Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

77 resultaten gevonden met "eergerelateerd geweld"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Eindevaluatie van het meerjaren kaderprogramma “Aan de goede kant van de eer”

Resultaten en de succesfactoren en knelpunten in de opzet en uitvoering van het kaderprogramma "Aan de goede kant van de eer".

publicatie
30-05-2011
2.

Je eer of je leven

Dit boek is bedoeld als inleiding in de complexe materie van eergerelateerd geweld.

publicatie
01-08-2006
3.

Honour killing - eermoorden (artikelen)

Een serie artikelen in The Independent over eerwraak en eermoorden.

publicatie
15-09-2010
4.

Verslag thema-avond Eergerelateerd geweld en homoseksualiteit

Verslag van de thema-avond Eergerelateerd geweld en homoseksualiteit. Deze avond vond plaats in het kader van het MidZomerGracht festival op 20 juni in Utrecht.

publicatie
14-08-2007
5.

Eindrapportage pilot project Preventie Eergerelateerd Geweld Enschede en Hengelo

De gemeenten Enschede en Hengelo hebben van de minister van Wonen, Wijken en Integratie middelen ontvangen om een lokale preventieaanpak te ontwikkelen ten aanzien van eergerelateerd geweld. Met deze eindrapportage ronden de gemeenten het project Preventie Eergerelateerd Geweld af.

publicatie
30-03-2011
6.

Eer en eerwraak : definitie en analyse

Op eer en eerwraak rust een taboe. Althans in de gemeenschappen waarin het voorkomt; in westerse samenlevingen is eerwraak echter een onderwerp waar media graag sensationeel over berichten. Er bestaan echter veel misverstanden over, zelfs over de vraag wat eer en eerwraak inhouden. In dit boek geeft de auteur op toegankelijke wijze antwoord op de vragen die leven over eer, eerwraak, bloedwraak en aan eer gerelateerd geweld. In het eerste deel wordt uitgelegd wat deze begrippen inhouden. Daarna leren we in een toegankelijk geschreven theoretisch deel en aan de hand van casusbeschrijving en analyses zelf gevallen analyseren en de risicos inschatten van kwesties die eergerelateerde kenmerken hebben. Achter in het boek vindt de gebruiker een omvangrijke vragenlijst die van pas komt bij het analyseren van concrete situaties.

publicatie
25-09-2007
7.

Wegwijzer Eergerelateerd Geweld

De Wegwijzer legt uit wat eergerelateerd geweld inhoudt, hoe u zorgvuldig kunt handelen wanneer u in aanraking komt met slachtoffers of daders van eergerelateerd geweld en wijst u de weg naar instanties die meer ervaring hebben met deze problematiek. De brochure is bedoeld voor professionals (zoals docenten, verpleegkundigen, welzijnswerkers en huisartsen) die door hun beroep mogelijk in aanraking komen met slachtoffers of daders van eergerelateerd geweld. Maar ook voor stichtingen en individuen die meer willen weten over eergerelateerd geweld.

publicatie
20-11-2006
8.

Mijn zus Zahra

Mannen en vrouwen van Arabische origine vertellen voor de camera over homoseksualiteit. Saddie Choua

publicatie
10-08-2010
9.

Beïnvloede zelfstandigheid?

Een empirisch onderzoek naar de invloed van het politieke klimaat en politieke beleid op de aanpak van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating door zelforganisaties en koepelorganisaties.

publicatie
03-08-2011
10.

Eerwraak of eergerelateerd geweld? naar een werkdefinitie

Het concrete doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een heldere, werkbare definiëring van het fenomeen; een werkdefinitie. Daarbij gaat het om een beschrijving van de eerwraakproblematiek met betrekking tot uitingsvormen, aanleidingen en risico-indicaties.

publicatie
02-04-2005
11.

Mijn eer, onze zaak

Een confronterende documentaire over eergerelateerd geweld, waarin direct betrokkenen het begrip 'eerwraak' inzichtelijk en invoelbaar maken. Bosch films

publicatie
29-05-2008
12.

Aan de goede kant van de eer: projectfolder

In de projectfolder leest u beknopte informatie over het project zelf, achtergrondinformatie over de minderhedenkoepels en de trainingen die worden aangeboden. "Wilt u weten wat uw organisatie kan betekenen in de strijd tegen eergerelateerd geweld? Neem dan contact op met een van de drie koepelorganisaties. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het project ‘Aan de goede kant van de eer’."Download de projectfolder (pdf, 1,8 MB)

publicatie
21-10-2010
13.

Eerwraak: wanneer familie dwingt tot gruwelijke keuzes

Zineb en Romeisja zijn twee jonge vrouwen die op een ingrijpende manier zijn geconfronteerd met geweld vanwege de geschonden familie-eer. In Netwerk vertellen ze openhartig over hoe ze slachtoffer werden van eerwraak. Netwerk.

publicatie
11-02-2010
14.

I Am Nojoom, Age 10 and Divorced

Speelfilm over kindhuwelijk in Jemen

publicatie
09-06-2015
15.

Eergerelateerd geweld. Hoe ga je hiermee om als professional?

Deze folder biedt meer inzicht in het fenomeen eergerelateerd geweld en geeft enkele tips over hoe men hiermee om kan gaan.

publicatie
01-08-2013
16.

UIT & THUIS Deel 1 en 2

Gelijke behandeling van jongens en meisjes? Film die wordt gebruikt tijdens trainingen voor hulpverleners in het kader van een preventieve aanpak van eergerelateerd geweld. De film is ontwikkeld in opdracht van Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders, Inspraakorgaan Turken en Vluchtelingen-Organisaties Nederland, ten behoeve van het kaderprogramma Aan de goede kant van de eer."

publicatie
10-11-2010
17.

Huiselijkgeweld maart-nummer (2005)

Jaargang 5, no. 1 - maart 2005

publicatie
05-08-2005
18.

Huiselijkgeweld oktober-nummer (2005)

Jaargang 5, no. 3 - oktober 2005 -

publicatie
07-11-2005
19.

Aan de goede kant van de eer: Metrobijlage

De speciale bijlage van Dagblad Metro die op 11 november 2010 verscheen en geheel in het teken stond van eergeweld. De bijlage werd ontwikkeld in samenwerking met Inspraakorgaan Turken, Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders en Vluchtelingen-Organisaties Nederland.

publicatie
08-11-2010
20.

Nieuwsbrief ‘Aan de goede kant van de eer’

De Gemeente Deventer is een van de tien gemeenten die - in samenwerking met het Ministerie van VROM - het project ‘Aan de goede kant van de eer’ uitvoeren.

publicatie
15-01-2011
21.

Een kwestie van eer: Tien portretten van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

Bevat tips en adviezen hoe om te gaan met voorgevoelens of signalen van leerlingen die te maken hebben met eergelateerd geweld om MBO-colleges.

publicatie
01-06-2008
22.

Alle ogen op haar gericht. Traditioneel geweld tegen Turkse vrouwen en meisjes. Een handleiding voor hulpverleners.

Dit boek biedt hulpverleners die niet goed bekend zijn met het verschijnsel eergerelateerd geweld een handreiking.

publicatie
01-07-2006
23.

Kennisplattegrond Geweld 2013

Deze plattegrond geeft inzicht in de kennis en ervaring die diverse organisaties in Nederland hebben op het thema geweld.

publicatie
28-08-2013
24.

Handleiding Een Veilig Thuis

Interculturele groepshulpverlening bij huiselijk geweld

publicatie
09-08-2005
25.

Code Rood: Eerwraak belicht

De NCRV zendt vanavond de documentaire ‘Code Rood: Eerwraak belicht’ uit. Jaarlijks worden honderden Nederlandse meisjes door hun eigen familie met de dood bedreigd. Saba, Dunya, Zara en Nadia zitten ondergedoken op een geheim adres in Nederland. Voor het eerst vertellen ze hun onthutsende verhaal.

publicatie
10-11-2010
26.

Schadelijke traditionele praktijken bestrijden, zelfbeschikking bevorderen (artikel)

De aanpak van gemeente Rotterdam uitgelicht

publicatie
11-03-2019
27.

Eer en partnergeweld onder Hindostanen

Een verkennende studie naar de rol van eer en huwelijksdwang bij partnergeweld onder Hindostanen en de mogelijkheid van preventieDit rapport is een verkennende studie naar de vraag hoe eerkwesties en huwelijkdwang doorwerken bij partnergeweld onder Hindostanen. Literatuuronderzoek, informatie van sleutelinformanten en interviews met Hindostaanse moeders en jongeren tonen de ingewikkelde dynamiek rondom eerkwesties bij partnergeweld. Het rapport begint met een beschrijving van de plaats van eerkwesties en het huwelijk in de opvoeding binnen Hindostaanse gezinnen. Vervolgens komt aan bod welke hulp en belemmeringen moeders en jongeren ondervinden tijdens het partnergeweld, bij de beëindiging ervan en na de geweldsperiode. Ook is er bijzondere aandacht voor de eergerelateerde dynamiek rondom de scheiding.

publicatie
07-05-2014
28.

Praten doet geen pijn

Bespreekbaar maken huiselijk geweld in allochtone kring

publicatie
22-01-2006
29.

Als ik hem was

De box bevat twee dvd’s, een handleiding voor groepsvoorlichtingen, en een boekje met methodische handvatten voor hulpverlening aan mannelijke allochtone daders van huiselijk en eergerelateerd geweld.

publicatie
26-02-2009
30.

Intrafamiliaal geweld

Themanummer over de rol van de politie bij geweld in afhankelijkheidsrelaties.

publicatie
02-05-2019
31.

Huwelijksmigratie in Nederland

Mannen en vrouwen in een migratiehuwelijk lopen verhoogd risico om slachtoffer te worden van huiselijk geweld, gedwongen isolement, achterlating en huwelijkse gevangenschap. Dit blijkt uit de SCP-publicatie ‘Huwelijksmigratie in Nederland. Achtergronden en leefsituatie van huwelijksmigranten’.

publicatie
30-10-2014
32.

Vluchtelingen als changemakers in de strijd tegen eergerelateerd geweld. Manifest

Via deze brochure worden alle betrokken partijen bij de strijd tegen eergerelateerd geweld zo volledig mogelijk geïnformeerd over de rol en aanpak van vluchtelingenorganisaties.

publicatie
01-07-2008
33.

Huwelijksdwang - een verbintenis voor het leven

Een verkenning van de aard en aanpak van gedwongen huwelijken in Nederland.

publicatie
13-02-2009
34.

Bronnenboek Eergerelateerd geweld in Nederland

In het Bronnenboek wordt een overzicht geschetst van de ontwikkelingen in de Nederlands aanpak van eergerelateerd geweld sinds de zomer van 2003. Geconstateerd wordt dat in die twee jaar het bewustzijn over de omvang en ernst van eergerelateerd geweld bij hulpverleners, politie, opvang en signaleerders duidelijk is toegenomen. Verbetering is op korte termijn nodig in de aanpak bij politie, hulpverlening en bij 'signaleerders' (huisartsen, scholen etc).Hilde Bakker, TransAct, 2005

publicatie
05-09-2005
35.

In ontmoeting. Een interactieve benadering van geweld binnen eerculturen

In ontmoeting biedt de methodische kaders waarbinnen de hulpverlening aan klanten die te maken hebben met (dreigend) eergerelateerd geweld vorm kan krijgen. Bestaande expertise is gebundeld en verbonden aan theoretische achtergrondinformatie en het methodisch proces.

publicatie
01-08-2008
36.

Geweld achter de voordeur bij leden van 1%motorclubs

Artikel over huiselijk geweld bij gezinnen waarvan de man lid is van een 1%motorclub.

publicatie
27-11-2015
37.

Huiselijkgeweld juni-nummer (2005)

Jaargang 5, no. 2 - juni 2005 -

publicatie
31-07-2005
38.

De kleuren van Eva en Zahir

Beschrijving van opgebouwde expertise binnen de behandelgroepen voor meiden die bedreigd worden met eergerelateerd geweld

publicatie
27-11-2014
39.

Het is je zusje! Eermoord in Nederland

Nederland, 2015. Een onschuldige jongen wordt de moordenaar van zijn geliefde zusje. Een vader wringt zich in bochten om de eerbaarheid van zijn dochters te bewaken. Een vrouw is op de vlucht voor haar eigen familie.

publicatie
09-02-2015
40.

De meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld

Specifieke aandachtspunten bij de meldcode als er sprake is van (een vermoeden van) eergerelateerd geweld.

publicatie
03-07-2014
41.

Beschermjassen

Transculturele hulp aan families

publicatie
04-01-2008
42.

Totale controle: Een vader en zijn dochters

TOTALE CONTROLE - Deel 1: Een vader en zijn dochters. Deel 2 - De afloop.

publicatie
17-11-2010
43.

Sharia in Nederland: Besneden moslima overleeft terreur om dochters

Onderzoeker, publicist en voormalig huisarts Nizaar Makdoembaks beschrijft in deze publicatie het tragische verhaal van een orthodox islamitische, Somalische moeder en haar twee dochters. Medische, juridische en ethische aspecten uit deze casus worden beschreven tegen de achtergrond van actuele gegevens.

publicatie
17-04-2009
44.

Europees handboek over eerwraak

Update

publicatie
21-03-2005
45.

Eer men het weet

Een onderzoek naar de totstandkoming van een regionale samenwerking gericht op de integrale aanpak van eergerelateerd geweld. M. Rupert, 2010Afstudeeronderzoek HBO-rechten

publicatie
05-10-2010
46.

Eer, geweld en homoseksualiteit (artikel)

Artikel over zaken van mannelijke slachtoffers van eergerelateerd geweld die binnenkomen bij het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG).

publicatie
18-09-2015
47.

Toegang tot de opvang van slachtoffers zonder eerdere verblijfsstatus

Verkennend onderzoek naar de wijze waarop de toegang tot de opvang wordt geborgd, voor slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld zonder eerdere verblijfsstatus

publicatie
08-02-2018
48.

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Deze brochure is bestemd voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die:

publicatie
17-09-2009
49.

Dodelijke eerzaken in Nederland (artikel)

Bij eerzaken komt het lang niet altijd tot een dodelijke afloop. Het plakken van het etiket "eergerelateerd geweld is niet altijd even makkelijk. Dit artikel gaat over de cijfers bij het LEC EGG en hoe ze tot stand komen.

publicatie
12-08-2014
50.

Eergerelateerd geweld in Groot-Brittannië, Duitsland en Turkije

Het blijkt dat in deze landen, net als in Nederland, de aandacht voor eergerelateerd geweld van betrekkelijk recente datum is en dat nog slechts in beperkte mate sprake is van overheidsbeleid op dit terrein.

publicatie
06-06-2007
51.

Buitengesloten

Terpstra, L. BuitengeslotenMeiden vertellen over hun worsteling met familie-eer. Tien portretten. Linda Terpstra en Anke van Dijke, SWP, Amsterdam, 2006

publicatie
01-01-2007
52.

Fier en verder. Meiden over hun leven na de hulpverlening

In deze publicatie komen 33 meisjes en jonge vrouwen aan het woord over hoe het ze is vergaan na afronding van een van de zorgprogramma’s van Fier.

publicatie
05-05-2015
53.

Focus op eer

Een verkenning van eerzaken voor politieambtenaren en andere professionals

publicatie
26-06-2017
54.

Werkboek Eergerelateerd Geweld

Dit werkboek geeft antwoord op de vragen waarom en hoe eergerelateerd geweld door het implementeren van ketensamenwerking bestuurlijk aangepakt kan worden

publicatie
15-10-2010
55.

IS.MAN

Indringende en aangrijpende vertelling over eerwraak

publicatie
01-01-2010
56.

Eerloos geweld

Maatschappelijk werker begeleidt twee mannen , die door hun familie en gemeenschap worden aangezet tot eergerelateerd geweld. Daders worden aangesproken.

publicatie
10-08-2010
57.

Het paard achter de wagen (artikel)

Generalisten, specialisten en selectie in de veiligheidszorg

publicatie
13-09-2016
58.

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning.

Publicatie voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, van eergerelateerd geweld, van mensenhandel of van achterlating.

publicatie
22-01-2015
59.

Als de nood aan de man komt; slachtofferschap van mannen bij eergerelateerd geweld (artikel)

Artikel uit Justitiële verkenningen over de wijze waarop genderrollen in het denken over eergerelateerd geweld gestalte hebben kregen.

publicatie
20-08-2013
60.

Ongeschreven tradities

Halime, Ongeschreven traditiesEen Turks-Nederlandse vrouw over haar leven tussen twee culturen, Artemis&Co, Amsterdam, 2008

publicatie
01-08-2008
61.

Huiselijkgeweld.nl december 2002

Jaargang 2, no. 4 - december 2002

publicatie
01-12-2002
62.

Slachtoffers van eergerelateerd geweld. Een verkennende studie naar weerbaarheid

Doel van dit onderzoek is om op grond van een eerste verkenning bij te dragen aan de beeldvorming over weerbaarheid van slachtoffers van eergerelateerd geweld in theorie en praktijk en om een richting te geven op beleidsmatig lokaal niveau.

publicatie
05-05-2010
63.

Weerbaarheidstraining helpt jongeren echt! Weerbaarheidstraining slaat brug tussen jongeren in multicultureel Nederland

In 2009 heeft MOVISIE een quickscan gedaan naar weerbaarheidstrainingen aan jongeren, met name jongeren van niet-westerse afkomst. De quickscan is uitgezet vanwege de vraag naar weerbaarheidstrainingen bij welzijns- en hulpverlenings-organisaties, ROC's, emancipatiebureaus en andere organisaties. Zijn deze trainingen beschikbaar? Is er eigenlijk een speciaal aanbod voor jongeren van niet westerse afkomst nodig?

publicatie
12-03-2010
64.

Twee stappen vooruit, één terug

Over het beleid en aanpak van eergerelateerd geweld in de afgelopen tien jaar en het oordeel van een aantal NGO’s en zelforganisaties van migranten over dit beleid.

publicatie
04-10-2012
65.

In naam van de eer

Waarom vrouwen door hun familie worden vermoord.

publicatie
01-07-2007
66.

De dochters van Zahir : tussen traditie en wereldburgerschap

Ervaringen en kennis opgedaan met de hulpverlening aan meiden uit eerculturen vanwege eerkwesties.

publicatie
01-10-2010
67.

respectEER: Handboek voor docenten

Dit handboek is voor docenten van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het is ontwikkeld in het kader van het project 'RespectEER' met als doel om de problemen van leerlingen die kunnen spelen bij het leven in twee culturen te bespreken. Kwesties als partnerkeuze, maagdelijkheid en (homo)seksualiteit kunnen voor veel conflicten zorgen met de ouders. Het handboek geeft ideeen voor werkvormen die kunnen worden gebruikt om een discussie of gesprek op gang te brengen

publicatie
12-12-2009
68.

Combat honour crimes in Europe 2011-2012

SURGIR Foundation publishes a brochure on the situation of honor killing in different European countries.

publicatie
25-10-2011
69.

De strafbaarheid van eerwraak, besnijdenis, polygamie en andere culturele feiten

In dit proefschrift wordt ingegaan op de toelaatbaarheid en strafbaarheid van culturele feiten die onder het bereik van de Nederlandse strafwet vallen.

publicatie
07-10-2011
70.

Vooronderzoek oneigenlijk gebruik verblijfsregeling mensenhandel

In het onderzoek wordt nagegaan of het mogelijk is de omvang van onrechtmatig gebruik van de Verblijfregling Mensenhandel te berekenen of te schatten.

publicatie
07-03-2014
71.

De kleuren van de kameleon

Een verkennend onderzoek naar de betrokkenheid van politieambtenaren bij eerconflicten.

publicatie
21-03-2014
72.

Your Right 2Choose! Vrije partnerkeuze en huwelijksdwang bespreken. Handleiding voor scholen

Handleiding Huwelijksdwang bespreken in het onderwijs

publicatie
01-05-2010
73.

Eergerelateerd geweld komt nog steeds voor (artikel)

Artikel over het trainen van docenten op het signaleren van eergerelateerd geweld

publicatie
10-08-2018
74.

Verkenning Eergerelateerd geweld, de nazorgfase

Vanuit het veld (politie en hulpverlenende instanties) zijn er initiatieven om de verschijningsvormen van eergerelateerd geweld beter het hoofd te kunnen bieden en slachtoffers beter te kunnen begeleiden. Om de kennis te vergroten zijn op ministerieel niveau drie projecten /dossiers opgestart. Deze projecten vallen onder het overkoepelende programma Eergerelateerd Geweld van het Ministerie van Justitie.

publicatie
21-03-2007
75.

Huiselijkgeweld.nl maart 2007

Jaargang 7, no. 1 - maart 2007

publicatie
26-03-2007
76.

TKM: tijdschrift voor kindermishandeling: Speciale editie over huwelijksdwang

Als professional kun je veel betekenen voor jongens en meiden die tot een huwelijk gedwongen worden. Het is essentieel dat je kennis hebt van achtergronden, mogelijke signalen herkent en weet wat je wel en niet moet doen. Deze speciale editie van TKM helpt daarbij.

publicatie
16-12-2013
77.

Eerwraak in het Nederlandse strafrechtelijke beleid: een paradox van goede bedoelingen

Door immigratie heeft de Nederlandse samenleving een multicultureel karakter gekregen. Het strafrecht heeeft ook met die culturele verschillen te maken gekregen. In deze bijdrage wordt eerst inzicht gegeven in de wijze waarop vóór 2001 werd gedacht over culturele delicten in het strafrecht. Daarbij worden jurisprudentie, literatuur en beleid geanalyseerd. Vervolgens wordt ingegaan op de beoordeling van culturele delicten na 2001, eveneens aan de hand van jurisprudentie, literatuur en beleid. Centraal daarbij staat de discussie rond eerwraak en eergerelateerd geweld. Nederlands ontwikkelingen worden waar mogelijk gekoppeld aan onder andere Belgische voorbeelden.

publicatie
09-02-2010

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: