Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

119 resultaten gevonden met "jeugdhulpverlening"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Richtlijnen uithuisplaatsing en crisisplaatsing

Onderdeel van de Richtlijnen voor professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming, een initiatief van de beroepsverenigingen NIP, NVMW en NVO.

interventie
25-06-2015
2.

Kamerbrief over beleidsinformatie Jeugd

Met deze brief informeert minister De Jonge (VWS) de Tweede Kamer over de meest recente cijfers van de beleidsinformatie jeugd en een aantal nadere onderzoeken naar aanleiding daarvan.

beleid
18-06-2018
3.

Ruim 400 duizend jongeren krijgen jeugdzorg

Drie jaar na invoering van de Jeugdwet is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt toegenomen van bijna 366 duizend in 2015 naar ruim 405 duizend in 2017. De groei zit vooral bij de hulp door wijk- of buurtteams van de gemeente. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

nieuws
01-05-2018
4.

Reactie Van Rijn op kritiek hulp aan kinderen bij huiselijk geweld

Uitgangspunt 1 voor Veilig Thuis is dat Veilig Thuis prioriteit geeft aan de belangen van kinderen. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn in antwoord op Kamervragen van Marith Rebel (PvdA) naar aanleiding van een bericht dat hulpverleners te weinig oog hebben voor het kind bij huiselijk geweld.

nieuws
25-03-2015
5.

Toeleiding zorg bij kindermishandeling

Onderzoek naar toeleiding hulpverlening vanuit Bureau Jeugdzorg

publicatie
27-01-2015
6.

Aandacht voor huiselijk geweld in opleidingen

Beroepsopleidingen jeugd(gezondheids)zorg onderzocht

publicatie
15-02-2007
7.

AKJ ziet toename vragen en klachten jeugdhulp

Steeds meer kinderen, jongeren en (pleeg)ouders die te maken hebben met jeugdhulp melden zich bij de vertrouwenspersonen van het AKJ, de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. AKJ constateert dat er nog veel niet goed gaat op het gebied van bejegening, communicatie, procedures en besluiten.

nieuws
16-05-2017
8.

Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Actueel overzicht van de thema’s die spelen in de pleegzorg en de kennis die daarover bestaat. Ook geeft de richtlijn handvatten aan pleegzorgbegeleiders, gedragswetenschappers en voogden.

interventie
17-09-2015
9.

Bezuinigingen nekken Hulpmix.nl

Hulpmix, een website voor online hulp aan jongeren, moet wegens bezuinigingen stoppen. De site, waar jongeren met hulpverleners kunnen chatten over problemen waaronder huiselijk geweld en misbruik, houdt per 1 december op te bestaan.

nieuws
11-10-2013
10.

Verantwoorde hulp voor jeugd in gezinshuizen

Onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg

publicatie
13-09-2016
11.

Kabinet: Meer ondersteuning voor kwetsbare jongeren

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) komen met een brede aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren. Kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd, zullen eerder en effectiever beschermd worden.

nieuws
16-04-2018
12.

De zorg waar ze recht op hebben

Eerste van drie onderzoeken van de Kinderombudsman naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie.

beleid
05-05-2015
13.

Meldpunt Geweld Jeugdzorg langer open

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven hun verhaal te doen, is besloten dat het Meldpunt Geweld Jeugdzorg langer open blijft. Het meldpunt blijft nu open tot 31 december 2018 in plaats van tot 1 september 2018.

nieuws
18-05-2018
14.

Meersporenbeleid in beweging

Publicatie over de ontwikkelingen in de aanpak van seksuele kindermishandeling.

publicatie
10-08-2000
15.

Sterke toename klachten jeugdhulp

Het aantal mensen dat een klacht indient bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is flink toegenomen. In de eerste helft van 2016 waren dat er bijna 6500, tegen ruim 7400 in heel 2015. De meeste klachten hebben betrekking op bejegening, gevolgd door klachten over beslissingen en gebrekkige informatie.

nieuws
22-08-2016
16.

Leren van calamiteiten, veiligheid van kinderen

Factsheet van de Samenwerkende Inspecties over knelpunten in de hulpverlening aan probleemgezinnen.

publicatie
25-08-2016
17.

VNG trekt aan de bel over grote tekorten jeugdzorg

Gemeenten hebben geen zin om mee te werken aan de plannen van het kabinet-Rutte III op het gebied van verduurzaming en energietransitie als er niet eerst wordt gepraat over hun financiële problemen in het sociaal domein. Dat zegt de VNG-directeur Jantine Kriens in een gesprek met Het Financieele Dagblad.

nieuws
15-11-2017
18.

Juzt transformeert in verbinding

Symposium

agenda
13-10-2016
19.

Uithuisplaatsing

Masterclass

agenda
14-04-2016
20.

Jeugd in onderzoek

Praktijk, onderzoek en beleid: meer dan de som der delen.

agenda
19-03-2012
21.

Kinderen blijvend veilig

Bouwstenen voor verder werken aan vernieuwing in de jeugdbescherming in het nieuwe jeugdstelsel

interventie
30-07-2014
22.

Jongeren in jeugdhulp over veiligheid

Onderzoek van en voor jongeren in opdracht van Jongerentaskforce Kindermishandeling

publicatie
04-06-2015
23.

Behandelaanbod slachtoffers van loverboys en mensenhandel

Doorontwikkeling van zes behandelprogramma's

interventie
06-04-2017
24.

Kwaliteit en toegang jeugdhulp onder druk

De Kinderombudsman stelt dat de toegang en de kwaliteit van de jeugdhulp worden bedreigd. Gemeenten gaan, omwille van de kosten, steeds vaker op de stoel van de hulpverlener zitten. Zij stellen financiële belangen dan boven het belang van het kind.

nieuws
29-10-2015
25.

Veel jeugdigen in jeugdbescherming ervaren huiselijk geweld

Veel jeugdigen binnen de jeugdbescherming groeien op in een gezin waarin relatieproblemen en/of echtscheiding aan de orde zijn. Bijna een derde van deze jeugdigen heeft te maken met huiselijk geweld en andere veiligheidsproblemen. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Cliëntprofielen van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

nieuws
19-07-2018
26.

Aanpak kindermishandeling: evidence based & up to date

LECK Congres

agenda
17-12-2015
27.

Psychologen: integrale jeugdhulp komt moeizaam tot stand

De in 2015 ingezette transformatie van de jeugdhulp komt nog steeds erg moeizaam op gang. Dat concludeert het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) op basis van een enquête onder leden van het NIP en P3NL (belangenorganisatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen).

nieuws
07-08-2017
28.

Externaliserend gedrag bij kinderen en jongeren

Landelijke studiedag

agenda
21-04-2016
29.

Privacy Impact Assessment Jeugd

De Privacy Impact Assessment (PIA) Jeugd is aangeboden aan de Tweede Kamer. De PIA Jeugd is ook voorgelegd aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP) voor advies. In de PIA worden de taken uit de Jeugdwet, de keuzes die door gemeenten kunnen worden gemaakt bij uitvoering van de Jeugdwet en de consequenties voor de gegevensverwerking toegelicht.

beleid
13-11-2014
30.

Manifest behoud specialistische jeugdhulp

76 hoogleraren, lectoren, directeuren, bestuurders, toezichthouders, kinderartsen, vertegenwoordigers van politie en OM, cliënten en ouders hebben deze week een dringend beroep op de politiek gedaan om heldere afspraken te maken over de positionering en financiering van landelijke specialistische jeugdhulp.

nieuws
30-05-2018
31.

30e Symposium Jeugd-en Gezinsonderzoek

Op donderdag 10 oktober 2013 organiseren de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen het 30e symposium Jeugd- en Gezinsonderzoek. Het thema dit jaar is ‘Nieuwe zorg voor jeugd'.

agenda
10-10-2013
32.

Kinderombudsman: de jeugdhulp is een proeftuin

De Kinderombudsman constateert dat de hulp voor kinderen en jongeren na de decentralisatie nog één grote proeftuin is. Kinderen en jongeren die al voor 1 januari 2015 jeugdhulp ontvingen, ervaren tot op heden gelukkig weinig last van de veranderingen. Maar de Kinderombudsman is bezorgd over de kinderen die ná 1 januari voor het eerst jeugdhulp nodig hebben.

nieuws
17-04-2015
33.

Actieplan preventie Kindermishandeling Jeugdgezondheidszorg

Voorstellen vanuit de JGZ-sector

publicatie
01-11-2017
34.

Wijziging Regeling Jeugdwet rond uitwisseling persoonsgegevens

De uitwisseling van persoonsgegevens tussen jeugdhulpverleners en gemeenten heeft onlangs een wettelijke grondslag gekregen. Door een wijziging van de Regeling Jeugdwet is gegevensverwerking voor bekostiging, controle, privacy en fraudebestrijding nu wettelijk geregeld.

nieuws
26-08-2016
35.

Eerste evaluatie Jeugdwet

Na de transitie nu de transformatie

beleid
05-02-2018
36.

Kind in de knel! Over (v)echtscheiding en meer

Symposium

agenda
30-01-2015
37.

Advies Gezondheidsraad: Behandeling van de gevolgen van kindermishandeling

Een overzicht van de stand van wetenschap ten aanzien van behandeling van de gevolgen van kindermishandeling; inzicht in de aard van de gevolgen; een indicatie van de zorgbehoefte en aanbevelingen voor het verbeteren van de zorg voor slachtoffers.

feiten en cijfers
28-06-2011
38.

Kind en scheiding deze maand centraal in JA!

Kind en scheiding is deze maand het centrale thema in de JA!, het magazine van Jeugdartsen Nederland. Zo worden onder meer onderzoekers van de Universiteit Utrecht aan het woord gelaten over hun studie naar gezinsrelaties na een scheiding.

nieuws
12-10-2017
39.

Inzicht in jeugdrecht

Congres - rechten, plichten, maatregelen en straffen

agenda
22-09-2016
40.

Netwerkanalyse Jeugd geactualiseerd

De netwerkanalyse op de wegwijzerjeugdenveiligheid.nl is geactualiseerd. Hierin zijn de laatste ontwikkelingen verwerkt, zoals de Wet passend onderwijs en de veranderingen in het sociale domein in relatie tot jeugd.

nieuws
21-08-2015
41.

Eind dit jaar 150 gemeenten met Centrum voor Jeugd en Gezin

Het aantal centra voor jeugd en gezin dat dit jaar wordt gerealiseerd, is boven verwachting. Eind dit jaar beschikken 150 gemeenten in Nederland over een CJG, 25 meer dan gepland. Dat heeft minister Rouvoet gezegd tijdens het congres Samenwerken voor de Jeugd; topspelers gevraagd in Nieuwegein.

nieuws
07-10-2009
42.

Voorstudie geweld in jeugdzorg en pleeggezinnen

De Commissie 'Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg' gaat bekijken of er meer onderzoek nodig is naar kindermishandeling in kindertehuizen en pleeggezinnen sinds 1945. De staatssecretarissen Klaas Dijkhoff van VenJ en Martin van Rijn van VWS hebben deze commissie gisteren ingesteld.

nieuws
14-07-2015
43.

Zeeuwse oplossingsgerichte aanpak succesvol

Focus niet op problemen, maar op oplossingen en de eigen kracht van het gezin en zijn sociale netwerk. Het aantal uithuisplaatsingen van kinderen vermindert aanzienlijk als de hulpverleners werken volgens deze uitgangspunten van 'Signalen van Veiligheid' en 'Signalen van Welzijn'. Dat bleek vorige week tijdens een congres in het Zeeuwse Heinkenszand.

nieuws
20-02-2012
44.

Cursus voor peuters en kleuters

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie De Jutters biedt cursussen voor moeders en hun kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. De jongste groep bestaat uit kinderen van twee tot drie jaar oud.

nieuws
03-04-2009
45.

Combating child abuse and neglect in the Netherlands

This report is part of the first workstream, in which the national approaches of combatting child abuse and neglect in the five countries are described and compared to each other.

feiten en cijfers
13-04-2012
46.

Noord-Holland Noord krijgt unieke bovenregionale crisisdienst Jeugd

Zorgaanbieders in Noord-Holland-Noord gaan intensief onder één dak samenwerken om snel hulp te bieden in crisissituaties waar kinderen en jongeren bij betrokken zijn. De wethouders Jeugd van achttien gemeenten in Noord-Holland Noord tekenden daarvoor vorige week een overeenkomst.

nieuws
20-02-2018
47.

Opgroeien met kleerscheuren

Ervaringsverhalen van jongeren over hun problemen en de manier waarop ze hiermee omgegaan zijn.

publicatie
01-08-2016
48.

Mediawijsheid voor hulpverleners

Landelijke studiedag

agenda
04-06-2015
49.

Themacompetentie Seksualiteit

Studiebijeenkomst voor docenten

agenda
28-01-2016
50.

De verstoorde seksuele ontwikkeling van kinderen en adolescenten

Symposium

agenda
25-09-2015
51.

Ontzorgen en normaliseren: Naar een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg

De RMO pleit voor een sterke eerstelijn van de jeugd- en gezinszorg die het zorgsysteem vereenvoudigt.

publicatie
02-04-2012
52.

Kindermishandeling

Symposium Jeugd- en gezinsonderzoek

agenda
13-10-2016
53.

Dag van de Jeugdhulp

Samenwerken aan maatwerk en kwaliteit

agenda
21-04-2016
54.

Van Rijn verlicht administratieve lasten kleine jeugdhulpaanbieders

Kleine jeugdhulpaanbieders hoeven voortaan geen accountantsverklaring meer te overleggen bij hun jaarverantwoording. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) hoopt met dit besluit de administratieve lasten te verlichten, zodat gemeenten en jeugdhulpverleners meer tijd aan de hulp voor kinderen kunnen besteden.

nieuws
06-06-2017
55.

Voor de Jeugd Dag

Georganiseerd door de ministeries van VWS, VenJ en de VNG

agenda
05-10-2015
56.

Adolescenten, autisme en seks

(G)een reden tot zorg?

agenda
11-03-2016
57.

JGZ-instellingen en brancheverenigingen bundelen krachten tegen kindermishandeling

Kindermishandeling en –verwaarlozing beter signaleren, aanpakken én vooral: voorkomen. Dat was het doel van de NCJ Werkconferentie Kindermishandeling op 15 september in Utrecht. De aanwezige JGZ-instellingen en brancheverenigingen maakten dit concreet met een belofte: minimaal tien procent minder slachtoffers in 2020.

nieuws
15-09-2016
58.

Hoezo SAMEN voor de jeugd?

Over de toekomst van de zorg voor jeugd

agenda
16-11-2016
59.

Buiten de lijnen

Kenniscafé

agenda
24-10-2016
60.

Senaat unaniem achter de Wet op de jeugdverblijven

Alle partijen in de Eerste Kamer hebben vandaag ingestemd met de Wet op de jeugdverblijven. Deze wet is bedoeld om de veiligheid en het welzijn van kinderen in internaten te vergroten en bevat nieuwe regels voor alle jeugdverblijven, waaronder de zogenoemde moskee-internaten.

nieuws
09-02-2016
61.

NJi presenteert eindrapport SWING-programma

Het SWING-programma levert een belangrijke bijdrage aan de gezamenlijke beweging naar anders denken en doen, om het voor kinderen in Nederland beter te maken. Dat stelt Ans van de Maat, bestuurder van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Gisteren overhandigde zij de opbrengsten van dit programma aan de voorzitter van de VNG-subcommissie Jeugd.

nieuws
19-09-2017
62.

Met jongeren praten over seksualiteit

Studiemiddag

agenda
11-04-2016
63.

Wijzer met sociale media

De handleiding biedt jeugdhulpverleners en andere professionele opvoeders maar ook ouders informatie over online seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens jongeren en geeft in dit kader tips en adviezen.

publicatie
04-07-2014
64.

Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Aanbevelingen aan jeugdprofessionals voor het handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling.

interventie
16-03-2016
65.

Congres Transitie jeugdzorg

Met de decentralisatie van de jeugdhulp per 2015 krijgen gemeenten er veel nieuwe taken bij. Dat vraagt veel; bestuurskracht, organisatorische inzet, inhoudelijke kennis van de doelgroepen en communicatie naar cliënt en medewerker.

agenda
10-10-2013
66.

Handreiking Toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling

Brochure over het toestemmingsvereiste van ouders bij hulp aan minderjarigen

publicatie
15-11-2016
67.

Ik kan het (niet) zelf. Hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken.

Een verkenning van de Kinderombudsman van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken.

publicatie
22-05-2015
68.

Toolbox ‘Wijkteams werken met jeugd’ online

De toolbox Wijkteams werken met jeugd is gisteren online gegaan. De website biedt een overzicht van kennis voor professionals die in een wijkteam werken met kinderen, opvoeders en gezinnen.

nieuws
20-01-2016
69.

Veiligheid in toegang jeugdhulp

Bijeenkomst

agenda
10-12-2015
70.

Zomaar een kind

Oud-directeur Jeugdzorg Cock Fuchs schrijft boek over eigen miserabele jeugd.

publicatie
07-10-2011
71.

Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Onderzoek van de samenwerkende jeugdinspecties.

beleid
22-04-2015
72.

Ouderbetrokkenheid bij bemoeizorg, drang en dwang

Landelijke studiedag

agenda
13-05-2015
73.

Jeugdhulp vaak opnieuw nodig

Ruim 311 duizend jongeren van 0 tot 23 jaar hebben in de eerste zes maanden van dit jaar jeugdhulp ontvangen. Van de jongeren die een hulptraject begonnen, had 29 procent in de afgelopen vijf jaar al eerder jeugdhulp ontvangen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

nieuws
03-11-2017
74.

Werken met het Vlaggensysteem

Basistraining

agenda
11-03-2016
75.

Academische Werkplaats Kindermishandeling publiceert onderzoeksresultaten

De Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK) heeft onlangs haar onderzoeksresultaten gebundeld in een publicatie. Naast de wetenschappelijke uitkomsten, worden praktische adviezen gegeven voor professionals die in hun werk te maken hebben met de gevolgen van kindermishandeling.

nieuws
11-12-2017
76.

Marokkaans-Nederlandse tienermeiden kwetsbaarder voor shame sexting

Niet praten over seksualiteit maakt dat tienermeiden met een Marokkaanse achtergrond minder weerbaar zijn tegen 'shame sexting', het zonder toestemming doorsturen van naaktbeelden met als doel om hen aan de schandpaal te nagelen. Dat komt naar voren uit een verkennend onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

nieuws
05-02-2019
77.

Bijeenkomst Jeugd: terugblikken en toepassen

Terugblik op invoering Jeugdwet - perspectieven in 2016

agenda
01-12-2015
78.

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg

feiten en cijfers
16-09-2013
79.

Brabantse zorgorganisaties willen samenwerken in jeugdhulpverlening

Juzt en Amarant Groep willen hun krachten op het gebied van jeugdhulpverlening in West-Brabant bundelen. De instellingen tekenden maandag een intentieverklaring om een verkennend onderzoek te beginnen naar samenwerking.

nieuws
19-12-2018
80.

De zorg waar ze recht op hebben - derde onderzoek

Derde van drie onderzoeken van de Kinderombudsman naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie.

beleid
21-03-2016
81.

Kinderen van ouders met problemen willen meer ondersteuning

Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, willen dat er sneller wordt ingegrepen als het thuis niet goed gaat. Ook willen ze dat er samen met hen gekeken wordt naar wat zij nodig hebben, zodat zij net als hun ouders hulp en ondersteuning krijgen. Dat blijkt uit het project 'Hoor je mij wel?' van de Kinderombudsman.

nieuws
04-06-2018
82.

LVB-jongeren en criminaliteit

Leerkring

agenda
31-05-2016
83.

Jeugd in onderzoek 2015

Congres

agenda
09-03-2015
84.

RVS wil jeugdhulpplicht verhogen naar 21 jaar

Verhoog de grens van de jeugdhulpplicht van 18 naar 21 jaar, in sommige gevallen zelfs naar 23 jaar en zorg voor meer ruimte voor maatwerk. Dat staat in een advies dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vandaag aan minister Hugo de Jonge (VWS) heeft overhandigd.

nieuws
05-06-2018
85.

Jarige Kindertelefoon zoekt verhalen van bellers

De Kindertelefoon viert dit jaar haar 40-jarig bestaan. In aanloop naar dit jubileum is de organisatie op zoek naar mooie, ontroerende, grappige of indrukwekkende gesprekken uit de afgelopen 40 jaar.

nieuws
08-03-2019
86.

Filmpje Jeugdbeschermingstafel Friesland

Hoe werkt een jeugdbeschermingstafel en wie zitten erbij? Wat gebeurt er met een melding en hoe gaat het eraan toe? Enkele 'hoofdpersonen' van de Jeugdbeschermingstafel Friesland laten in een filmpje zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat en wat ieders inbreng is.

nieuws
15-10-2015
87.

Jeugdhulpverlening Midden- en West-Brabant onder de maat

Het duurt veel te lang voordat kinderen uit probleemgezinnen in Midden- en West-Brabant geholpen worden. Te veel partijen zijn bij de hulpverlening betrokken, ze werken niet goed samen en de wachtlijsten zijn te lang. Dat blijkt uit onderzoek van het adviesbureau Van Montfoort.

nieuws
06-03-2018
88.

‘Jeugdbeschermingsketen is te lang’

"Jeugdbescherming is een te lange keten, die kinderen te lang op hulp laat wachten." Dat schrijft Astrid Rotering, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland, in een opiniestuk op nrc.nl. Zij pleit ervoor om enkele instanties op te heffen.

nieuws
26-02-2019
89.

Begeleiden van ouders van getraumatiseerde kinderen en adolescenten

Landelijke studiedag

agenda
17-12-2015
90.

Uithuisplaatsing

Landelijke studiedag

agenda
16-04-2015
91.

Landelijk toezicht Jeugd Jaarbeeld 2016

Beeld van het gezamenlijk toezicht van de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie.

feiten en cijfers
24-04-2017
92.

Jongeren en sociale media

Tweede landelijke studiedag

agenda
20-09-2017
93.

Combating child abuse and neglect in Europe

The Daphne project is called ‘Prevent and Combat Child Abuse: What works? An overview of regional approaches, exchange and research.

feiten en cijfers
18-01-2013
94.

Een jaar ploeteren met de nieuwe Jeugdhulp en Jeugdbescherming 2015

Themadag

agenda
23-11-2015
95.

‘Ernst problemen kinderen gesloten jeugdzorg onderschat’

Het aantal kinderen in gesloten jeugdzorg is de afgelopen drie jaar met 12 procent gestegen, terwijl het streven was om deze jongeren eerder en minder zware jeugdhulp te bieden. Dit laat zien dat de nieuwe jeugdwet op verkeerde aannamen is gebaseerd, stelt Peer van der Helm, lector residentiële jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden, vandaag in Trouw.

nieuws
07-11-2017
96.

Interventiecongres

Ingewikkelde problematiek? Voor alles een jeugdinterventie die past

agenda
19-05-2016
97.

Verzamelwet VWS 2016

Op 1 augustus 2016 traden de meeste bepalingen van de Verzamelwet VWS 2016 in werking, waardoor ook de Jeugdwet is gewijzigd.In artikel III van de Verzamelwet VWS 2016 wordt de Jeugdwet gewijzigd. Het gaat om de volgende inhoudelijke wijzigingen:

beleid
11-08-2016
98.

'Zorg voor kwetsbare 18-jarigen moet beter'

De Kinderombudsman wil dat er passende maatregelenkomen voor kwetsbare jongeren, die de leeftijd van achttien jaar bereiken. Naar schatting worden jaarlijks circa 6.000 jongeren met een kinderbeschermingsmaatregel volwassen. Ze mogen dan zelf beslissen of ze nog gebruik willen maken van hulp, terwijl ze vaak niet in staat zijn de gevolgen van hun eigen handelen te overzien.

nieuws
21-05-2015
99.

Veilig opgroeien

Dag van de Pedagogiek

agenda
06-11-2015
100.

Onderwijs en jeugdhulp verbonden!?

Congres

agenda
01-06-2015
101.

Praktijkboek Praten met kinderen over kindermishandeling

Kinderen die kindermishandeling meemaken, voelen zich vaak te weinig gezien en gehoord. Marike van Gemert schreef een boek over hoe je hen de ruimte geeft voor hun verhaal en inbreng. Haar 'Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling' is vandaag verschenen.

nieuws
12-03-2019
102.

De juiste hulp op het juiste moment?

Samenwerking tussen lokale teams en specialistische gezinsinterventies

agenda
09-06-2016
103.

Jeugd en Veiligheid

Leerkringen

agenda
09-02-2016
104.

Kinderombudsman onderzoekt jeugdhulp

De Kinderombudsman onderzoekt of kinderen sinds de stelselwijzigingen in de jeugdzorg de zorg krijgen waar zij recht op hebben. Om signalen van jongeren, ouders en professionals over de gevolgen van de decentralisatie in kaart te brengen, is een enquête uitgezet.

nieuws
12-03-2015
105.

CBS publiceert cijfers over slachtofferhulp voor jeugd

Bij minderjarigen die vanwege een gewelds- of zedendelict in contact kwamen met Slachtofferhulp Nederland (SHN) was in 1 procent van de gevallen ook sprake van huiselijk geweld. Van de meerderjarige gebruikers van Slachtofferhulp had 5 procent te maken met huiselijk geweld. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

nieuws
26-07-2016
106.

Jeugd in Onderzoek

Congres

agenda
14-03-2016
107.

Voor de Jeugd Dag 2016

Congres

agenda
03-10-2016
108.

Signalering kindermishandeling Jeugdgezondheidszorg voor verbetering vatbaar

Bij meer dan tweederde van de organisaties in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kan het signaleren en handelen ten aanzien van kindermishandeling verbeterd worden. Ook de samenwerking tussen JGZ en Veilig Thuis blijkt nog niet overal optimaal. Dat wijst onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting uit.

nieuws
02-01-2018
109.

Voor de jeugd

Website van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Bedoeld voor iedereen die professioneel is betrokken bij de uitvoering van de stelselwijziging jeugd, waaronder de aanpak van kindermishandeling.


28-09-2012
110.

4e Congres Centrum voor Jeugd en Gezin

De verbindende kracht van het Centrum voor Jeugd en Gezin

agenda
26-09-2013
111.

Jeugd in Onderzoek

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is op zoek naar onderzoekers, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers of managers die onderzoek doen in de jeugdsector. Degenen die bereid zijn hun praktijkonderzoek te delen met een groter publiek, maken kans op het verzorgen van een deelsessie op het jaarlijkse kenniscongres 'Jeugd in Onderzoek'.

nieuws
27-11-2014
112.

Voorkomen, signaleren, stoppen, behandelen

Jeugdhulpcongres Kindermishandeling

agenda
08-09-2016
113.

Samenwerken in de jeugdketen: Een instrument voor gegevensuitwisseling

VWS publiceert handboek over gegevensuitwisseling voor jeugdzorgwerkers

publicatie
10-04-2011
114.

‘Safe You, Safe Me Meldcode+’- goed onderbouwd

De interventie 'Safe You, Safe Me Meldcode+'-pakket is erkend als goed onderbouwd. De interventie helpt scholen om kindermishandeling vroegtijdig op te sporen en aan te pakken bij kinderen in het primair onderwijs.

nieuws
29-10-2014
115.

‘Gemeenten dwingen behandelaars tot schending beroepsgeheim’

Behandelaars van kinderen worden in sommige gemeenten gedwongen hun beroepsgeheim te schenden. Zij moeten een contract ondertekenen waarin staat dat de gemeente volledige inzage krijgt in het cliëntdossier. Dat meldt Zorg+Welzijn op haar site.

nieuws
15-07-2016
116.

Toename meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag Jeugdzorg

Het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Inspectie Jeugdzorg is vorig jaar toegenomen. Het ging om zeventig gevallen, vergeleken met 59 in 2013. Dat schrijft de inspectie in het jaarbericht 2014, dat zij vandaag publiceerde.

nieuws
26-05-2015
117.

Grote kloof tussen gelukkige en kwetsbare kinderen

De meeste kinderen in Nederland zijn positief over hun leven, maar de kloof met kinderen die opgroeien in een moeilijke situatie is groot. Dat blijkt uit de resultaten van de Kinderrechtentour, die de Kinderombudsvrouw vandaag op de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind presenteert.

nieuws
20-11-2018
118.

Samenwerkende inspecties presenteren Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd

In het Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2015 hebben de vijf samenwerkende inspecties hun gezamenlijke voornemens voor het toezicht in 2015 gepresenteerd. Het programma omvat een reeks van toezichtactiviteiten in het kader van de continuïteit van de zorg voor jongeren en gezinnen. Ook wordt aandacht besteed aan het toezicht naar aanleiding van calamiteiten en signalen.

nieuws
19-01-2015
119.

Congres Centrum voor Jeugd en Gezin

Recente ontwikkelingen in professionalisering, aansturing en betrokkenheid bij Centra voor Jeugd en Gezin.

agenda
30-09-2011

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: