Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

206 resultaten gevonden met "beleid"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

In deze brief geeft de staatssecretaris haar visie op het versterken van de positie van slachtoffers van geweld in huiselijke kring en van geweld binnen professionele (zorg)relaties: geweld in afhankelijkheidsrelaties. Tevens geeft ze een reactie op de aanbevelingen van de commissie "Stelselonderzoek vrouwenopvang".

beleid
14-12-2011
2.

Actieplan Ouderen in veilige handen

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten wil misbruik en mishandeling van ouderen snel aan banden leggen. Ze trekt de komende jaren jaarlijks € 10 miljoen uit om dat doel te bereiken. De staatssecretaris wil het geweld zo snel mogelijk stoppen door het snel te signaleren, te melden en door goede ondersteuning van slachtoffers.

beleid
30-03-2011
3.

Wordt vervolgd: experts over trends en ontwikkelingen in huiselijk geweld

In deze publicatie beschrijft en beschouwt MOVISIE de huidige en verwachte ontwikkelingen en trends in de omvang, dynamiek, preventie en aanpak van huiselijk geweld, op basis van interviews met vijftien experts.

publicatie
24-03-2010
4.

Kamerbrief voortgang aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) mede namens de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

beleid
22-12-2014
5.

Serie vlogs tegen kindermishandeling

In aanloop naar de Week tegen kindermishandeling, roepen jongeren in zeven vlogs minister De Jonge (VWS) op om kindermishandeling aan te pakken.

nieuws
12-10-2018
6.

Beleidsreactie Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen

Minister De Jonge (VWS) heeft, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, gereageerd op de bevindingen uit de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016. In een beleidsreactie laat hij weten extra aandacht te hebben voor slachtoffers van seksueel geweld.

nieuws
29-11-2018
7.

Evaluatie landelijk beleid huiselijk geweld

Door gebrek aan onderzoek en monitoring is het op dit moment niet eenduidig vast te stellen of het landelijk beleid voor de aanpak van huiselijk geweld effectief is geweest. Dat blijkt uit evaluatie van het landelijk beleid in de periode 2002-2011. De onderzoekers pleiten hierin tevens voor meer preventieactiviteiten.

nieuws
31-10-2011
8.

Zero tolerance-beleid kindermishandeling lijkt logisch (artikel)

Oproep om wet- en regelgeving over kindermishandeling af te stemmen op de huidige beleidsuitgangspunten.

publicatie
05-06-2015
9.

Aanpak huiselijk geweld (na) 2007

Maatregelen van de ketenpartners in de aanpak van huiselijk geweld.

beleid
24-07-2007
10.

Veiligheid begint bij Voorkomen: Voortbouwen aan een veiliger samenleving

De Ministers van Binnenlandse Zaken, voor Jeugd en Gezin, en voor Wonen, Wijken en Integratie en de Staatssecretaris van Justitie alsmede de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bieden gezamenlijk de eerste voortgangsrapportage aan. 

beleid
24-10-2008
11.

Factsheet Huiselijk geweld Ministerie van Justitie april 2007

Het ministerie van Justitie heeft een nieuwe factsheet uitgebracht over huiselijk geweld.

beleid
10-07-2009
12.

Factsheet Huiselijk geweld

Ministerie van Justitie mei 2009

beleid
24-09-2009
13.

De Jonge informeert Kamer over nieuwe aanpak ouderenmishandeling

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil deelname aan het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn, volgend jaar voor alle zorgwerkgevers verplicht stellen. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. "Het komt nog te vaak voor dat zorgprofessionals grensoverschrijdend gedrag vertonen. Dat moet stoppen", aldus De Jonge.

nieuws
01-10-2018
14.

Inzicht in jeugdrecht

Congres - rechten, plichten, maatregelen en straffen

agenda
22-09-2016
15.

Workshop Veiligheid en Zorg

Raad op Zaterdag - voor gemeenteraadsleden

agenda
24-09-2016
16.

De volgende fase: Plan van aanpak Huiselijk Geweld tot 2011

Dit nieuwe Plan van aanpak sluit aan op het vorige programma Privé Geweld - Publieke Zaak dat uitgevoerd is van 2002 – 2008. Dat programma was vooral gericht op het tot stand brengen van een infrastructuur, bedoeld om de samenwerking op lokaal niveau te bevorderen. Dat heeft onder meer geresulteerd in: lokale en regionale samenwerkingsverbanden, verbetering van de toegang tot en vergroting van de veiligheid in de Vrouwenopvang, een landelijk expertisecentrum huiselijk geweld en ondersteunende wetgeving (wet Verbod geweld in de opvoeding en Wetsvoorstel tijdelijk huisverbod).

beleid
02-09-2008
17.

Veiligheid begint bij Voorkomen: Voortbouwen aan een veiliger samenleving. Tweede voorgangsrapportage.

Verslag van de voortgang bij de volgende thema's:

beleid
31-10-2009
18.

Modelaanpak huiselijk geweld

Elementen voor lokaal beleid

beleid
20-01-2010
19.

Vluchtelingen als changemakers in de strijd tegen eergerelateerd geweld. Manifest

Via deze brochure worden alle betrokken partijen bij de strijd tegen eergerelateerd geweld zo volledig mogelijk geïnformeerd over de rol en aanpak van vluchtelingenorganisaties.

publicatie
01-07-2008
20.

Bijeenkomst Jeugd: terugblikken en toepassen

Terugblik op invoering Jeugdwet - perspectieven in 2016

agenda
01-12-2015
21.

Erkenning positie opvang in onderhandelaarsakkoord

Het onderhandelaarsakkoord 2011–2015, dat duidelijkheid moet geven over de decentralisatie van de Jeugdzorg en AWBZ-taken, erkent de bijzondere positie van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De Federatie Opvang noemt dit een belangrijke stap vooruit om de continuïteit van zorg en begeleiding te garanderen.

nieuws
26-04-2011
22.

Privé Geweld - Publieke Zaak

Deze nota uit april 2002 gaat over de gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld. Het kabinet vindt dat huiselijk geweld, ook los van de gevolgen die het voor kinderen heeft, onder alle omstandigheden, jegens wie ook gepleegd, altijd onaanvaardbaar is.

beleid
16-03-2007
23.

Het begrip kindermishandeling: pleidooi voor een herbezinning en voor bezonnen beleid

“De begripsmatige chaos waarin de term kindermishandeling is komen te verkeren, wordt weerspiegeld door een beleidsmatige warboel op dit terrein”, stelt emeritus hoogleraar Herman Baartman in zijn pleidooi, dat op 1 december 2009 in boekvorm is verschenen.

publicatie
11-01-2010
24.

‘Aanpak huiselijk geweld vraagt om gendersensitief beleid’

Om het geweld tegen vrouwen aan te pakken is een gendersensitief beleid nodig. Dit betekent beleid waarbij rekening wordt gehouden met de oorzaken van geweld tegen vrouwen. Dat staat in de rapportage Mensenrechten in Nederland 2012 dat gisteren aan minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) werd overhandigd.

nieuws
10-07-2013
25.

Handtekeningenactie ‘Jaar van de strijd tegen geweld tegen vrouwen’

Er moet een Europees jaar van de strijd tegen geweld tegen vrouwen georganiseerd worden. Daartoe is een handtekeningenactie gestart. Als minstens een miljoen Europese burgers een petitie ondertekenen waarin om zo'n jaar gevraagd wordt, is de Europese Commissie verplicht om over het onderwerp te beraadslagen.

nieuws
03-09-2010
26.

Kamerbrief over voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

beleid
16-06-2015
27.

De volgende stap

De volgende stap is een vervolg op de training 'Partnergeweld, moet ik daar iets mee?!' Artsen die deze training hebben gevolgd, herkennen vaker gevallen van huiselijk geweld in hun praktijk dan hun collega’s.

agenda
23-10-2012
28.

Privacy en gegevensuitwisseling in wijkteams

Landelijke studiedag

agenda
26-05-2016
29.

Rapportages ASHG's

Advies- en steunpunt Groningen Cijfers (externe link)Rapportage eerste helft 2006 (pdf, 43 Kb)

organisatie
29-09-2009
30.

Netwerk van veiligheid en zorg in Zeeland?

Dit rapport heeft als doel inzicht te bieden in de hulp voor slachtoffers, en de hulp voor daders van seksueel en/of relationeel geweld in Zeeland. Het is primair geschreven voor beleidsmakers en hulpbieders.

feiten en cijfers
22-02-2001
31.

Kernbeleid Veiligheid 2014: handreiking voor gemeenten

Herziening van de methode Kernbeleid Veiligheid uit 2010.

beleid
06-11-2013
32.

Huiselijkgeweld juni-nummer (2005)

Jaargang 5, no. 2 - juni 2005 -

publicatie
31-07-2005
33.

Aanbevelingen voor de aanpak van schadelijke praktijken in Nederland

Bijeenkomst

agenda
11-02-2016
34.

Privacy en Gegevens Delen

Bij samenwerking in het sociaal domein - masterclass

agenda
08-11-2016
35.

Kamerbrief geweld in afhankelijkheidsrelaties

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

nieuws
11-07-2014
36.

Oost west, thuis best? – Aanpak van huiselijk en eergerelateerd geweld

Huiselijk geweld is de meest voorkomende geweldsvorm in onze samenleving. Toch is de integrale aanpak van huiselijk geweld nog steeds een moeizaam proces.

agenda
30-03-2011
37.

Gender based violence and human rights: international perspectives

Symposium

agenda
08-12-2017
38.

Jaardocument Veilig Thuis-organisaties

Informatiebijeenkomst

agenda
25-01-2016
39.

Werksessie gender voor beleidsambtenaren

Hoe werken ideeën over verschillen tussen mannen en vrouwen door in de aanpak van huiselijk geweld? Regioplan, Atria en Movisie houden volgende week donderdag een werksessie voor beleidsambtenaren rondom dit thema.

nieuws
11-01-2016
40.

Huiselijk geweld december 2007

Jaargang 7, no. 4 - december 2007

publicatie
22-12-2007
41.

9 en 10 april 2008
Scholingsdagen jeugdbeleid voor beginners

Het intensieve programma van twee scholingsdagen omvat vele onderwerpen: een overzicht van actuele landelijke ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen met betrekking tot de regierol, bijvoorbeeld in de beoogde Centra voor Jeugd en Gezin. Daarnaast komen onderwerpen als jeugdparticipatie en de methode Kernbeleid Jeugd aan de orde. Er wordt naast de inleidingen/presentaties, veel tijd ingeruimd voor zelfwerkzaamheid en uitwisseling.

agenda
09-04-2008
42.

Reactie Van Rijn op Kinderrechtenmonitor

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer gisteren zijn reactie op de Kinderrechtenmonitor 2015 van de Kinderombudsman gestuurd.

nieuws
15-03-2016
43.

Factsheet huiselijk geweld (november 2013)

Actuele feiten en cijfers over en recente ontwikkelingen in de aanpak van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
18-11-2013
44.

Senaat stemt in met langdurig toezicht zeden- en zware geweldsdelinquenten

Zware gewelds- en zedendelinquenten en tbs-gestelden komen langer onder intensief toezicht te staan en keren onder voorwaarden terug in de samenleving. Bij terugvalgedrag en (dreigende) recidive kan zo direct worden ingegrepen. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie), waarmee de Eerste Kamer op 24 november 2015 heeft ingestemd. De nieuwe wet moet de samenleving meer bescherming bieden.

beleid
24-11-2015
45.

Eigen bijdrage vrijwillige daderhulp onder de loep

De eigen bijdrage van 200 euro voor geestelijke gezondheidszorg weerhoudt plegers van huiselijk geweld ervan om professionele hulp te zoeken. Hierdoor lopen hun partners of kinderen een groter risico om opnieuw te worden mishandeld.

nieuws
13-02-2012
46.

Zorgen om bestrijding misbruik verblijfsregeling slachtoffers mensenhandel

Diverse maatschappelijke organisaties hebben gisteren in een brief hun ernstige zorgen geuit over de ‘Maatregelen bestrijding misbruik verblijfsregeling slachtoffers mensenhandel’ van Minister Leers van Immigratie en Asiel.

nieuws
19-01-2012
47.

CEDAW Schaduwrapportage: Dataverzameling huiselijk geweld nog voor verbetering vatbaar

De dataverzameling rond huiselijk geweld en kindermishandeling zou verder verbeterd moeten worden. Dat stellen NGO’s in een schaduwrapportage die zij onlangs naar CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) hebben gestuurd.

nieuws
18-01-2019
48.

Openbaar Ministerie

Bij huiselijk geweld gaat het om (ernstige) strafbare feiten, zoals lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging.

organisatie
12-02-2010
49.

Aanpak ouderenmishandeling nog niet geborgd

Na een incidentele opleving, is de aandacht voor het thema ouderenmishandeling weer weggeëbd. Nog niet alle relevante partijen kennen en nemen hun rol in de aanpak van deze problematiek. Dat blijkt uit het onderzoek Nog een weg te gaan. Stand van zaken aanpak ouderenmishandeling eind 2017.

nieuws
23-03-2018
50.

WAVE conferentie

Van 19-21 oktober, in Berlijn

agenda
19-10-2016
51.

Beschermd en weerbaar: intensivering van de opvang en hulp bij geweld in afhankelijkheidsrelaties

De huidige opvang en hulpverlening zij, volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onvoldoende toegerust om slachtoffers nu en in de goed te kunnen ondersteunen. Gelet op omvang en de complexiteit van de problematiek gaat investeren in het stelsel van opvang en hulpverlening.

beleid
21-01-2008
52.

Uitkomstendocument International Girl Child Conference

De ministers Verhagen (Buitenlandse Zaken) en Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) hebben de Tweede Kamer vandaag het uitkomstendocument van de International Girl Child Conference aangeboden. De conferentie vond dit voorjaar, op 9 en 10 maart, plaats in het Kurhaus te Scheveningen.

nieuws
18-09-2009
53.

Veiligheid en zorg

Tweede CCV-intervisiebijeenkomst

agenda
22-11-2016
54.

‘Meer actie vereist met betrekking tot huiselijk geweld’

Er is meer actie vereist met betrekking tot huiselijk geweld in Nederland. Dat staat in 'Nederland ontwikkelt Duurzaam', de derde Nederlandse rapportage over de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDGs), die gisteren aan de Tweede Kamer werd aangeboden.

nieuws
17-05-2019
55.

Eerste voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) hebben de Tweede Kamer in een Kamerbrief geïnformeerd over de uitkomsten uit de eerste voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis.

nieuws
21-12-2018
56.

Religion, Culture and the Politicization of Honour-Related Violence

A Critical Analysis of Media and Policy Debates in Western Europe and North America.

feiten en cijfers
12-11-2010
57.

Meer mogelijkheden voor anonieme aangifte

De mogelijkheid om anoniem aangifte te doen wordt uitgebreid. Slachtoffers van onder meer geweldsdelicten kunnen straks anoniem aangifte doen als zij vrezen voor wraak. Minister Hirsch Ballin schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

nieuws
26-02-2010
58.

Meer agenten voor bestrijding seksueel kindermisbruik

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gaat harder optreden tegen het bezit van kinderporno en seksueel kindermisbruik. Hij wil het aantal agenten dat zich bezighoudt met de opsporing hiervan, dit jaar nog verdubbelen naar 150.

nieuws
03-02-2012
59.

'Istanbul Conventie' treedt op 1 augustus 2014 in werking

Begin volgende maand treedt de 'Istanbul Conventie' in werking. Dit verdrag van de Raad van Europa is gericht op het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld.

nieuws
29-07-2014
60.

Aanpak in ontwikkeling: Strategie, samenwerking en visie bij huiselijk geweld

In navolging van de eerste inventarisatie van de aanpak van huiselijk in 2003 zijn de betrokken instanties (gemeenten, politie en OM) in opdracht van het Ministerie van Justitie (WODC) aan een tweede inventarisatie onderworpen. Daarin staan de speerpunten beleid, samenwerking, deskundigheidsbevordering, borging, registratie en voorlichting centraal. Het blijkt dat de ontwikkelingen rond de aanpak van huiselijk geweld zich sinds 2003 bij de instanties sterk ontwikkeld hebben en dat huiselijk geweld niet beperkt is gebleven tot deze instanties alleen. Toch bevindt de aanpak van huiselijk geweld zich in een cruciale fase: blijven de instanties zich beperken tot het uitvoeren van hun eigen taken of ontstaat er ruimte voor een integrale aanpak?

beleid
27-03-2007
61.

Global progress & delay in ending violence against children

Internationale studie naar geweld tegen kinderen

publicatie
03-01-2017
62.

Conferentie vervolg actieplan Ouderen in veilige handen

Georganiseerd door het ministerie van VWS

agenda
15-06-2015
63.

Basisdocument Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die datum krijgen beroepsgroepen de tijd om een afwegingskader op te stellen waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding vereist is.

beleid
28-07-2017
64.

Aanpak huiselijk geweld

Over de stand van zaken implementatie van AWARE bij gemeenten. (kst-28345-110 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 2010–2011)

beleid
25-01-2011
65.

Kamerbrief aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vindt dat er meer moet gebeuren om de inzet van huisartsen bij het signaleren van kindermishandeling te vergroten. Dat schrijft hij in een brief waarin hij de Tweede Kamer informeert over de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

nieuws
24-12-2014
66.

Congres Decentralisaties in Uitvoering

Van eerste klantcontact tot het betalen van facturen: het komt aan bod bij het congres Decentralisaties in Uitvoering.

agenda
13-11-2014
67.

Geweld achter de voordeur: aanpak van huiselijk geweld

Dit boek van Hans Janssen, jarenlang bij het ministerie van Justitie de landelijk projectleider ‘Huiselijk geweld’, brengt veel informatie bijeen over huiselijk geweld en de aanpak ervan. Het vat belangrijke onderzoeken samen, beschrijft wet- en regelgeving, bespreekt taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen en gaat in op methodieken voor een effectieve aanpak. Het vormt een uitstekende bron voor alle actuele ontwikkelingen rondom huiselijk geweld.

publicatie
25-09-2006
68.

Beïnvloede zelfstandigheid?

Een empirisch onderzoek naar de invloed van het politieke klimaat en politieke beleid op de aanpak van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating door zelforganisaties en koepelorganisaties.

publicatie
03-08-2011
69.

Promotiecampagne Hulplijn Seksueel Misbruik

De Hulplijn Seksueel Misbruik Vandaag is deze week een promotiecampagne begonnen. Het doel van de campagne is burgers te informeren waar de Hulplijn Seksueel Misbruik voor dient en hoe zij de hulplijn kunnen bereiken.

nieuws
05-11-2014
70.

Plan van aanpak kinderrechten binnen het Koninkrijk

Actieplan dat ingaat op de kinderrechtensituatie binnen het Koninkrijk.

beleid
24-11-2014
71.

Meer mogelijkheden met VOG

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt flexibeler. Zo wordt het mogelijk om een VOG af te wijzen op basis van politiegegevens. Ook wordt het voor sectoren mogelijkheid om hun personeel periodiek of continu te screenen.

nieuws
12-02-2016
72.

Extra toezicht op gebruik meldcode kinder- en jeugdpsychiatrie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd besteedt dit jaar extra aandacht aan het toezicht op het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, vanwege de wijziging van de meldcode die op 1 januari is ingegaan. Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft de inspectie daarbij gevraagd specifiek aandacht te besteden aan instellingen die kinder- en jeugdpsychiatrie verlenen.

nieuws
15-01-2019
73.

Kamerbrief schriftelijk overleg voortgangsrapportage najaar 2012 ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft een Kamerbrief opgesteld met daarin de antwoorden op de vragen die hij ontving naar aanleiding van de voortgangsrapportage najaar 2012 ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’. Naast de antwoorden gaat de staatssecretaris in zijn brief in op enkele specifieke onderwerpen.

nieuws
25-02-2013
74.

Kamerbrief over achtste Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

De wachtlijsten van Veilig Thuis-organisaties worden aangepakt door in te zetten op goede toegang en goede doorverwijzing. Deze inspanningen werpen hun vruchten af. Dat stelt staatssecretaris Van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij schrijft ook dat er een aanscherping zou moeten komen van de meldcode voor slachtoffers van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld.

nieuws
04-10-2016
75.

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De Wet Kwaliteit, klachten en geschillenzorg (KKG) is op 11 november 2015 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet treedt op 1 januari 2016 in werking. Het gaat om een voortzetting van het in juni 2010 ingediende wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz), maar ziet alleen op kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. De onderdelen die betrekking hebben op goed bestuur, medezeggenschap, de 'Wgbo-bepalingen' en de Wet toelating zorginstellingen, worden opgenomen in afzonderlijke wetsvoorstellen.

beleid
04-01-2016
76.

VN-akkoord tegen geweld tegen vrouwen

De Verenigde Naties hebben geweld tegen vrouwen en meisjes hoog op de agenda gezet. De Convention on the Status of Women heeft vrijdagavond overeenstemming bereikt over de aanpak van 'een van de ernstigste schendingen van de mensenrechten'.

nieuws
18-03-2013
77.

Online discussiegroep over bescherming slachtoffers criminaliteit

De afdeling Slachtofferbeleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie nodigt professionals, die werken met slachtoffers van criminaliteit, uit voor discussie over de bescherming van slachtoffers. Op de netwerksite Linkedin hebben beleidsmedewerkers speciaal hiervoor de discussiegroep ‘Slachtoffers Centraal’ ingericht. Doel is om samen met professionals uit de praktijk de bescherming van slachtoffer van criminaliteit te verbeteren.

nieuws
03-07-2014
78.

Opstelten wil gratis nummer voor het melden huiselijk geweld

Slachtoffers én getuigen van huiselijk geweld, zowel kinderen als volwassenen, moeten straks allen hetzelfde, centrale telefoonnummer kunnen bellen. Dat nummer moet ook gratis zijn, zo liet minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gisteren weten tijdens een algemeen overleg over huiselijk geweld.

nieuws
10-02-2012
79.

PO-raad congres

Kennis voor morgen

agenda
10-06-2016
80.

Wat zegt de wet. Wat kun je doen als professional?

Brochure met hoofdlijnen van het juridisch kader bij de aanpak van huwelijksdwang en achterlating.

publicatie
12-10-2015
81.

Transformatie in het sociale domein

Van transitie naar transformatie; bent u al bij de finish?

agenda
18-06-2015
82.

Voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS).

beleid
12-01-2016
83.

De Jonge wil nieuwe afspraken maken over ordening jeugdzorg

Minister De Jonge wil nieuwe afspraken maken over de ordening van de jeugdzorg. Het moet duidelijker worden wat men van de gemeenten mag verwachten, bijvoorbeeld in de wijken. Hij wil ook bezien of specialistische (ggz-)zorg bovenregionaal of landelijk georganiseerd moet worden.

nieuws
06-06-2019
84.

Aanpak en preventie van huiselijk geweld

Handreiking voor GGD'ers

beleid
24-01-2005
85.

Huiselijkgeweld.nl maart 2007

Jaargang 7, no. 1 - maart 2007

publicatie
26-03-2007
87.

Factsheet Huiselijk geweld augusutus 2008

Het Kabinet heeft in het coalitieakkoord aangegeven de aanpak van huiselijk geweld met kracht voort te zetten.

beleid
30-07-2008
88.

Inhoudsopgave van het december-nummer (2005)

Jaargang 5, no. 4 - december 2005 -

publicatie
16-12-2005
89.

Producten Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd

Producten om de aanpak van loverboyproblematiek te optimaliseren

interventie
28-09-2015
90.

Actieplan tegen ouderenmishandeling

‘Ouderen in veilige handen’, zo heet het actieplan van staatssecretaris van Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) ter verbetering van de signalering en ondersteuning van slachtoffers van ouderenmishandeling. De staatssecretaris trekt de komende vier jaar jaarlijks tien miljoen euro uit om misbruik en mishandeling van ouderen tegen te gaan.

nieuws
31-03-2011
91.

Congres Jeugdzorg 2015

Congres

agenda
23-04-2015
92.

VNG Bestuurdersdag en Buitengewone ALV

Met deelsessie over huiselijk geweld en kindermishandeling

agenda
30-11-2016
93.

Beleidsdoorlichting over de zorg, jeugdzorg en publieke gezondheidszorg in Caribisch Nederland

Beleidsdoorlichting van artikel 4.5 van de VWS-begroting over de periode 2011–2015

beleid
19-01-2017
94.

Politie

De politie treedt op bij huiselijk geweld en zet eventueel de vervolging van de daders in gang. De aanpak van de politie richt zich naast de (strafrechtelijke) aanpak van het geweld ook op het stoppen van geweld via hulpverlening.

organisatie
15-10-2009
95.

Verder met de transitie en transformatie

Landelijk symposium

agenda
19-11-2015
96.

De Jonge informeert Kamer over aanpak huiselijk geweld

Minister De Jonge (VWS) heeft de Tweede Kamer met een brief geïnformeerd over de stand van zaken van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hij ging daarbij uitgebreid in op het nog te lanceren programma huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
03-04-2018
97.

Zeven verkiezingsprogramma's en huiselijk geweld

Met de verkiezingen van 22 november voor de deur heeft TransAct de verkiezings-programma's van de zeven grootste partijen bekeken.

nieuws
28-09-2006
98.

Meer rechten voor slachtoffers

Slachtoffers van delicten krijgen straks bij hun eerste contact met politie en Openbaar Ministerie (OM) direct alle informatie over hun rechten. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor bescherming en juridisch advies. Maar ook wat de voorwaarden zijn voor een schadevergoeding en hoe de aangifte verloopt.

nieuws
03-07-2014
99.

Rapportages Veilig Thuis: de basis op orde

Programma om de kwaliteit van Veilig Thuis verder te verbeteren

beleid
27-06-2017
100.

Juzt transformeert in verbinding

Symposium

agenda
13-10-2016
101.

Jaarbericht Kinderrechten 2016

Overzicht van Defence for Children en Unicef Nederland van de situatie van kinderen en jongeren in Nederland op vijf gebieden: kindermishandeling, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, migratie en uitbuiting.

feiten en cijfers
03-06-2016
102.

Geweld in Afhankelijkheidsrelaties in Rijksbegroting

Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geven volgend jaar een impuls aan de bestrijding van kindermishandeling door gemeenten te ondersteunen met een op de praktijk gerichte aanpak. Dat staat in de begroting van het ministerie van VWS die gisteren bekend werd gemaakt.

nieuws
16-09-2015
103.

Hogere straf voor geweld onder invloed

Alcohol- of drugsgebruik wordt een strafverhogend element bij geweld. Opsporingsambtenaren kunnen verdachten verplichten mee te werken aan een onderzoek. De uitkomst hiervan telt mee bij de strafeis van de officier van justitie en de hoogte van de straf die de rechter oplegt. Daarmee wil het kabinet de veiligheid in het openbare leven en in huiselijke kring vergroten.

nieuws
24-06-2013
104.

Niet regels, maar hulpvrager centraal in nieuwe aanpak

Wie voor ondersteuning bij de gemeente aanklopt, is het best af met één contactpersoon en met hulpverleners en ondersteunende instanties die goed samenwerken. De vraag moet centraal staan, niet de regeling of het type zorg. Vijf grote gemeenten en drie ministeries hebben gisteren een City Deal ondertekend om zo’n integrale aanpak te bevorderen.

nieuws
11-03-2016
105.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Eendaagse training

agenda
23-06-2016
106.

Midterm Review Actieplan Kinderen Veilig

De overheid wil de komende jaren een extra impuls geven aan de daadwerkelijke uitvoering van de aanpak van kindermishandeling in de praktijk. Dat staat in de midterm review van het Actieplan Kinderen Veilig.

nieuws
29-12-2014
107.

Wat niet mag ontbreken in je beleidsplan huiselijk geweld

Webinar

agenda
12-11-2015
108.

Federatie Opvang wil nationaal actieplan huiselijk geweld

Er moet een nationaal actieplan komen voor de aanpak Huiselijk Geweld. Dat stelt de Federatie Opvang in een reactie op het onderzoek naar huiselijk geweld in Nederland dat het kabinet gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. Dit onderzoek wijst uit dat jaarlijks meer dan 200.000 mensen slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

nieuws
15-01-2011
109.

Gezamenlijk pamflet voor effectieve aanpak huiselijk geweld

De Federatie Opvang, Movisie en tal van andere organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, hebben een gezamenlijk pamflet opgesteld. Daarin pleiten zij onder meer voor één landelijke visie en halvering van het jaarlijks aantal slachtoffers.

nieuws
24-05-2012
110.

Aandacht voor huiselijk geweld in rapport VN-Vrouwen

Op de wereld wonen ongeveer zeshonderd miljoen vrouwen in landen waar huiselijk geweld geen misdrijf is. Dat staat in het eerste rapport van VN-Vrouwen, het nieuwe agentschap van de Verenigde Naties, dat gisteren verscheen.

nieuws
07-07-2011
111.

Resultaten en ervaringen van de MultiDisciplinaire Aanpak++

Stop de 'her-meldingen'- middagsymposium

agenda
07-04-2016
112.

Kamerbrief over ouderenmishandeling

Deze kamerbrief gaat in op de stand van zaken rondom de volgende onderwerpen:

beleid
15-06-2017
113.

Derde Voortgangsbericht over de aanpak van huiselijk geweld

Derde Voortgangsbericht over de aanpak van huiselijk geweld. Deze notitie geeft de voortgang weer van de plannen en maatregelen uit de nota ‘Privé Geweld – Publieke Zaak’ van april 2002. ‘Privé Geweld – Publieke Zaak’ schetst de aard en omvang van huiselijk geweld en bevat meer dan 50 concrete voornemens en maatregelen om de aanpak van huiselijk geweld te verbeteren.

beleid
31-05-2006
114.

Aanpak kindermishandeling: evidence based & up to date

LECK Congres

agenda
17-12-2015
115.

Ik kan het (niet) zelf. Hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken.

Een verkenning van de Kinderombudsman van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken.

publicatie
22-05-2015
116.

Bijeenkomst over GR 30

CEDAW’s algemene aanbeveling over vrouwen, vrede en veiligheid

agenda
29-08-2019
117.

Dialoogevent over huiselijk en seksueel geweld

Beleidsmakers en professionals in gesprek met ervaringsdeskundigen

agenda
26-11-2015
118.

Beleidsreactie op rapporten over vrouwenopvang voor november beschikbaar

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) geeft later in het jaar een reactie op verschillende rapporten over vrouwenopvang en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het streven is om de Tweede Kamer voor het Algemeen Overleg op 1 november 2017 een integrale reactie te zenden. Dat heeft hij de Tweede Kamer laten weten.

nieuws
04-09-2017
119.

Eén regisseur voor probleemgezin

Gezinnen met ernstige problemen moeten voortaan één regisseur krijgen die ze helpt, in plaats van verschillende instanties. Dat schrijven staatssecretaris van Volksgezondheid Van Rijn (PvdA) en staatssecretaris van Justitie Teeven (VVD) in een plan dat zij maakten met gemeenten en provincies. Het plan is gisterenavond naar de Tweede Kamer gestuurd.

nieuws
14-05-2013
120.

Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik

De Taskforce heeft tot taak om toe te zien op de uitvoering van het Actieplan 'Kinderen Veilig' uit 2011 en het aanjagen en agenderen van de acties uit dit plan. December 2014 verscheen de Midterm Actieplan Kinderen Veilig. Op 18 maart 2015 informeerde de Taskforce kindermishandeling de Kamercommissie over de noodzaak van het delen van informatie.

beleid
07-08-2014
121.

Extra maatregelen na familiedrama Zierikzee

Het toezicht op contact- en gebiedsverboden wordt zoveel mogelijk elektronisch. Verder krijgen burgemeesters en officieren van justitie meer bevoegdheden om mensen die anderen in hun omgeving bedreigen, te laten opsluiten in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat heeft demissionair minister Hirsch Ballin (Justitie) woensdag toegezegd.

nieuws
12-03-2010
122.

Onderzoek naar preventie van intergenerationeel geweld

Het kabinet wil een onderzoek laten uitvoeren naar interventies die kunnen zorgen voor de preventie van de intergenerationele overdracht van geweld. Dat heeft minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer laten weten in een brief over het Emancipatiebeleid 2013-2016.

nieuws
13-05-2013
123.

Jaarbericht Kinderrechten 2015

Overzicht van Unicef Nederland en Defence for Children van de situatie van kinderen en jongeren in Nederland op vijf gebieden: kindermishandeling, uitbuiting, jeugdzorg, migratie en jeugdstrafrecht.

feiten en cijfers
22-05-2015
124.

‘Aanpak huiselijk geweld in Nederland onvoldoende’

Het Nederlandse beleid inzake huiselijk geweld en vrouwenhandel schiet tekort. De regering heeft onvoldoende uitvoering gegeven aan de dwingende aanbevelingen van het Vrouwenrechtencomite. Dat stelt Violeta Neubauer, lid van het toezichthoudend comité op het VN-Vrouwenverdrag.

nieuws
03-12-2012
125.

MDC-K Friesland proeftuin beleidsontwikkeling aanpak kindermishandeling

Het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Friesland (MDC-K Friesland) is officieel proeftuin ten behoeve van de landelijke beleidsontwikkeling met betrekking tot de aanpak van kindermishandeling. De ministeries VWS en Veiligheid en Justitie hebben ZonMw gevraagd deze aanpak te volgen en te onderzoeken.

nieuws
19-07-2012
126.

Wijziging opvangaanbod Zuid-Holland Zuid

De vrouwenopvang in de regio Zuid-Holland Zuid wordt de komende jaren aangepast. Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht heeft ingestemd met een aantal verbetervoorstellen. Zo komt er één loket voor meldingen, worden geheimadres-plaatsen omgezet in crisisopvang en wordt ambulante hulpverlening uitgebreid.

nieuws
13-12-2010
127.

Rape, survivors, policies and support systems, a European challenge

E-book over de vierde internationale conferentie over slachtoffers van verkrachting.

publicatie
01-10-2015
128.

Vragen van de fracties over de aanpak van huiselijk geweld

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft de vragen beantwoord die de fracties hebben voorgelegd aan de minister van Veiligheid en Justitie over de brief van 14 februari 2011 over de aanpak van huiselijk geweld.

nieuws
12-07-2011
129.

Meer kansen voor vrouwen

Emancipatiebeleid 2008 -2001

beleid
01-02-2008
130.

Huiselijk geweld in de Rijksbegroting

Het vergroten van de zichtbaarheid van de problematiek, is het komende jaar een belangrijke doelstelling bij de bestrijding van huiselijk geweld. Dat staat in de Rijksbegroting 2014 van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ).

nieuws
18-09-2013
131.

Pleidooi voor nationaal actieplan huiselijk geweld

MOVISIE, de Federatie Opvang, het Nederlands Jeugd Instituut, Defence for Children, het Kindercollectief en Domestic Violence Approach willen dat er een nationaal actieplan huiselijk geweld en kindermishandeling komt, alsmede een nationaal rapporteur huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat hebben zij in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

nieuws
16-12-2011
132.

Leren van calamiteiten

Hoe leert uw gemeente van een calamiteit?

agenda
06-06-2016
133.

Nationaal programma tegen kindermishandeling en huiselijk geweld

Onder aanvoering van VWS, zal het Rijk - samen met gemeenten - een nationaal programma tegen huiselijk geweld en kindermishandeling starten. Dat heeft minister De Jonge (VWS) gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

nieuws
28-11-2017
134.

Inventarisatie stand van zaken aanpak huiselijk geweld 2003

Deze inventarisatie geeft een beeld van de activiteiten van drie belangrijke partijen bij de aanpak van huiselijk geweld: gemeenten, politie en het openbaar ministerie.

beleid
16-03-2004
135.

Nederlandse uitvoering Verdrag van Istanbul geëvalueerd

Minister De Jonge (VWS) heeft de Tweede Kamer de rapportage van de Nederlandse overheid over de uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) gestuurd.

nieuws
07-09-2018
136.

Basisdocument ‘Aanpak Huiselijk Geweld Almelo

Almelo investeert in aanpak huiselijk geweld.

beleid
05-06-2008
137.

Kabinet pakt huwelijksdwang aan

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie waarin maatregelen staan om huwelijksdwang in Nederland tegen te gaan. Zo is het niet meer mogelijk dat minderjarigen in Nederland in het huwelijk kunnen treden.

nieuws
23-03-2012
138.

Zwolle vreest krimp budget aanpak huiselijk geweld

Het budget voor de bestrijding van huiselijk geweld van de provincie Overijssel neemt met bijna 25 procent af. Centrumgemeente Zwolle heeft hierover in een brief aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) alarm geslagen.

nieuws
15-10-2013
139.

GIA in het regeerakkoord

De forensische kennis op het terrein van kindermishandeling wordt versterkt. Dat is een van de punten uit het nieuwe regeerakkoord met betrekking op geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). Ook gaat extra aandacht uit naar vroegtijdige signalering en open gesprekken over vermoedens van mishandeling en geweld.

nieuws
11-10-2017
140.

Bouwstenen voor de aanpak van huiselijk geweld: handreiking VNG

Deze handreiking biedt praktische informatie en voorbeelden voor de ontwikkeling en implementatie van een (eigen) aanpak van huiselijk geweld. Deze handreiking is bedoeld ter ondersteuning van gemeenten die huiselijk geweldbeleid willen ontwikkelen en voor gemeenten die dat beleid willen borgen. De handreiking is bestemd voor grote, middelgrote en kleine gemeenten. Op sommige punten richt de handreiking zich in het bijzonder tot de kleine en middelgrote gemeenten.

beleid
31-03-2007
141.

Combating violence against women: Stocktaking study on the measures and actions taken in Council of Europe member States

Uit de studie komt naar voren dat een groot deel van de lidstaten de problematiek van huiselijk geweld onderkent en voor de aanpak wettelijke maatregelen heeft genomen.

feiten en cijfers
01-12-2006
142.

Meer aandacht voor aanpak geweld in opleidingen

Naast het scholen van professionals in het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, moet er ook in opleidingen meer aandacht voor de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) komen. Om dit te realiseren hebben staatssecretaris Martin van Rijn van VWS en minister Jet Bussemaker van Onderwijs de Tweede Kamer een plan van aanpak gestuurd.

nieuws
17-07-2013
143.

Reclassering

Reclassering Nederland heeft huiselijk geweld tot speerpunt benoemd. Om het te stoppen én om het in de toekomst te voorkomen.

organisatie
28-04-2009
144.

Regiovisie huiselijk geweld Flevoland

Er komt een regiovisie voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Flevoland. Doel van de visie is het terugdringen van het aantal gevallen van huiselijk geweld. De notitie is door alle gemeentebesturen van Flevoland opgesteld en werd gisteren in de gemeenteraad van centrumgemeente Almere besproken.

nieuws
25-03-2011
145.

Teeven stuurt centrumgemeenten brief over huisverbod

De Wet tijdelijk huisverbod heeft duidelijk een toegevoegde waarde om huiselijk geweld tegen te gaan. De uitvoering ervan is inmiddels goed geworteld in de desbetreffende organisaties. Dat heeft staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) vandaag in een brief aan de centrumgemeenten laten weten. Hij spreekt daarbij zijn waardering uit voor hun inzet om deze wet tot een succes te maken.

nieuws
21-07-2011
146.

Tweede voortgangsrapportage GHNT naar Tweede Kamer

De tweede voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is gisteren naar de Tweede Kamer verzonden. In 14 van de 28 GHNT-regio’s is inmiddels sprake van integrale sturing op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
03-07-2019
147.

Veel meer mannelijke slachtoffers huiselijk geweld

Veel meer mannen dan tot nu toe werd aangenomen zijn slachtoffer van huiselijk geweld. Vier op de tien mensen die lijden onder geweld achter de voordeur, is man. Voorheen werd uitgegaan dat de verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke slachtoffers 85-15 procent was.

nieuws
14-01-2011 23:30
148.

Kamervragen over AWARE

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over een mobiel alarmsysteem voor slachtoffers van huiselijk geweld (ingezonden 3 mei 2011).

nieuws
11-05-2011
149.

Manifest stop huiselijk

Pleidooi om de transitie naar de gemeenten te gebruiken als moment van transformatie.

publicatie
13-05-2014
150.

Qat op lijst verboden middelen

Het kabinet zet de drug qat op de lijst van verboden middelen. De blaadjes van de qatplant, die vooral worden gekauwd door Somaliërs, zijn volgens het kabinet verslavend en ongezond, en de handel zorgt voor grote overlast. Overdadig gebruik veroorzaakt bovendien problemen in gezinnen, zoals huiselijk geweld.

nieuws
11-01-2012
151.

Verdere ontwikkeling MDA++ vraagt om sturingsinstrumenten

De Veilig Thuis-regio’s hebben de ontwikkeling van MDA++, de integrale, multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van complexe kindermishandeling en huiselijk en/of seksueel geweld, verschillend aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie.

nieuws
25-07-2018
152.

VNG Model Handelingsprotocol Veilig Thuis

Het VNG-model Handelingsprotocol voor Veilig Thuis is verschenen. In de voorbereiding zijn veel partijen in de gelegenheid gesteld om mee te praten en mee te denken. Van organisaties van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling tot deskundigen uit wetenschap en werkveld.

beleid
10-11-2014
153.

Startbijeenkomst Geweld hoort nergens thuis Flevoland

Vandaag vindt de officiële start plaats van de nieuwe regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Flevoland. Tijdens een startbijeenkomst in Almere komen professionals uit de hele provincie bijeen om input te leveren voor het programma Geweld hoort nergens thuis.

nieuws
28-01-2019
154.

Een effectieve systeemaanpak van huiselijk geweld

Landelijke bijeenkomst

agenda
07-06-2016
155.

Reactie op moties eergerelateerd geweld en omgangsregeling

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft, mede namens de Minister van Onderwijs, Kamer geïnformeerd over een aantal moties en toezeggingen op het gebied van eergerelateerd geweld. Tevens gaat hij in deze brief in op een toezegging inzake omgangsregelingen van kinderen met ouders die gedetineerd zijn wegens (fatale) kindermishandeling of partnergeweld.

nieuws
09-02-2012
156.

Kinderen veilig: Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016

Met één gezamenlijk plan van aanpak werken alle betrokken professionals aan de veiligheid van het kind, de hulpverlening in het gezin en de aanpak van de daders.

beleid
28-11-2011
157.

Aanbevelingen professionalisering aanpak huiselijk geweld

De commissie Naeyé (ingesteld naar aanleiding van de moord op een Middelburgs echtpaar in juli dit jaar) doet in haar rapport aanbevelingen 'met het oog op verdere professionalisering in de aanpak van huiselijk geweld en daaraan gerelateerde feiten'.

nieuws
18-11-2011
158.

Huiselijkgeweld.nl oktober 2006

Jaargang 6, no. 3 - oktober 2006

publicatie
31-10-2006
159.

Verantwoording Veiligheid begint bij voorkomen “Tastbare resultaten en een vooruitblik “

Met het project "Veiligheid Begint Bij Voorkomen (VBBV)" werkt het kabinet aan het terugdringen van de criminaliteit in Nederland. Het project komt voort uit de pijler veiligheid van het beleidsprogramma van het kabinet. Er zijn in de afgelopen drie jaar goede resultaten geboekt en enkele belangrijke doelstellingen reeds behaald.

beleid
26-04-2010
160.

Hoge respons beleidsinformatie jeugd

Alle gecertificeerde instellingen en het overgrote deel van de jeugdhulpaanbieders hebben inmiddels gegevens aangeleverd voor de beleidsinformatie jeugd. De eerste publicatie vindt deze zomer plaats.

nieuws
08-06-2015
161.

Aanpak huiselijk geweld

Met de toenemende erkenning dat huiselijk geweld een omvangrijk maatschappelijk probleem is dat zichtbaar, bespreekbaar en op verschillende niveaus aangepakt moet worden, zijn in Nederland de laatste jaren diverse projecten en programma’s opgezet om een halt toe te roepen aan geweld in het gezin.

feiten en cijfers
01-01-2001
162.

Deelgemeente Feijenoord investeert in aanpak huiselijk geweld

De Rotterdamse deelgemeente Feijenoord zet ook dit jaar extra in op de bestrijding van huiselijk geweld. De afgelopen twee jaar investeerde Feijenoord al flink in de aanpak van deze problematiek.

nieuws
16-05-2011
163.

Bestemd voor binnenlands gebruik

De invloed van vrouwen- en mensenrechtenbeweging op debat en aanpak gender gerelateerd geweld

publicatie
07-03-2017
164.

Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het wetsvoorstel voor het verplichte gebruik van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is op 28 oktober 2011 aangeboden aan de Tweede Kamer. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft het wetsvoorstel voorbereid, minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) is medeondertekenaar.

beleid
30-07-2013
165.

Kamerbrief over tijdpad ratificatie Verdrag van Istanbul

Brief van minister Timmermans (BZ) aan de Eerste Kamer over het tijdpad voor ondertekening van het Verdrag van Istanbul rond het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

beleid
15-11-2013
166.

Internationaal beleid

Er zijn verschillende internationale verplichtingen die eisen stellen aan het nationaal beleid - en daarmee ook aan het regionale en lokale beleid.

beleid
01-01-2005
167.

Cuciale rol gemeenten bij aanpak huiselijk geweld

De VNG is tevreden over de impuls die de centrale overheid geeft op het terrein van huiselijk geweld. Wel maken wij graag namens de gemeenten afspraken over de inzet van de beschikbare financiële middelen.

nieuws
06-02-2008
168.

Stalking in the Netherlands

Onderzoek naar belaging in Nederland en naar enkele anti-belagingsmaatregelen in Nederland.

feiten en cijfers
11-06-2010
169.

Netwerkcongres 2011 meisjesbesnijdenis

Sinds 2010 is GGD Nederland in opdracht van het ministerie van VWS bezig met het project ‘landelijke uitrol van de preventieve aanpak van meisjesbesnijdenis’.

agenda
22-11-2011
170.

Factsheet huiselijk geweld (mei 2010)

Voor de periode 2008-2011 is een nieuw Plan van aanpak voor huiselijk geweld vastgesteld. In deze brochure wordt meer informatie gegeven over het onderwerp huiselijk geweld en worden de belangrijkste actiepunten uit dit Plan van aanpak besproken.

beleid
13-07-2010
171.

Rijksbegroting 2016

Enkele actiepunten op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties en veiligheid uit deel XVI Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

beleid
18-09-2015
172.

Kamerbrief over beleidsinformatie Jeugd

Met deze brief informeert minister De Jonge (VWS) de Tweede Kamer over de meest recente cijfers van de beleidsinformatie jeugd en een aantal nadere onderzoeken naar aanleiding daarvan.

beleid
18-06-2018
173.

Wetsvoorstel Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Kamerstuk, 20 november 2008

beleid
27-11-2008
174.

Huiselijk geweld in de Rijksbegroting

Welke plannen heeft het kabinet volgend jaar op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling? Een greep uit de begrotingen van de ministeries van VWS en JenV, die gisteren gepresenteerd werden.

nieuws
18-09-2019
175.

Kindermishandeling: De aanpak in Nederland

De aanpak van kindermishandeling van begin tot eind

publicatie
02-09-2005
176.

Voortgangsrapportage emancipatiebeleid 2008

Met deze brief van 20 november 2008 informeert de minister de Kamer over de voortgang op de onderdelen van het emancipatiebeleid waarop het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samenwerkt met andere departementen en/of zelf het voortouw heeft genomen. De onderdelen waarover gerapporteerd wordt zijn:

beleid
04-02-2009
177.

Brieven in aanloop naar het AO huiselijk geweld

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en Kennisinstituut Atria hebben, in aanloop naar het Algemeen Overleg (AO) over huiselijk geweld en kindermishandeling dat vandaag in de Tweede Kamer werd gehouden, brieven ingediend.

nieuws
24-04-2019
178.

Voortgang uitvoeringsplan 'Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding'

Kamerbrief van staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) en staatssecretaris Van Rijn (VWS)

beleid
22-07-2015
179.

Huiselijk geweld in Rijksbegroting 2015

Er komt volgend jaar een onderzoek naar de aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast zal in 2015 een onderzoek over de aard en omvang van ouderenmishandeling worden afgerond. Dat staat in de begroting van het ministerie van VWS, die gisteren bekend is gemaakt.

nieuws
17-09-2014
180.

Thema-avond huiselijk geweld

Thema-avond GroenLinks

agenda
25-03-2015
181.

Factsheet huiselijk geweld

Deze factsheet van het ministerie van Justitie geeft informatie over de aanpak van de overheid bij het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Naast de stand van zaken worden concrete resultaten en voorgenomen activiteiten beschreven. Daarbij moet gedacht worden aan activiteiten die door de (gemeentelijke) overheid opgepakt worden, maar ook aan inspanningen van de ketenpartners zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de hulpverleningsorganisaties.

beleid
14-09-2006
182.

Blok beantwoordt vragen evaluatie eenheid Huwelijksdwang

Het tegengaan van huwelijksdwang en achterlating is als speerpunt ingebed over de volle breedte van de consulaire bijstand. Dat schrijft minister Blok (Buitenlandse Zaken) in een reactie op Kamervragen over de evaluatie van de eenheid Huwelijksdwang.

nieuws
11-02-2019
183.

Huiselijkgeweld.nl december 2006

Jaargang 6, no. 4 - december 2006

publicatie
28-12-2006
184.

Eerste nieuwsbrief implementatieteam huisverbod

Door deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van de voorbereidingen op de implementatie van de Wet tijdelijk huisverbod. Vanaf 1 juli 2008 verschijnen er regelmatig nieuwsbrieven over de voortgang van de implementatie van de Wet tijdelijk huisverbod.

nieuws
21-05-2008
185.

Regie op preventie van huiselijk geweld

Deze publicatie is gericht op een betere preventie op lokaal en regionaal niveau, door een aantal uiteenlopende goede voorbeelden van gemeentelijk initiatief te beschrijven.

beleid
09-07-2010
186.

Voorkomen en stoppen van huiselijk geweld Noord en Midden Limburg

Dit beleidskader beschrijft de kaders voor Noord en Midden Limburg en sluit aan op de lokale structuur rond de aanpak van huiselijk geweld.

beleid
31-01-2011
187.

Huiselijkgeweld.nl, juni 2008

Jaargang 8, no. 1 - juni 2008

publicatie
30-06-2008
188.

Huiselijkgeweld.nl juni 2006

Jaargang 6, no. 2 - juni 2006

publicatie
30-06-2006
189.

Nota van wijziging op WMO 2015

Nieuw hoofdstuk over de Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK)

beleid
14-03-2014
190.

G4 presenteert visie Voor een veilig thuis

Op verzoek van de G4 (de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) heeft een platform van deskundigen een gemeenschappelijke visie ontwikkeld op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de visie ‘Voor een veilig thuis’ staat hoe gemeenten kunnen komen tot een krachtige en snelle aanpak in situaties waarin acuut gevaar dreigt.

nieuws
10-06-2013
191.

Combat honour crimes in Europe 2011-2012

SURGIR Foundation publishes a brochure on the situation of honor killing in different European countries.

publicatie
25-10-2011
192.

Mijlpalen Geweld hoort nergens thuis 2019

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een brochure gepubliceerd over het programma Geweld hoort nergens thuis. Hierin zijn tevens de mijlpalen en prioriteiten voor 2019 benoemd.

nieuws
02-01-2019
193.

Bestuursrechtelijke aanpak online kinderporno

Internetbedrijven die na een melding beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik niet snel van het openbare web verwijderen, riskeren straks een boete of dwangsom. Minister Grapperhaus (JenV) heeft hiervoor een bestuursrechtelijke aanpak aangekondigd.

nieuws
05-07-2019
194.

Ongeremde daden

Seksueel grensoverschrijdend gedrag door mensen met een verstandelijke beperking

agenda
10-05-2016
195.

Eerste hulp bij sociale stijging: Een literatuuronderzoek naar ‘Achter de Voordeur’ aanpakken

Deze rapportage beschrijft de ervaringen met de ‘Achter de Voordeur’ aanpak binnen enkele projecten in Nederlandse gemeenten. Het is een literatuuronderzoek naar bestaande Achter de Voordeur projecten, waarbij gekeken is naar de effectiviteit, doelstelling en samenwerking van deze projecten.

publicatie
23-03-2010
196.

Rotterdam presenteert nieuw actieprogramma Huiselijk Geweld

De Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Gezin) heeft gisteren het nieuwe Rotterdamse actieprogramma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2011-2014 gepresenteerd: Veilig Thuis. Focuspunt van Veilig Thuis is: of het nou om huiselijk geweld of kindermishandeling gaat, kinderen zijn altijd het slachtoffer. Zij staan dus voorop.

nieuws
03-11-2011
197.

Victim Support Europe 2016

Taking victim support to the next level: connect and commit

agenda
25-05-2016
198.

Voorbereidende notitie ten behoeve van algemeen overleg kindermishandeling

Brief van minister Rouvoet aan de Tweede Kamer over de maatregelen en acties die gaande zijn met het doel kindermishandeling aan te pakken. Bij gemeenten, beroepsgroepen en brancheorganisaties staat de aanpak van kindermishandeling inmiddels hoog op de agenda.

nieuws
07-05-2009
199.

Achter de voordeur bij de G31: Een inventarisatie van praktijkvoorbeelden

De programmaministeries van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) en Jeugd en Gezin zijn op zoek naar goede praktijkvoorbeelden van Achter de Voordeur projecten en projecten gericht op de aanpak ‘één gezin één plan' voor mensen met multiproblematiek. In de inventarisatie wordt een overzicht gegeven van praktijkvoorbeelden van projecten in de G31 gemeenten die zich richten op de gecoördineerde aanpak van huishoudens met meervoudige problemen. Daarbij wordt niet alleen inzicht verschaft in de verschillende type projecten, de ervaren problematiek en knelpunten die spelen, maar wordt bovenal aandacht besteed aan belangrijke lessen. (Tekst Partners+Pröpper)

publicatie
23-03-2010
200.

Regio-indeling bij de vorming van AMHK

De verschillende mogelijkheden, met hun voor- en nadelen, voor de schaal waarop in de regio's het AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) kan worden georganiseerd.

beleid
05-12-2013
201.

Wet tijdelijk huisverbod. De volgende stap

Advies aan het ministerie van Veiligheid en Justitie

beleid
10-09-2016
202.

Algemeen Overleg Ouderenmishandeling

De vaste commissie voor VWS heeft op 1 april 2015 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van VWS over: −de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 10 juli 2014, inzake de Voortgangsrapportage aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (Kamerstuk 33 750 XVI, nr. 109); −de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 22 december 2014, houdende de Aanbieding voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties en midtermreview kindermishandeling (Kamerstuk 31 015, nr. 112); −de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 09 februari 2015, inzake de (Aanvullende) Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (Kamerstuk 28 345, nr. 132).

beleid
26-05-2015
203.

Kwaliteitscertificaat Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland heeft een goede kwaliteitsstructuur. De organisatie heeft daarvoor het ISO 9001:2015 kwaliteitscertificaat ontvangen. "Deze certificering is een kroon op het harde werk wat door de collega’s geleverd is", aldus directeur Azime Gulhan.

nieuws
05-07-2018
204.

Algemeen overleg Geweld in afhankelijkheidrelaties

Staatssectretaris Martin van Rijn (VWS) komt binnen een maand met een brief over de meldcode, de registratievereiste en het verbeterprogramma Veilig Thuis. Dat heeft hij gisteren tijdens een overleg met de Tweede Kamer over geweld in afhankelijkheidsrelaties (gia) laten weten.

nieuws
10-02-2016
205.

Bezuinigingen treffen slachtoffers kindermishandeling

De behandeling van mishandelde kinderen (waaronder slachtoffers van seksueel misbruik) wordt zwaar getroffen door bezuinigingen. Als deze doorgaan, kan 40 procent van de kinderen niet meer geholpen kan worden in het Kinder - en Jeugd Trauma Centrum in Haarlem, stelt Janet van Bavel projectleider van dit centrum. Zij wil actie van het kabinet en de zorgverzekeraars en wordt daarin gesteund door de PvdA. Dat meldt het dagblad Spits vandaag.

nieuws
05-12-2011
206.

Rouvoet: ‘Eén gezin, één plan’

Zorg moet veel dichter en eerder bij gezinnen georganiseerd worden, zodat een situatie niet altijd uit de hand hoeft te lopen voordat er hulp komt. Dat staat in de visie op de toekomst van de zorg voor jeugd en gezinnen, die minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

nieuws
21-04-2010

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: