Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

19 resultaten gevonden met "huisverbod"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Emancipatiemonitor 2016

Actuele gegevens over (on)gelijkheid van vrouwen en mannen op diverse terreinen.

feiten en cijfers
13-12-2016
2.

Tijd om te herijken?

Onderzoek naar een mogelijke aanpassing van de Wet tijdelijk huisverbod en het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RiHG).

feiten en cijfers
20-01-2016
3.

Kijk.. dan zie je het! Huiselijk geweld geteld en verdiept.

Cijfers 2010 t/m 2012 over huiselijk geweld.

feiten en cijfers
16-12-2013
4.

Ervaringen met het Tijdelijk Huisverbod

Ervaringen van achterblijvers en uithuisgeplaatsten met het Tijdelijk Huisverbod uit de regio Den Haag en de regio Delft, Westland, Oostland.

feiten en cijfers
25-11-2013
5.

Factsheet huiselijk geweld (november 2013)

Actuele feiten en cijfers over en recente ontwikkelingen in de aanpak van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
18-11-2013
6.

Knelpunten in de uitvoering van de wet tijdelijk huisverbod

In het onderzoek is nagegaan of er procesmatige en juridische knelpunten in de uitvoering van het huisverbod bestaan.

feiten en cijfers
17-11-2013
7.

Effectief uit huis geplaatst? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod

Onderzoek naar de vragen: hoe wordt de Wet tijdelijk huisverbod (Wth) ingezet, hoe is het hulpverleningstraject verlopen en is de Wth effectief in het verminderen van huiselijk geweld?

feiten en cijfers
16-11-2013
8.

Evaluatierapport pilot geplande screening huisverbod bij kindermishandeling

De gemeente Rotterdam heeft in 2012 de pilot Geplande screening huisverbod bij kindermishandeling uitgevoerd. GGD-Rijnmond voerde een evaluatie uit. Dit rapport verscheen in augustus 2013.

feiten en cijfers
15-08-2013
9.

Herhaling quickscan huisverbod en crisisopvang bij ouderenmishandeling

In 2011 voerde Regioplan in opdracht van het ministerie van VWS een quickscan uit naar het gebruik van het huisverbod en crisisopvang bij de aanpak van ouderenmishandeling. Dit onderzoek vond plaats in het kader van het Actieplan Ouderen in veilige handen. De quickscan resulteerde in een handreiking voor de toepassing van deze instrumenten bij deze vorm van huiselijk geweld. In deze nieuwe quickscan onderzoeken we opnieuw het gebruik van het huisverbod en crisisopvang bij ouderenmishandeling, maar ook de bekendheid en het gebruik van de handreiking.

feiten en cijfers
29-03-2013
10.

Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland

Deel 1: Wettelijk kader en handhaving. De geldende regelgeving met betrekking tot civiel-, bestuurs- en strafrechtelijke beschermingsbevelen in Nederland en de handhaving.

feiten en cijfers
06-11-2012
11.

Interventies bij huiselijk geweld

De invoering van de WTH heeft in Tilburg geleid tot het ontwikkelen van een gedetailleerd plan van aanpak ter voorbereiding van de lokale implementatie van de WTH (1 maart 2009).

feiten en cijfers
31-01-2012
12.

Effectiviteit van huisverboden in de provincie Groningen in 2009 – 2010

De Rijksuniversiteit Groningen heeft in opdracht van de gemeente Groningen een onderzoek verricht naar de effecten van het huisverbod in de regio Groningen.

feiten en cijfers
30-09-2011
13.

Evaluatie tijdelijk huisverbod in Friesland

Dit onderzoek gaat in op de achtergrond van plegers van huiselijk geweld en de manier waarop de Friese ketensamenwerking in het kader van het huisverbod is vormgegeven. Het benoemd de succesfactoren, knelpunten en aanknopingspunten voor verbetering. De evaluatie werd uitgevoerd in de periode januari 2009 tot juli 2010.

feiten en cijfers
30-09-2011
14.

Procesevaluatie Wet tijdelijk huisverbod: eindrapport

De Procesevaluatie Wet tijdelijk huisverbod is afgerond. Uit dit onderzoek van Regioplan blijkt dat het huisverbod een toegevoegde waarde heeft bij de aanpak van huiselijk geweld. Daarnaast zijn de betrokken professionals over het algemeen positief over de maatregel en is de uitvoering van de wet bovendien goed geworteld in de uitvoerende organisaties.

feiten en cijfers
15-02-2011
15.

Partiële kwaliteitsbepaling Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld

Het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RiHG) is een goed bruikbaar instrument. Dat staat in een brief die de minister Hirsch Ballin van Justitie vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de brief gaat de minister in op de uitkomsten van het WODC-onderzoek naar het gebruik van het RiHG.

feiten en cijfers
15-11-2010
16.

Rechtsbescherming uithuisgeplaatsten

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft vandaag het rapport Rechtsbescherming uit huis geplaatsten aangeboden aan de Eerste Kamer. Centraal in het onderzoek staan de vragen of de Wet tijdelijk huisverbod voldoende rechtsbescherming biedt en of het wenselijk is een verplichte rechterlijke toets in te voeren bij de verlenging van het huisverbod.

feiten en cijfers
01-11-2010
17.

Evaluatie tijdelijk huisverbod Zuid-Holland Zuid

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft een evaluatie gemaakt van de eerste 50 huisverboden in Zuid-Holland Zuid. Deze evaluatie moet antwoord geven op vragen als Hoe functioneert de uitvoering? Draagt het instrument bij aan de bestrijding van huiselijk geweld? En Wat zou beter kunnen?

feiten en cijfers
15-09-2010
18.

Hulpacceptatie van plegers van huiselijk geweld

Een kwalitatieve studie naar factoren die de hulpacceptatie van plegers beïnvloeden.

feiten en cijfers
15-06-2010
19.

Notitie uithuisplaatsing plegers huiselijk geweld

Deze notitie is een samenvatting van het onderzoek naar de mogelijkheden om slachtoffers van huiselijk geweld beter te beschermen door de plegers (tijdelijk) uit huis te plaatsen. Het complete onderzoeksrapport verschijnt eind juni en zal -in vergelijking met de samenvatting - een meer gedetailleerde beschrijving van de situatie in Oostenrijk en Duitsland bevatten.

feiten en cijfers
01-03-2002

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: