Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

151 resultaten gevonden met "daders"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Cognitieve gedragstherapie vermindert verschillende agressieproblemen

Cognitieve gedragstherapie zorgt voor een significante vermindering van uiteenlopende agressieproblemen bij jongeren. Dat stelt psycholoog Kirsten Smeets in haar proefschrift waarmee zij op 15 mei promoveert aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

nieuws
11-05-2017
2.

Wetsvoorstel terugdringen geweld onder invloed van middelen

Verdachten van geweldsmisdrijven kunnen straks worden verplicht mee te werken aan onderzoek om gebruik van drugs of alcohol vast te stellen.

beleid
17-08-2012
3.

Australië wil GPS-enkelband voor plegers huiselijk geweld

Australië wil notoire plegers van huiselijk geweld verplichten een met een GPS uitgeruste enkelband te dragen om hun partners en familieleden te beschermen. De Australische premier Tony Abbott zegt zo een einde te willen maken aan "de plaag van huiselijk geweld".

nieuws
19-05-2015
4.

Verslaving onderbelicht in daderbehandeling

Plegers van huiselijk geweld vallen, ook na behandeling, bijna altijd terug in hun oude gedrag. Dit komt omdat er vaak nog sprake is van een alcohol- en/of drugsverslaving. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

nieuws
20-09-2010
5.

Seksueel binnendringen kan volgens rechter ook digitaal

De rechtbank Limburg heeft een man uit Kerkrade gisteren veroordeeld voor het seksueel binnendringen van minderjarige meisjes, terwijl hij nooit fysiek contact had met zijn slachtoffers. Hij liet hen voor de webcam seksuele handelingen verrichten.

nieuws
23-01-2019
6.

Recidive onder daders van huiselijk geweld licht gedaald

De recidive onder daders van huiselijk geweld is licht gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC. Dit geldt zowel voor het opnieuw plegen van enig delict als het opnieuw plegen van huiselijk geweld.

nieuws
27-06-2019
7.

Senaat stemt in met langdurig toezicht zeden- en zware geweldsdelinquenten

Zware gewelds- en zedendelinquenten en tbs-gestelden komen langer onder intensief toezicht te staan en keren onder voorwaarden terug in de samenleving. Bij terugvalgedrag en (dreigende) recidive kan zo direct worden ingegrepen. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie), waarmee de Eerste Kamer op 24 november 2015 heeft ingestemd. De nieuwe wet moet de samenleving meer bescherming bieden.

beleid
24-11-2015
8.

Cognitief-gedragstherapeutisch programma's voor seksueel gewelddadige terbeschikkinggestelden

Literatuuronderzoek naar onderbouwing en beschrijving van programma’s voor ter beschikking gestelde kindermisbruikers en verkrachters.

publicatie
27-11-2015
9.

'Kindermisbruik is qua omvang en impact een epidemie' (artikel)

Artikel over seksueel kindermisbruik in verschillende settings

publicatie
12-03-2019
10.

Congres Dader & Slachtoffer

Het congres Dader & Slachtoffer stelt de begrippen ‘dader’ en ‘slachtoffer’ ter discussie. Deelnemers worden uitgedaagd de tegenstelling te overstijgen.

agenda
06-06-2013
11.

Vervolg haalbaarheidsonderzoek recidivemeting kindermishandeling

Onderzoek met als doel de representativiteit vast te stellen van de gevallen van niet-seksuele kindermishandeling in de onderzoek- en beleidsdatabase justitiële documentatie (OBJD).

feiten en cijfers
02-03-2016
12.

Studie naar agressieregulatie heeft implicaties voor behandelmethode

Hoe komt het dat sommige mensen hun woede niet kunnen remmen? Forensisch psycholoog Franca Eurlings-Tonnaer onderzocht het reguleren van woede. "Eigenlijk is het vreemd dat we nog zo weinig weten over zo'n basale menselijke emotie", zegt ze in Trouw.

nieuws
23-04-2019
13.

De Aanpak: Systeemgerichte Aanpak van Geweld in Relaties (SAGR)

Seksespecifieke en systeemgerichte aanpak van geweld in relaties

interventie
24-11-2008
14.

Geweld in Relaties Interventie Project (GRIP)

Justitieel georiënteerd educatieprogramma voor daders

organisatie
01-04-2010
15.

Moord en doodslag en de relatie met huiselijk geweld

Één op de vijf verdachten van een levensdelict (21%) is bij de politie bekend wegens huiselijk geweld. In operationele onderzoeken naar moord en doodslag kan dat kenmerk in het speurwerk naar de dader worden meegenomen.

feiten en cijfers
03-08-2011
16.

Huiselijk geweld en straatgeweld

De relatie tussen huiselijk geweld en straatgeweld is vanuit twee perspectieven belicht. Vanuit het geweldsperspectief is nagegaan of plegers van huiselijk geweld ook straatgeweld plegen. Daarbij zijn vragen aan de orde als: hoe groot is de overlap tussen partnergeweld en geweld tegen personen buiten de gezinssfeer? Kan er voor alle soorten geweld volstaan worden met een type aanpak (een generieke aanpak)?

feiten en cijfers
01-04-2002
17.

Secundaire analyses slachtofferdata huiselijk geweld

Eerste van een viertal vervolgstudies naar slachtoffers en daders van huiselijk geweld: over de samenhang tussen slachtoffer- en daderschap van ernstig huiselijk geweld.

feiten en cijfers
15-09-2011
18.

Landelijk symposium: Tieners en jong volwassenen als daders van huiselijk geweld

Wanneer we praten over geweld achter de voordeur, wordt er meestal het eerst gedacht aan een situatie waarin de man in huis zijn vrouw en / of kinderen mishandelt. Inmiddels heeft dat thema (terecht) de aandacht van professionals in zorg, welzijn en hulpverlening. De minder typische vormen van huiselijk geweld zijn minder bekend. Geweld van zowel minderjarige als meerderjarige kinderen tegen hun inwonende ouders, agressie en incest tussen broers en zussen, evenals (al dan niet seksueel) geweld in tienerrelaties zijn aan de orde van de dag. Tegelijkertijd zijn ze doortrokken van loyaliteitsconflicten en schaamte.

agenda
09-12-2010
19.

Publiekscampagnes huiselijk geweld

Publieksvoorlichting gericht op een brede bevolkingsgroep

beleid
12-02-2007
20.

De recidivist als medeburger

Congres over recidive, het beperken van het risico op recidive en de rol van de lokale overheid.

agenda
03-02-2015
21.

Niet meer door het lint - Handleiding

Deze handleiding voor therapeuten bij het gelijknamige werkboek bestaat uit twee delen.

publicatie
26-10-2009
22.

Moord op vrouw vaak door huiselijke omstandigheden

Huiselijke omstandigheden zijn het meest voorkomende motief voor moord op een vrouw. Dat staat in de publicatie ‘De Nederlandse samenleving 2012: Weerslag van crisis op de maatschappij’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij zeven procent van alle slachtoffers van geweldsdelicten was de dader een (ex-)partner of familielid.

nieuws
20-12-2012
23.

Maatregelen Teeven bij partnerdoding

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil het recht van daders van partnerdoding op contact met hun kind(eren) beperken. Het belang van het kind moet voor het belang van de ouder gaan die een omgangsregeling wil. Dat schrijft Teeven vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast wil hij dat er meer onderzoek komt naar de gevolgen van partnerdoding op kinderen.

nieuws
18-11-2013
24.

De recidivist als medeburger

Ex-gedetineerden terug in de gemeente

publicatie
20-07-2015
25.

Mini-symposium: Cultuurgerelateerde delicten: de daders achter eerwraak

Over de strafrechtelijke aspecten van eerwraak.

agenda
20-06-2011
26.

Pedofilie en pedoseksualiteit

Een taboe belicht - congres

agenda
06-10-2016
27.

Vrouwelijke zedendelinquenten

Promotieonderzoek naar kenmerken en motieven van vrouwelijke daders van zedendelicten

publicatie
15-12-2014
28.

Wisseling van de wacht

Een verkennend onderzoek naar de opkomst van een nieuw type veelpleger

publicatie
10-02-2015
29.

Dwang en drang in de hulpverlening

Dit themanummer van Justitiële verkenningen wil een bijdrage leveren aan herbezinning en inzicht bieden in de theorie en praktijk van zorg en hulp in een dwangkader.

publicatie
03-06-2008
30.

Gewelddadige vrouwen. De schaduwzijde van Venus

Deze bundel bevat bijdragen over de veelvormigheid van geweld door vrouwen, zoals dit vooral in de forensische geestelijke gezondheidszorg aan bod komt.

publicatie
18-02-2013
31.

Huiszoeking naar wapens bij huiselijk geweld

Minister Donner (Justitie) laat onderzoeken of het mogelijk is om bij plegers van huiselijk geweld standaard een huiszoeking te verrichten naar de aanwezigheid van wapens. Twintig procent van de daders van huiselijk geweld gebruikt een wapen, zo blijkt uit het rapport 'Geweld binnen en buiten' dat Donner maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

nieuws
22-02-2005
32.

Slachtoffers van misdrijven door intimi, kennissen of vreemden

Verschillen in context, ervaringen en behoeften met betrekking tot justitie

publicatie
05-12-2016
33.

De rol van herstelbemiddeling in het strafrecht

Eindrapportage van het Onderzoek pilots Herstelbemiddeling

feiten en cijfers
17-09-2015
34.

Toezicht op zedendelinquenten

Meer inzicht in de doelgroep zedendelinquenten voor wie toezicht wordt beoogd en wat de mogelijkheden zijn voor de invulling van dit toezicht.

feiten en cijfers
03-12-2012
35.

Adolescent to parent violence (APV)

This resarch project aims to raise awareness of the issue and develop recommendations for effective policy to help families experiencing APV.

feiten en cijfers
04-11-2013
36.

Ontucht voor de rechter. Deel 1: de zaken

Onderzoek naar aard van het misbruik, daders en slachtoffers in ontuchtzaken die door de rechter worden behandeld.

feiten en cijfers
04-02-2016
37.

Kindermisbruik voortaan vermeld in Amerikaans paspoort

Amerikanen die veroordeeld zijn voor een zedendelict tegen een minderjarige krijgen voortaan een stempel in hun paspoort. Met deze aanpak hoopt de overheid sekstoerisme en de uitbuiting van kinderen aan banden te leggen. Dat meldt Trouw.

nieuws
03-11-2017
38.

Belaging in Nederland

Tot op heden is nog geen onderzoek gedaan naar de omvang en de aard van het belaging in Nederland. Ook is het onduidelijk hoe belaging voorkomen kan worden en welke methoden van hulpverlening en repressie effectief zijn. Om een goed anti-belagings-beleid te ontwerpen en uitvoeren is inzicht in deze onderdelen gewenst. Dit onderzoek is erop gericht dit inzicht te verschaffen.

feiten en cijfers
19-10-2001
39.

OM wil informatie over detentieverloop verbeteren

Slachtoffers van zware delicten of nabestaanden worden nog te vaak onvoldoende geïnformeerd als de dader van het misdrijf op verlof mag of vrijkomt. In 4 procent van de gevallen horen de slachtoffers niets.

nieuws
26-07-2012
40.

Veiligheidshuis Rijk van Nijmegen focust op ernstigste probleemgevallen

Het Veiligheidshuis Rijk van Nijmegen gaat zich focussen op een groep van zo'n 150 veelplegers, daders van huiselijk geweld, ernstige overlastgevers en jeugdige delinquenten. Deze complexe probleemgevallen krijgen een casemanager toegewezen die de persoon in kwestie blijft volgen en de hulp coördineert.

nieuws
22-10-2013
41.

Evaluatie van daderprogramma's

Deze wegwijzer gaat over de evaluatie van daderprogramma's, strafrechtelijke interventies speciaal gericht op het terugdringen van recidive van justitiabelen. Ingegaan wordt op de verschillende fasen die in het onderzoeksproces te onderscheiden zijn. Uiteengezet wordt welke vragen achtereenvolgens aan de orde komen, welke methodieken kunnen worden ingezet om deze vragen te beantwoorden en aan welke randvoorwaarden het onderzoek moet voldoen om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de effecten van de interventies. De wegwijzer is bedoeld voor eenieder die beroepsmatig met dit type interventies te maken heeft.

feiten en cijfers
01-12-2005
42.

Factsheet huiselijk geweld (november 2013)

Actuele feiten en cijfers over en recente ontwikkelingen in de aanpak van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
18-11-2013
43.

Stijging recidive huiselijk geweld Helmond

De doelstelling van de gemeente Helmond om onder de 55 recidive-gevallen van huiselijk geweld te blijven, is vorig jaar niet gehaald. In tegendeel: er is sprake van een stijging van de recidive. Om die reden heeft de gemeente de middelen voor het meldpunt huiselijk geweld in 2012 verhoogd.

nieuws
20-03-2013
44.

Taskforce Kindermishandeling Tilburg richt pijlen op pleger huiselijk geweld

De Taskforce Kindermishandeling Regio Hart van Brabant gaat extra inzetten op plegers van huiselijk geweld. De Taskforce wil ervoor zorgen dat plegers de hulpverlening die zij aangeboden krijgen ook echt afronden. Nu gebeurt dat vaak niet.

nieuws
19-01-2018
45.

Plegers van partnergeweld en kindermishandeling

Verschillen, overeenkomsten en overlap

publicatie
05-02-2019
46.

Huiselijk geweld belangrijkste oorzaak moord en doodslag

Huiselijk geweld is de voornaamste oorzaak van moord en doodslag in ons land. Aan 34 procent van deze zaken ligt huiselijk geweld ten grondslag. Dat is meer dan het aantal afrekeningen in het criminele milieu. Dit blijkt uit onderzoek dat Bureau Beke deed in opdracht van het Landelijk Programma Huiselijk Geweld en de Politietaak.

nieuws
30-01-2010
47.

Omgaan met agressie: Agressiedriehoek, P.O.G.I, N.I.R

Agressie beter leren begrijpen

organisatie
27-07-2009
48.

Samenhang slachtoffer- en daderschap huiselijk geweld

Bijna de helft (45 procent) van de slachtoffers huiselijk geweld pleegt later zelf psychisch, lichamelijk of seksueel geweld in huiselijke kring. Hoe ernstiger het slachtofferschap van huiselijk geweld, hoe vaker daderschap wordt gerapporteerd. Dat blijkt uit aanvullend onderzoek van het WODC naar aanleiding van het algemene landelijke onderzoek huiselijk geweld in 2010.

nieuws
15-09-2011
49.

Meer mannelijke slachtoffers huiselijk geweld

Het aantal vrouwelijke verdachten van huiselijk geweld neemt verhoudingsgewijs toe. Ook het aantal mannelijke slachtoffers stijgt relatief snel. Dat stellen Henk van de Veen, werkzaam bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), en Stefan Bogaerts, hoogleraar Forensische psychologie en Victimologie bij de Universiteit Tilburg / Intervict in het tijdschrift SECONDANT.

nieuws
06-05-2011
50.

Monitor 2007 huiselijk geweld Twente

De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Enschede heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht gegeven voor het monitoren van geregistreerd huiselijk gewekd in de Twentse gemeenten.

feiten en cijfers
07-04-2008
51.

Notitie uithuisplaatsing plegers huiselijk geweld

Deze notitie is een samenvatting van het onderzoek naar de mogelijkheden om slachtoffers van huiselijk geweld beter te beschermen door de plegers (tijdelijk) uit huis te plaatsen. Het complete onderzoeksrapport verschijnt eind juni en zal -in vergelijking met de samenvatting - een meer gedetailleerde beschrijving van de situatie in Oostenrijk en Duitsland bevatten.

feiten en cijfers
01-03-2002
52.

Domestic violence in the Netherlands

Symmery report of: Comprehensive synthesis report on the study of victims and perpetrators of domestic violence and the capture-recapture method 2007-2010.


14-01-2011
53.

De partnermishandelaar

Goede dadertherapie is de beste slachtofferhulp

publicatie
01-01-2000
54.

De klant erbij. De Strafbaarstelling van seks met 16- en 17-jarigen tegen betaling

Rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, over de vervolging en berechting van betaalde seks met minderjarigen van 16 en 17 jaar sinds het jaar 2000.

publicatie
23-11-2015
55.

VVD Breda: Gratis onderdak bij huisverbod onbegrijpelijk

Veilig Thuis moet onmiddellijk stoppen met het betalen van overnachtingen voor plegers van huiselijk geweld bij een huisverbod. Dat vindt VVD Breda. De partij heeft hierover onlangs vragen gesteld aan het college van B&W van Breda.

nieuws
16-05-2019
56.

Den Haag zet speciaal politieteam in bij huisverbod

De Haagse politie krijgt een speciaal team van hulpofficieren dat zich gaat richten op het huisverbod. Het is de bedoeling dat huisverboden zo sneller beoordeeld worden en er daardoor ook vaker opgelegd kunnen worden. Verder worden 'de lijntjes' met hulpverleners korter.

nieuws
19-03-2019
57.

Aantoonbare gedragsverandering na training reclassering

De Erkenningscommissie van het ministerie van V&J heeft de status van erkenning van de gedragstraining ‘Eerst denken, dan doen’ verlengd. Bij deze training leren cliënten van Reclassering Nederland nieuwe denkpatronen aan waardoor ze minder snel in crimineel gedrag vervallen. Het is voor het eerst dat er zo’n grootschalig onderzoek is gedaan naar het effect van een gedragstraining.

nieuws
07-03-2013
58.

Onderzoek naar aangiften van bedreiging van burgers

De meeste aangiftes van bedreiging komen uit huiselijke kring, gevolgd door werkomgeving, buurt en kennissenkring. De daders zijn meestal man, slachtoffers in gelijke mate mannelijk of vrouwelijk. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Leven met bedreiging’, een uitgave in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.

nieuws
07-05-2010
59.

Meta-analyse en/of systematische review naar effectiviteit van behandeling bij seksuele delinquenten

Binnen de forensische psychiatrie in Nederland is een ontwikkeling gaande richting evidence based diagnostiek en behandeling. In dit project staat de vraag centraal wat bewezen effectieve interventies zijn voor verkrachters en pedoseksuele daders. Voor farmacotherapeutische interventies bij seksuele delinquenten zal een aparte meta-analyse worden uitgevoerd.

feiten en cijfers
06-08-2005
60.

Onmogelijke levens, botsende logica’s en eigenzinnige professionals

Het werkboek is gericht op professionals en managers in de veiligheidshuizen voor de aanpak van veelplegers.

interventie
19-12-2013
61.

Vrouwen altijd door bekende omgebracht

Dit jaar zijn in Nederland 40 vrouwen vermoord. In alle gevallen was de dader een bekende. Dat blijkt uit cijfers van moordatlas.nl, dat het aantal gevallen van moord en doodslag in Nederland inventariseert.

nieuws
31-12-2018
62.

Ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking).

beleid
24-11-2015
63.

Kijk.. dan zie je het! Huiselijk geweld geteld en verdiept.

Cijfers 2010 t/m 2012 over huiselijk geweld.

feiten en cijfers
16-12-2013
64.

Krikke wil buddy voor dader huiselijk geweld

Daders van huiselijk geweld moeten een buddy krijgen die hen helpt om hun gedrag te veranderen. Dat zei de burgemeester van Den Haag Pauline Krikke vanochtend in de uitzending van Goedemorgen Nederland.

nieuws
22-11-2018
65.

Huiselijk geweldplegers in een poliklinische forensisch psychiatrische setting

Tweede van een viertal vervolgstudies naar (slachtoffers en) daders van huiselijk geweld: het delictverleden, ontwikkelingsfactoren en psychopathologie van huiselijk geweldplegers.

feiten en cijfers
15-09-2011
66.

Senaat stemt in met wetsvoorstel affectieschade

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel affectieschade aangenomen. Dit betekent dat naasten en nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven en verkeersongelukken voortaan in aanmerking kunnen komen voor een schadevergoeding.

nieuws
10-04-2018
67.

Plegers van huiselijk geweld opnieuw in de fout?

Artikel over de samenstelling van de groep vervolgde plegers van huiselijk geweld en het recidivebeeld van deze groep.

publicatie
14-04-2017
68.

En mannen dan? Over gender en geweld (artikel)

Blog van Renée Römkens, directeur van Atria, over de relatie tussen gender en geweld, daderschap en slachtofferschap, en de invloed van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen op geweld. Naar aanleiding van een conferentie van de European Society of Criminology in Porto.

publicatie
08-09-2015
69.

Gezamenlijke aanpak huisvesting zedendelinquenten

VNG, NGB, Openbaar Ministerie en de drie reclasseringsorganisaties Stichting Verslavingsreclassering GGZ, Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering en Reclassering Nederland, hebben afspraken gemaakt over de terugkeer van zedendelinquenten in gemeenten.

nieuws
09-03-2015
70.

Echtscheiding risicofactor voor strafblad bij kinderen

Kinderen van gescheiden ouders hebben in de jaren na de echtscheiding een drie keer grotere kans op een strafblad. Dat blijkt uit onderzoek waarop sociologe Marieke van de Rakt op 11 januari promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

nieuws
10-12-2010
71.

Doding gevolgd door zelfdoding van de dader

Op 19 februari 2010 is Marieke Liem gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op een studie naar doding gevolgd door zelfdoding.

feiten en cijfers
19-02-2010
72.

Masterclass Risicofactoren voor geweldadig gedrag door vrouwen

In deze masterclass wordt de literatuur over geweld en criminaliteit door vrouwen samengevat en de FAM uitgelegd. Verder presenteren we de resultaten van een recent multicenter onderzoek naar 300 vrouwen die opgenomen zijn (geweest) in de forensische psychiatrie in Nederland.

agenda
11-03-2014
73.

Slaande ruzie met je partner… Je bent te ver gegaan. Wat nu?

Deze folder bevat informatie en advies voor plegers van huiselijk geweld.

publicatie
16-04-2007
74.

Stalking

Dossieronderzoek door de Waag en de politie.

feiten en cijfers
06-11-2017
75.

Drugs- of alcoholtest bij geweld

Verdachten van geweldsmisdrijven kunnen straks worden verplicht mee te werken aan onderzoek om gebruik van drugs of alcohol vast te stellen. De maatregel moet de aanpak van geweld onder invloed van alcohol of drugs verbeteren. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie voor advies naar verschillende instanties stuurde.

nieuws
17-08-2012
76.

De Waag onderzoekt app voor plegers huiselijk geweld

Umberto Argese, behandelaar bij de Waag, gaat onderzoek doen naar de app GRIP. GRIP staat voor Goede Reactie Is Preventie en is bedoeld als hulpmiddel voor cliënten met agressieproblematiek. Het onderzoek wordt volgend jaar onder 54 cliënten uitgevoerd binnen de zorglijn Huiselijk geweld op de Waag-vestigingen in Midden-Nederland.

nieuws
17-12-2018
77.

Extra maatregelen na familiedrama Zierikzee

Het toezicht op contact- en gebiedsverboden wordt zoveel mogelijk elektronisch. Verder krijgen burgemeesters en officieren van justitie meer bevoegdheden om mensen die anderen in hun omgeving bedreigen, te laten opsluiten in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat heeft demissionair minister Hirsch Ballin (Justitie) woensdag toegezegd.

nieuws
12-03-2010
78.

Strafrechtelijke recidive bij plegers van huiselijk geweld

Ontwikkeling in de terugval en lange termijn-effect Wet tijdelijk huisverbod

publicatie
12-01-2016
79.

Proef met Caring Dads in Tilburg

Tilburg gaat een proef houden met een eerste groep ‘Caring Dads’. Dit is een groepstraining/behandelprogramma voor vaders die hun partner en/of kind hebben mishandeld.

nieuws
22-03-2013
80.

Dader seksueel kindermisbruik vaak familielid

Bij kindermisbruik is de dader in 38 procent van de gevallen een familielid van het slachtoffer. Dat is veel meer dan tot nu toe werd gedacht. Dat meldt RTL Nieuws op basis van onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

nieuws
20-08-2015
81.

Dader en slachtoffer: een paar apart?

Gebundelde lezingen van het gelijknamige symposium van Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering in 2014

publicatie
17-08-2015
82.

Protocol een VeiligHuis: Strafrechtelijke aanpak relationeel geweld arrondissement Utrecht

Een voortvarende en een goed op elkaar aansluitende aanpak

organisatie
01-04-2010
83.

Recidive onder daders van huiselijk geweld stabiel

De recidive onder daders van huiselijk geweld die veroordeeld zijn in de periode 2008 tot en met 2013 is vrij stabiel. Zo’n 30 tot 33% van de veroordeelde daders van huiselijk geweld is binnen twee jaar opnieuw veroordeeld voor enig delict. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

nieuws
05-04-2018
84.

De gewelddadige man

Handvatten voor hulpverleners die werken met mannen met een agressief-gewelddadige levensstijl

publicatie
01-01-2004
85.

Gevaarlijke liefde

In de film ‘Gevaarlijke liefde’ vertellen vijf slachtoffers en een dader over hun ervaringen met huiselijk geweld. De film, gemaakt door Bosch Film, is een initiatief van de vrouwenopvang.

publicatie
20-10-2006
86.

De Aanpak: Systeemgerichte Aanpak van Geweld in Relaties (SAGR)

Seksespecifieke en systeemgerichte aanpak van geweld in relaties

organisatie
24-11-2008
87.

Het delict als maatstaf

Een algemene methodiekbeschrijving voor het reclasseringswerk

interventie
12-10-2007
88.

Begeleiding van mannen bij thuisgeweld

Protocol voor individueel aanbod partnermishandelaars

organisatie
23-08-2005
89.

Iemand valt niet samen met zijn daden

Pastorale handreiking over daders seksueel misbruik

publicatie
02-11-2004
90.

Veel daders zijn zelf ook slachtoffer

Verdachten van criminele activiteiten worden anderhalf keer zo vaak zelf slachtoffer van een delict als personen die nooit verdacht zijn geweest. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat dit vooral bij geweldsdelicten speelt. Maar ook bij vermogensdelicten en vandalisme worden verdachten relatief vaak slachtoffer.

nieuws
07-09-2009
91.

Voor het te laat is

Methodiek voor daders van huiselijk geweld.

organisatie
07-08-2007
92.

Niet meer door het lint (Werkboek)

Agressie is een veelvoorkomend probleem met verschillende verschijningsvormen, zoals fysiek geweld, geweld gericht op materiële zaken en verbaal geweld. Niet alleen slachtoffers ondervinden hiervan nadelige gevolgen, maar ook de daders. Velen van hen nemen zich na een incident voor om dit niet meer te laten gebeuren, maar echt stoppen met agressie blijkt vaak moeilijker te zijn dan gedacht.

publicatie
26-10-2009
93.

Gewelddadige vrouwen

Een multi-centeronderzoek naar kenmerken van vrouwelijke forensisch psychiatrische patiënten. Artikel verschenen in het Tijdschrift voor psychiatrie.

feiten en cijfers
15-07-2014
94.

Epidemiologie van kinderdoding in Nederland 2009-2014

Beschrijving van aantal en type kinderdodingen, waarbij 74 zaken zijn geanalyseerd op zaak-, slachtoffer- en daderkarakteristieken.

publicatie
02-04-2016
95.

Criminogene problemen onder daders

Criminogene problemen onder daders die in aanmerking komen voor gedragsinterventies.

publicatie
30-07-2007
96.

Eén op vijf vrouwen slachtoffer van stalking: wat kun je doen? (Artikel)

Artikel over de rol van de professional als een cliënt gestalkt wordt

publicatie
20-07-2018
97.

Serieplegers: Kenmerken, achtergronden en opsporing

Achtergronden, motieven, modus operandi en slachtoffers.

publicatie
30-04-2014
98.

Het Monsterverbond

Foute mannen in een aantal herkenbare categorieën

publicatie
01-01-2004
99.

3 miljoen voor centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Het kabinet maakt 3 miljoen euro vrij voor de ontwikkeling van drie centra voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. De pilots zullen in het eerste kwartaal van 2019 starten in de regio’s Hart van Brabant, Rotterdam-Rijnmond en Kennemerland.

nieuws
21-12-2018
100.

Future directions in sex offender treatment

International conference, Antwerp (BE)

agenda
15-03-2016
101.

Festival Forensische Zorg

In Actie

agenda
26-01-2016
102.

Het delict als maatstaf

Een algemene methodiekbeschrijving voor het reclasseringswerk

organisatie
12-10-2007
103.

Herziening van de zedendelicten?

Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling.

publicatie
02-03-2016
104.

Geweld in Relaties Interventie Project (GRIP)

Justitieel georiënteerd educatieprogramma voor daders

interventie
01-04-2010
105.

Vrijwillige hulp aan plegers van huiselijk geweld

Een training rondom motiverende gespreksvoering en de combinatie van individuele en relateigerichte hulp.

agenda
05-11-2012
106.

Praktijk adviezen voor mannen

Ik ben geen paniekzaaier. De waarheid is dat u niets te verliezen hebt en veel te winnen door deel te gaan nemen aan een therapiegroep voor woedeproblemen en gewelddadigheid. U kunt daar meer zelfcontrole aanleren en zelfkennis verwerven, een einde leren maken aan de pijnlijke cyclus van spanning en gewelddadig gedrag, daardoor betere relaties krijgen met vrouwen en bevrijd worden van het chronische gevoel van innerlijke gevoelens van wanhoop. U kunt daar leren om uw woede te beheersen in plaats van door die woede overheerst te worden. U zult daar ook de kans krijgen om andere mannen op een dieper gevoelsniveau te ontmoeten en vriendschappen te ontwikkelen die u voor onmogelijk hield.

publicatie
18-05-2005
107.

Tbs-patiënten en huiselijk geweld

Derde van een viertal vervolgstudies naar slachtoffers en daders van huiselijk geweld: Persoonlijkheidspathologie, slachtofferschap vóór het 18e levensjaar, huiselijk geweld en delict informatie in een klinische groep terbeschikkinggestelden.

feiten en cijfers
15-09-2011
108.

NRC checkt: "Loverboys maken per jaar bijna 1.400 minderjarige slachtoffers"

Artikel dat checkt of enkele beweringen over loverboys met onderzoek te staven zijn.

feiten en cijfers
06-06-2018
109.

Van seksueel grensoverschrijdend gedrag tot jeugdige zedendelinquentie

Symposium

agenda
26-02-2015
110.

Recidive na huiselijk geweld

Recidive onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in de periode 2008-2013

publicatie
08-04-2018
111.

De overdracht van gewelddadige delinquentie tussen drie generaties mannen

Mannen met gewelddadige vaders hebben een verhoogd risico om een geweldsdelict te plegen.

publicatie
18-04-2014
112.

Daderaanpak bij geweld in huiselijke kring

Om de daderaanpak in strafrechtelijke zin te verbeteren, scherpt het Ministerie van Veiligheid en Justitie de opsporing en vervolging van geweld in huiselijke kring verder aan.

beleid
21-11-2011
113.

Justitiële Interventies

Stand van zaken Erkenningscommissie - lancering website

agenda
03-11-2016
114.

Monitor huiselijk geweld 2007: Huiselijk geweld in de stad en regio Utrecht

De monitor bestaat uit vier delen.

feiten en cijfers
29-09-2009
115.

Nationaal Rapporteur: digitale opsporingsmogelijkheden bij kindermisbruik nog te weinig benut

In strafzaken voor seksueel geweld tegen kinderen moet volgens Nationaal Rapporteur Seksueel Geweld tegen Kinderen Herman Bolhaar vaker gebruik worden gemaakt van digitale opsporingsmogelijkheden. Gisteren publiceerde hij de Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2013-2017.

nieuws
22-11-2018
116.

Geweld door vrouwen

Motieven en verklaringen

publicatie
06-11-2017
117.

Pedoseksuele delinquentie

Prevalentie, toedracht en strafrechtelijke interventies

feiten en cijfers
19-09-2004
118.

Algemeen overleg: Maatschappelijke opvang / Vrouwenopvang / Zwerfjongeren

Tweede Kamer: Algemeen overleg. Openbaar Voortouwcommissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

agenda
21-03-2012
119.

Contactverbod geen garantie voor veiligheid slachtoffer

In 35 procent van de zaken waarin een contactverbod is opgelegd, vindt geen afname van geweld en stalking plaats. Voor ongeveer de helft van de slachtoffers verbetert het verbod de veiligheidsbeleving, al voelt ruim twee derde van de slachtoffers zich nog altijd erg onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

nieuws
19-06-2019
120.

Mental health problems and juvenile sexual offending behavior

Van alle jeugdige zedendelinquenten hebben kindermisbruikers de meeste psychische problemen. Zij zijn ook vaker zelf het slachtoffer van seksueel misbruik. Maar net als andere jongeren met zedendelinquent gedrag, recidiveren deze kindermisbruikers weinig met zedendelicten. Andere vormen van recidive, zoals vermogensrecidive, komen daarentegen veel vaker voor. Psycholoog-onderzoeker Cyril Boonmann onderzocht de relatie tussen psychische problemen en zedendelicten.

publicatie
27-02-2015
121.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een lvb

Tweedaagse cursus

agenda
16-11-2016
122.

Stripboek over vrouwen die geweld is aangedaan

Stichting In Lijn heeft onlangs het stripbroek Verhalen van vrouwen gepresenteerd. Het is een bundeling van 16 beeldverhalen van vrouwen die geweld is aangedaan. Aan de publicatie werkten in totaal 10 tekenaars mee.

nieuws
25-02-2019
123.

Dader kindermishandeling blijft onbestraft

Daders van kindermishandeling hoeven bijna nooit voor de rechter te komen. Dat stelt het onderzoeksprogramma Dit Is De Dag (EO) in een documentaire die vanavond wordt uitgezonden.

nieuws
26-03-2014
124.

Seks 2.0

Lustrumcongres

agenda
25-11-2016
125.

Verdachte kan slachtoffer niet langer ontlopen in rechtszaal

Verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven zijn binnenkort verplicht te verschijnen in de rechtszaal als slachtoffers gebruikmaken van hun spreekrecht. Dat heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming vandaag bekendgemaakt.

nieuws
22-02-2018
126.

Onderzoeksrapport 'Geweld binnen en buiten'

Veel verdachten die alleen binnenshuis gewelddadig zijn en geen strafblad hebben schamen zich. Ze accepteren hulp om een einde maken aan hun agressieve gedrag. De groep daders van publiek geweld telt een groot aantal ‘first offenders’: mensen die eenmalig en vaak onder invloed tot een geweldsexplosie komen. Zij verdienen evengoed een aanpak om de agressie te leren beheersen. Verdachten die zowel binnenshuis als buitenshuis gewelddadig zijn, kampen vaak met een ernstige geweldsproblematiek. Omdat zij ongevoelig zijn voor correctie, zijn repressief optreden en behandeling in een forensische setting geboden.

feiten en cijfers
30-03-2005
127.

Achtergronden en recidive onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in 2008-2015

Periodiek onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

publicatie
26-06-2019
128.

Als ik hem was

De box bevat twee dvd’s, een handleiding voor groepsvoorlichtingen, en een boekje met methodische handvatten voor hulpverlening aan mannelijke allochtone daders van huiselijk en eergerelateerd geweld.

publicatie
26-02-2009
129.

Hulpacceptatie van plegers van huiselijk geweld

Een kwalitatieve studie naar factoren die de hulpacceptatie van plegers beïnvloeden.

feiten en cijfers
15-06-2010
130.

Geweld door vrouwen meestal in relationele sfeer

Agressie door vrouwen vindt bijna altijd plaats in de relationele sfeer. Dat stelt Marike Lancel van de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) van GGZ Drenthe. Ze deed onderzoek naar de 71 vrouwen die tussen 1998 en 2010 in de FPK waren opgenomen, zowel gedwongen als vrijwillig. De onderzoeksresultaten werden donderdag gepresenteerd op een congres over gewelddadige vrouwen.

nieuws
14-10-2011
131.

Recidive na huiselijk geweld

Ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van plegers van huiselijk geweld vervolgd in de periode 2007-2009.

feiten en cijfers
16-12-2013
132.

Toename huisverboden Gelderland en Noordoost-Brabant

Het aantal huisverboden is in de regio's Gelderland en Noordoost-Brabant het afgelopen jaar met ruim 20 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van Veilig Thuis die De Gelderlander heeft opgevraagd.

nieuws
01-07-2019
133.

Kindermishandeling minder erfelijk dan gedacht

Ouders die vroeger zelf mishandeld zijn, worden vaker beschuldigd van kindermishandeling dan andere ouders. Toch is kindermishandeling niet zo erfelijk als vaak wordt aangenomen, stellen Amerikaanse onderzoekers in het magazine Science. Een andere mogelijke oorzaak is dat deze ouders scherper in de gaten worden gehouden.

nieuws
30-03-2015
134.

Slachtofferschap, Trauma en Geweld – een onontwarbare kluwen?

Congres

agenda
25-05-2016
135.

Associations Between Dysfunctional Personality Traits and Intimate Partner Violence in Perpetrators and Victims

In the current study, the role of borderline and antisocial personality traits and psychological and physical forms of intimate partner violence were examined.


29-07-2014
136.

Drentse opvang voor plegers huiselijk geweld

In Emmen komt een opvangplaats voor daders van huiselijk geweld uit de hele provincie Drenthe. Zij kunnen er voor een afkoelingsperiode van maximaal vier weken heen worden gestuurd.

nieuws
01-02-2008
137.

Langduriger toezicht zeden- en zware geweldsdelinquent

Zware gewelds- en zedendelinquenten en tbs-gestelden komen langer onder intensief toezicht te staan en keren onder voorwaarden terug in de samenleving. Bij terugvalgedrag en (dreigende) recidive kan zo direct worden ingegrepen. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff (VenJ), waarmee de Eerste Kamer gisteren heeft ingestemd.

nieuws
25-11-2015
138.

Daderhulpverlening Utrecht

Systeemtherapeutische aanpak voor slachtoffer en pleger

organisatie
01-04-2010
139.

Geen opvang plegers huiselijk geweld

Plegers van huiselijk geweld die uit huis worden geplaatst, krijgen geen hulp bij het vinden van een nieuw onderkomen. Zij moeten voor bed en bad aankloppen bij de daklozenopvang of bij familie.

nieuws
09-08-2006
140.

Gewelddadige vrouwen, de schaduwzijde van Venus

De divisie Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe organiseert op donderdag 13 en vrijdag 14 oktober a.s. een tweedaags symposium "Gewelddadige vrouwen, de schaduwzijde van Venus". Een symposium over geweld gebruikt door vrouwen: biologische aspecten, vrouwen in het rechtssysteem, psychopathologie, risicotaxatie en behandeling.

agenda
13-10-2011
141.

Uitbreiding dadergerichte aanpak geweldplegers

De dadergerichte aanpak van geweldplegers wordt uitgebreid. Dat heeft minister Hirsch Ballin van Justitie vandaag in Almere bekendgemaakt. Deze aanpak helpt geweld te voorkomen door geweldplegers nauwlettend in de gaten te houden. Na een pilot in Almere, Gouda en Tilburg zal de aanpak het komend jaar ook in andere gemeenten worden gestart.

nieuws
27-05-2010
142.

Staatssecretaris Teeven opent Veiligheidshuis Alkmaar

Met het ophangen van het ‘drie ringen logo’ aan (een foto van) de gevel verrichtte staatssecretaris Teeven op 21 oktober de officiële opening van het Veiligheidshuis Alkmaar.Staatssecretaris Teeven onderstreepte de potentiële kracht van de Veiligheidshuizen nog eens, door te verwijzen naar het recente evaluatierapport ‘Vastpakken en niet meer loslaten’ van criminoloog Peter Nelissen.

nieuws
22-10-2010
143.

Reclassering Nederland heeft handen vol aan huiselijk geweld

Ongeveer 30 tot 40 procent van alle zaken die bij Reclassering Nederland binnenkomt, gaat over huiselijk geweld. Dat meldt de organisatie op haar website. De reclassering heeft ook indirect vaak met huiselijk geweld te maken. Door goed te luisteren naar de verhalen van plegers krijgen de medewerkers ook een beeld van hoe iemand met zijn gezin omgaat. Zij zijn getraind om signalen van huiselijk geweld te herkennen.

nieuws
19-12-2013
144.

Nieuwe folders huiselijk geweld de Waag

Polikliniek de Waag gaat haar folderaanbod vervangen. Allereerst zijn de folders over huiselijk geweld aan de beurt.

nieuws
24-10-2013
145.

Inzicht in jeugdrecht

Congres - rechten, plichten, maatregelen en straffen

agenda
22-09-2016
146.

Informatieknooppunt huiselijk geweld

Om een effectieve samenwerking op het gebied van huiselijk geweld is een goede informatie-uitwisseling tussen de betrokken organisaties noodzakelijk.

beleid
23-03-2007
147.

Spreekuur Huiselijk Geweld wegens succes uitgebreid

Het spreekuur Huiselijk Geweld dat Reclassering Nederland vorig jaar in Oost Nederland introduceerde, krijgt wegens succes een vervolg. Komend jaar starten de reclassering, het Openbaar Ministerie en Veilig Thuis ook in Oost-Brabant met dit spreekuur voor verdachten van huiselijk geweld. Dat maakte minister Dekker deze week bekend.

nieuws
20-11-2018
148.

Link bezitterig gedrag en fysiek geweld

Bezitterige mannen zijn sneller geneigd fysiek en seksueel geweld te gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van Colombia University in New York onder 603 vrouwen tussen de 15 en 24 jaar, zo meldt De Telegraaf.

nieuws
06-04-2011
149.

Terugdringen van recidive bij geweldsdelinquenten

Werkzame interventies bij relationeel, seksueel en algemeen geweld.

publicatie
24-02-2009
150.

Rechter beslist over omgangsrecht kind bij partnerdoding

De kinderrechter gaat bij partnerdoding voortaan altijd bepalen of contact met de (vermoedelijke) dader in het belang van een kind is. Dit wetsvoorstel van minister Blok (Justitie) kan rekenen op brede steun in de Kamer.

nieuws
16-05-2017
151.

Kindermishandelaars mogen niet meer met kinderen werken

Kindermishandelaars en zedendelinquenten mogen nooit meer een baan krijgen waarbij zij met kinderen werken. De Tweede Kamer heeft met grote steun twee moties van de PVV aangenomen die dit regelen.

nieuws
07-05-2018

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: