 2015 en is er een budgetgarantie voor 2016 afgegeven.

nieuws
30-06-2014
70.

Geweld achter de voordeur

Congres - aanpak van huiselijk geweld in de keten

agenda
23-05-2019
71.

Focusblad Veilig thuis

Factsheet van de VNG als aanvulling op de handreiking Kernbeleid Veiligheid

beleid
25-06-2015
72.

Eerste Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen heeft de 'Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen' gepubliceerd. Het gaat om het eerste rapport in een tweejaarlijkse reeks. Het rapport moet inzicht gaan bieden in hoeveel kinderen het slachtoffer worden van seksueel geweld en voor hoeveel kinderen het misbruik een vervolg krijgt in de vorm van een melding, onderzoek en verder.

nieuws
19-07-2018
73.

Op weg naar een solide AMHK in Gelderland Midden en Gelderland Noord

Voor veiligheid in verbinding met het lokale sociale domein.

beleid
16-05-2014
74.

Landelijk nummer Veilig Thuis veel gebeld

Het nieuwe gratis landelijke telefoonnummer van Veilig Thuis is goed bekend. In de eerste twee maanden van dit jaar kwamen er zo’n 38.000 telefoontjes binnen.

nieuws
02-03-2015
75.

Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling (regio Arnhem)

Regionale netwerkbijeenkomst

agenda
04-06-2015
76.

Kamerbrief over voortgangsrapportage GIA

Brief van Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer, mede namens de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ), de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

beleid
10-07-2014
77.

Ondersteuningsprogramma AMHK krijgt klankbordgroep en ICT-project

Het VNG-Ondersteuningsprogramma AMHK heeft sinds kort een eigen klankbordgroep. De leden van deze groep bespreken alle producten die het Programmateam voorbereidt. Nadat de klankbordgroep de producten kritisch bekeken heeft, gaan ze naar gemeenten, SHG’s en AMK’s.

nieuws
12-12-2013

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: