Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

32 resultaten gevonden met "Veilig Thuis"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Rapportages Veilig Thuis: de basis op orde

Programma om de kwaliteit van Veilig Thuis verder te verbeteren

beleid
27-06-2017
2.

Kamerbrief Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer de achtste voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties (VGR GIA).

beleid
04-10-2016
3.

Radarfunctie Veilig Thuis

Factsheet over extra taken van Veilig Thuis als gevolg van de aanscherping van de Meldcode

beleid
19-10-2017
4.

Kamerbrief aanscherping werkwijze meldcode en Veilig Thuis

Kamerbrief over aanscherping werkwijze meldcode en Veilig Thuis

beleid
31-03-2016
5.

Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Basisdocument met veranderingen in inhoud en gebruik van de Meldcode

beleid
04-07-2018
6.

Raadgever Veilig Thuis

Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn nauw met elkaar verweven. Dat leidde tot de samenvoeging van twee meldpunten tot één Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK): Veilig Thuis.

beleid
17-09-2014
7.

Verbetering van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Hoorzitting / rondetafelgesprek op 10 oktober 2016 over advies Sprokkereef betreffende aanscherping en verbetering van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bij vermoedens en/of signalen van kindermishandeling.

beleid
10-10-2016
8.

Impactanalyse Veilig Thuis

Programma aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis.

beleid
03-02-2017
9.

VNG Model Handelingsprotocol Veilig Thuis

Het VNG-model Handelingsprotocol voor Veilig Thuis is verschenen. In de voorbereiding zijn veel partijen in de gelegenheid gesteld om mee te praten en mee te denken. Van organisaties van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling tot deskundigen uit wetenschap en werkveld.

beleid
10-11-2014
10.

Veilig Thuis folder VNG

De drie brancheorganisaties GGD GHOR, MO-groep en Federatie Opvang hebben, in samenwerking met het VNG Ondersteuningsprogramma Veilig Thuis, een algemene folder Veilig Thuis ontwikkeld. Regio's kunnen deze folder naar eigen wens aanpassen.

beleid
15-12-2014
11.

Aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis

Advies van Jan-Dirk Sprokkereef

beleid
05-10-2016
12.

Kamerbrief over de belangrijkste ontwikkelingen in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de belangrijkste ontwikkelingen in het gedecentraliseerde jeugdstelsel.

beleid
28-11-2017
13.

Raadgever RegioAanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Bondige informatie voor raadsleden over RegioAanpak Veilig Thuis.

beleid
20-06-2014
14.

Nota van wijziging op WMO 2015

Nieuw hoofdstuk over de Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK)

beleid
14-03-2014
15.

Handreiking Veilig Thuis-medewerkers publiekscampagne vechtscheidingen

Om 'omstanders' van een vechtscheiding bewust te maken van de rol die ze kunnen spelen in een vechtscheidingssituatie, start eind deze maand een radiocampagne. De campagne verwijst ook naar Veilig Thuis. De doelgroep zijn omstanders en betrokkenen die zich in het netwerk van het gezin bevinden, met name vrienden en familie.

beleid
27-01-2015
16.

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

Format met handvatten en keuzemogelijkheden voor gemeentelijke aanpak geweld in huiselijke kring en kindermishandeling.

beleid
01-09-2013
17.

Commissiebrief met reactie op bericht 'Hulp na huiselijk geweld stagneert'

Op verzoek van de vaste commissie van Volksgezondheid en Welzijn, heeft minister De Jonge (VWS) in een brief gereageerd op het bericht op NOS.nl: 'Hulp na huiselijk geweld stagneert, gezinnen lang in onzekerheid’.

beleid
19-04-2019
18.

Kamerbrief voortgangsrapportage GIA

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). In de voortgangsrapportage GIA gaat Van Rijn in op de stand van zaken met betrekking tot Veilig Thuis en de meldcode, toezeggingen die de afgelopen periode zijn gedaan en de uitvoering van een aantal moties.

beleid
03-02-2017
19.

De zorg waar ze recht op hebben - derde onderzoek

Derde van drie onderzoeken van de Kinderombudsman naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie.

beleid
21-03-2016
20.

Focusblad Veilig thuis

Factsheet van de VNG als aanvulling op de handreiking Kernbeleid Veiligheid

beleid
25-06-2015
21.

Op weg naar een solide AMHK in Gelderland Midden en Gelderland Noord

Voor veiligheid in verbinding met het lokale sociale domein.

beleid
16-05-2014
22.

Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling in de wet

Deze factsheet geeft antwoord op de vragen: Wat is het AMHK en aan welke wettelijke eisen moet het AMHK voldoen?

beleid
29-12-2013
23.

Basisdocument Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die datum krijgen beroepsgroepen de tijd om een afwegingskader op te stellen waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding vereist is.

beleid
28-07-2017
24.

Regio-indeling bij de vorming van AMHK

De verschillende mogelijkheden, met hun voor- en nadelen, voor de schaal waarop in de regio's het AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) kan worden georganiseerd.

beleid
05-12-2013
25.

Scenario’s voor het AMHK in relatie tot het lokale sociaal domein

Een handvat bij het inrichten van een AMHK in relatie tot de specifieke sociale infrastructuur van een gemeente.

beleid
05-12-2013
26.

Programma van Eisen ICT-ondersteuning AMHK

VNG en Jeugdzorg Nederland (JzNL) werken samen op het terrein van de ICT-ondersteuning. Het is een gezamenlijke ambitie om te komen tot een uniforme ICT-applicatie die het primaire werkproces van een AMHK ondersteund. Naast voordelen op het gebied van schaalgrootte, heeft dit voordelen op het gebied van dossier- en gegevensoverdracht tussen AMHK’s, gegevensoverdracht tussen ketenpartners en verantwoordingsinformatie. Dit document beschrijft de eisen en wensen voor deze AMHK-applicatie.

beleid
20-05-2014
27.

Gemeentelijke visie op een Veilig Thuis

Advies voor wethouders van de G4.

beleid
20-06-2013
28.

Ondersteuningsprogramma voor de vorming van Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK's)

Het ondersteuningsprogramma beoogt producten te ontwikkelen en te leveren die dienstbaar zijn aan vorming van de Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

beleid
13-06-2013
29.

Wachtlijsten en Veilig Thuis

Handreiking over hoe om te gaan met wachtlijsten

beleid
17-08-2015
30.

Geweld hoort nergens thuis, actieplan 2018-2021

Geweld hoort nergens thuis is het landelijk programma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de periode 2018-2021. Het programma is opgebouwd langs drie actielijnen.

beleid
25-04-2018
31.

Notitie niet-wettelijke taken AMHK

Adviserende notitie van het VNG Ondersteuningsprogramma AMHK over taken die niet behoren tot de wettelijke takenvan het AMHK, maar die nu uitgevoerd worden door het huidige AMK of SHG.

beleid
09-05-2014
32.

Kamerbrief over voortgangsrapportage GIA

Brief van Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer, mede namens de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ), de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

beleid
10-07-2014

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: