Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

41 resultaten gevonden met "eergerelateerd geweld"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Inzicht in cijfers: Mogelijke eerzaken

Inzicht in cijfers. Mogelijke eerzaken in 2007, 2008 en 2009Analyse van de aard en omvang van eergerelateerd geweld op basis van de managementgegevens van de Haaglandse Unit MEP en het LEC EGG uit 2007, 2008 en 2009.

feiten en cijfers
01-09-2010
2.

Mogelijke eerzaken nader bekeken

In deze derde rapportage gaat het om de inhoud en achtergronden van de casuïstiek. Daarbij worden vijftig bedreigingen en elf zaken met dodelijke afloop nader geanalyseerd.

feiten en cijfers
01-09-2010
3.

Terugblik op 2013

Jaarverslag van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld.

feiten en cijfers
15-05-2014
4.

Eergerelateerd geweld in Nederland: Onderzoek naar de beleving en aanpak van eergerelateerd geweld

Aanleiding voor het in dit rapport gepresenteerde onderzoek was de behoefte aan inzicht bij het Ministerie van Justitie in hoe eer en eergerelateerd geweld door migranten beleefd worden.

feiten en cijfers
01-09-2009
5.

Factsheet Eergerelateerd Geweld

Deze factsheet van Hilde Bakker met medewerking van Hanneke Felten, geeft een actueel overzicht van de feitelijke gegevens over eergerelateerd geweld. De gegevens zijn – voor zover mogelijk – afkomstig uit onderzoeken en officiële registraties.

feiten en cijfers
20-08-2011
6.

Eindrapportage ‘Naar een gezamenlijke aanpak’ deelplan (IOT)

Deze eindrapportage beschrijft de activiteiten die het Inspraakorgaan Turken (IOT) in de periode oktober 2007 tot en met februari 2010 in het kader van het Meerjaren Kaderprogramma (MKP) Aan de goede kant van de eer heeft uitgevoerd.

feiten en cijfers
30-03-2011
7.

In het oog, in het hart. Onderzoeksrapport van het project Preventie & bestrijding eerzuivering

Stichting Vluchelingen-Organisaties Nederland (VON) houdt in deze rapportage de kennis over en aanpak van eergerelateerd geweld tegen het licht. Bevindingen over eergerelateerd geweld van vluchtelingenorganisaties zijn gebundeld in dit boek. De vluchtelingenorganisaties vertegenwoordigen vluchtelingen uit Afghanistan, Koerdistan, Somalie, Irak, Palestina en de Roma Gemeenschap. Het probleem wordt beschreven vanuit het perspectief van de vluchtelingen zelf.

feiten en cijfers
01-12-2006
8.

Rapportage inventarisatie eergerelateerd geweld onder scholen voor voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (ROC’s)

In dit onderzoek is op 26 scholen voor voortgezet onderwijs en veertien ROC’s nagevraagd of eergerelateerd geweld zich tussen 2004 en 2007 heeft voorgedaan en of de school preventieve maatregelen neemt tegen eergerelateerd geweld. De scholen zijn gekozen op basis van de gemengde populatie van de leerlingen, geselecteerd uit vijftien grote en middelgrote steden.

feiten en cijfers
01-09-2008
9.

Verkenning Eergerelateerd geweld, de nazorg

Vanuit het veld (politie en hulpverlenende instanties) zijn er initiatieven om de verschijningsvormen van eergerelateerd geweld beter het hoofd te kunnen bieden en slachtoffers beter te kunnen begeleiden. Om de kennis te vergroten zijn op ministerieel niveau drie projecten /dossiers opgestart. Deze projecten vallen onder het overkoepelende programma Eergerelateerd Geweld van het Ministerie van Justitie.

feiten en cijfers
21-03-2007
10.

Zo zijn we niet getrouwd

Een onderzoek naar omvang en aard van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap.

feiten en cijfers
02-10-2014
11.

Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG)

Terugblik op 2017: Jaarverslag van het LEC EGG

feiten en cijfers
20-03-2018
12.

De keuze van een huwelijkspartner

Een studie naar partnerkeuze onder groepen Amsterdammers.

feiten en cijfers
06-11-2008
13.

Met samenwerking aan het werk: Onderzoek naar samenwerking met migrantenorganisaties. Eindrapport

Voor dit onderzoek is nagegaan wat de ervaringen zijn met de samenwerking tussen migrantenorganisaties en lokale instanties. Het onderzoek beschrijft de elementen van een succesvolle samenwerking.

feiten en cijfers
08-07-2010
14.

Schadelijke traditionele praktijken

Informatieblad van de Gemeente Rotterdam / Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

feiten en cijfers
28-09-2016
15.

Uniformiteit in cijfers. Mogelijke eerzaken in 2010, 2011 en 2012.

Bij het LEC EGG (Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateeerd Geweld) komen voortdurend vragen binnen over cijfers en eerzaken: hoe vaak ziet het LEC EGG dergelijke zaken en hoe zit dat dan elders bij de politie en bij andere partners in de veiligheidszorg? Hoe gaat het met de toepassing van de methode LEC EGG? Hoe lang duurt het voordat een eerzaak bij de politie naar het Openbaar Ministerie wordt gestuurd of voor een rechter komt? Wat zijn kenmerken van eerzaken en de mensen die daar bij betrokken zijn?

feiten en cijfers
28-04-2014
16.

Partnerdoding door etnische minderheden

In Nederland zijn van alle dodingen in gezinsverband die waarin partners elkaar doden het meest voorkomend. Het onderzoek beschreven in dit boek geeft antwoord op de vraag in hoeverre er verschil bestaat tussen fataal geweld tegen de partner onder autochtone, Nederlandse verdachten en dat geweld gepleegd door verdachten van een andere etnische afkomst

feiten en cijfers
19-02-2010
17.

Huiselijke vrede: allochtone mannen over huiselijk geweld en eer

Met dit onderzoek wil de stichting Ada Awareness bijdragen aan een interculturele hulpverlening gericht op mannen met een migratie-achtergrond. Volgens de stichting kan huiselijk geweld en eerwraak worden voorkomen door voorlichting en hulp aan allochtone daders van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
15-03-2007
18.

Factsheet Eergerelateerd geweld en seksuele diversiteit

In traditionele gemeenschappen staan mensen met homoseksuele, lesbische, biseksuele en/of transgendergevoelens vaak onder druk. In een cultuur waarin de familie-eer hoog in het vaandel staat, wordt het openlijk uitkomen voor deze gevoelens of het aangaan van een relatie met iemand van dezelfde sekse, gezien als een schending van de eer.

feiten en cijfers
01-04-2011
19.

Het taboe doorbroken

‘Het taboe doorbroken’ geeft een overzicht van de resultaten die bereikt zijn in de tien jaar dat er actie is gevoerd tegen eergerelateerd geweld. Het taboe jegens eerwraak in de Turkse gemeenschap is in die periode vrijwel verdwenen.

feiten en cijfers
25-05-2011
20.

Factsheet huiselijk geweld (november 2013)

Actuele feiten en cijfers over en recente ontwikkelingen in de aanpak van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
18-11-2013
21.

Huiselijk geweld onder Turken, Surinamers, Antillianen en Arubanen

Aard, omvang en hulpverlening

feiten en cijfers
10-10-2002
22.

Factsheet huwelijksdwang

Factsheet met recente feiten en cijfers en de stand van zaken in preventie, signalering, hulp en beleid.

feiten en cijfers
14-08-2015
23.

Internationale verkenning gedwongen huwelijken

Een literatuur- en bronnenonderzoek naar wettelijke maatregelen, beleid en publieke debatten in België, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

feiten en cijfers
03-09-2009
24.

Huwelijksdwang in Noord-Holland

Een quickscan naar huwelijksdwang in Noord-Holland.

feiten en cijfers
01-07-2010
25.

Analyse van mogelijke eerzaken: het gebruik van de checklist en inzet van externe deskundigen. Een onderzoek naar casuïstiek uit 2006 Deelrapport 2

Dit is de tweede rapportage, waarin het verdere analyseproces van mogelijke eerzaken centraal staat. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan het gebruik van de checklist om relevante informatie te verzamelen en de inzet van deskundigen van buiten de politieorganisatie.

feiten en cijfers
01-10-2009
26.

Omwille van de eer

Onderzoek naar aard en omvang van eergerelateerd geweld in Amsterdam.

feiten en cijfers
10-10-2008
27.

Eergerelateerd geweld in Groot-Brittannië, Duitsland en Turkije

Het blijkt dat in deze landen, net als in Nederland, de aandacht voor eergerelateerd geweld van betrekkelijk recente datum is en dat nog slechts in beperkte mate sprake is van overheidsbeleid op dit terrein.

feiten en cijfers
06-06-2007
28.

Religion, Culture and the Politicization of Honour-Related Violence

A Critical Analysis of Media and Policy Debates in Western Europe and North America.

feiten en cijfers
12-11-2010
29.

Omwille van de eer

Onderzoek naar aard en omvang van eergerelateerd geweld in Amsterdam.

feiten en cijfers
31-08-2007
30.

Eerwraak of eergerelateerd geweld? naar een werkdefinitie

Het concrete doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een heldere, werkbare definiëring van het fenomeen; een werkdefinitie. Daarbij gaat het om een beschrijving van de eerwraakproblematiek met betrekking tot uitingsvormen, aanleidingen en risico-indicaties.

feiten en cijfers
02-04-2005
31.

Eergerelateerd geweld in Nederland: onderzoek naar mannelijke slachtoffers

Een onderzoek naar mannelijke slachtoffers: bekend maakt onbemind!

feiten en cijfers
12-02-2007
32.

Evaluatie strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld

DSP-groep onderzocht wat er binnen het strafrechtelijke traject is gedaan om de doelstellingen te realiseren: vergroting van de weerbaarheid van slachtoffers en risicogemeenschappen, deskundigheidsbevordering van hulpverleners en politie en communicatie en samenwerking tussen verschillende betrokken instanties.

feiten en cijfers
28-06-2012
33.

Duidelijke taal! Een taboe verwoord. Vluchtelingen over de aanpak van huiselijk geweld

Dit boek is de weerslag van een project van Stichting Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON). Vluchtelingen uit Afghanistan, Koerdistan, Somalie en Iran spreken zich openhartig uit over huiselijk geweld en de manier waarop zij de strijd aangaan tegen deze problematiek.

feiten en cijfers
01-12-2006
34.

De terreur van de schaamte

De terreur van de schaamte: brandstof voor agressie. Aart G. Broek, Haarlem: Uitgeverij In de Knipscheer, 2007 ISBN 9789062655878

feiten en cijfers
31-12-2007
35.

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Dit onderzoek, dat in opdracht van het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie is uitgevoerd door Research voor Beleid, gaat in op de mate waarin gemeenten in hun beleid op het terrein van huiselijk geweld aandacht besteden aan het bereiken van migranten, de mate waarin zij daarbij samenwerken met migrantenorganisaties, de wijze waarop zij dat doen en of zij daarin slagen.

feiten en cijfers
18-03-2010
36.

Factsheet huwelijksdwang

De nieuwe versie van de factsheet huwelijksdwang (update versie november 2009) bevat definities, beleidsinformatie en overzichten van de aanpak van huwelijkdsdwang. De factsheet is samengesteld door MOVISIE.

feiten en cijfers
03-02-2010
37.

The Dynamics of Honor Killings in Turkey

The Dynamics of Honor Killings in Turkey: Prospects for Action. Filiz Kardam, UNDP Turkey, UNFPA, Population Association, 2005

feiten en cijfers
31-12-2005
38.

Emancipatiemonitor 2010

Emancipatiemonitor 2010 geeft een beeld van de positie van vrouwen en mannen in Nederland.

feiten en cijfers
17-02-2011
39.

Ik moest mijn namus, mijn eer redden

In deze scriptie wordt nagegaan in hoeverre de nederlandse strafrechters rekening houden met de culturele achtergrond van verdachten in eerwraakzaken en welke verdediging de advocaten aanvoeren. In de meerderheid van de zaken worden culturele motieven van de eerwraakpleger als een strafverzwarende omstandigheid gezien. De in het merendeel zwaarder opgelegde strafmaat wordt opgelegd als generaal-preventief doel.

feiten en cijfers
01-08-2008
40.

Huiselijk geweld en herkomstland

Een verkennend onderzoek naar de incidentie van huiselijk geweld en allochtone daders en slachtoffers.

feiten en cijfers
23-02-2009
41.

Inburgering en hulpverleningsketen: Onderzoek naar mogelijkheden voor een koppeling. Eindrapport

Het rapport 'Inburgering en de hulpverleningsketen' gaat over het benutten van de inburgering om niet-westerse allochtonen die te maken krijgen met huiselijk of eergerelateerd geweld beter met hulpverlening te bereiken. Het geeft gemeenten concrete aanwijzingen om een betere aansluiting tussen de inburgering en de reguliere hulpverleningsketen te realiseren.

feiten en cijfers
15-11-2010

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: