Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

140 resultaten gevonden met "kindermishandeling"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland

Verslag van een prevalentieonderzoek en van de ontwikkelingen in prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling sinds de vorige rapportages.

publicatie
06-02-2019
2.

Münchhausen by proxy

Uitzending van Brandpunt Reporter (KRO)

publicatie
12-03-2015
3.

Ketenaanpak moet kinderuitbuiting terugdringen (artikel)

Het landelijk programma ‘Aanpak uitbuiting (Roma) kinderen’ wil kinderen beschermen tegen exploitatie. Ervaringen in Ede.

publicatie
10-04-2015
4.

Dagleven

Autobiografie over het helingsproces van onzichtbare wonden ontstaan door een ouderlijke strijd in de kinderjaren.

publicatie
08-09-2015
5.

Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

In Nederland hebben naar schatting 150.000 mensen te maken met openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Ieder van hen heeft (een opeenstapeling van) problemen op het gebied van bij-voorbeeld financiën, wonen, werken, psychische en lichamelijke gezondheid, sociale contacten, opvoeding of verslaving.

publicatie
06-11-2014
6.

Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Hoe zijn deze geweldthema’s verwerkt in de onderwijsprogramma’s van sociaal-agogische, pedagogische, psychologische, zorg- en onderwijsopleidingen? Een inventarisatie.

publicatie
17-12-2013
7.

Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze handreiking is bedoeld voor alle beroepsgroepen die onder de Wet verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen. Met name beroepsgroepen die direct met kinderen werken vinden hierin concrete handvatten om kinderen op verschillende momenten in het traject van signaleren, melden en hulpverlenen te betrekken.

publicatie
08-06-2018
8.

Kiekeboem!

Hulp aan het jonge kind dat opgroeit in stress en geweld

publicatie
26-06-2018
9.

MST-CAN werkt!

Film over een behandeling voor gezinnen waarin kindermishandeling en verwaarlozing plaatsvindt.

publicatie
16-04-2013
10.

Assessment and Treatment of Posttraumatic Stress Disorder in Individuals with Intellectual Disabilities

Onderzoek naar diagnostiek en behandeling van posttraumatische stressstoornis bij mensen met een verstandelijke beperking.

publicatie
20-02-2017
11.

'Een goede professional wint én geeft vertrouwen’ (artikel)

Artikel over hulpverlening aan slachtoffers van kindermishandeling

publicatie
04-04-2019
12.

Special huiselijk geweld

Themanummer van SoziO, vakblad voor sociale professionals en het sociale domein.

publicatie
15-11-2017
13.

Kindermishandeling: economische gevolgen op lange termijn (artikel)

Kosten van kindermishandeling door zorgverbruik en ziekteverzuim op latere leeftijd

publicatie
20-10-2016
14.

Werkwijze Veilig Thuis: een quickscan

Defence for Children over de toegang tot effectieve hulp voor kinderen die slachtoffer van kindermishandeling zijn of dreigen te worden.

publicatie
12-01-2016
15.

Signaleren achter de voordeur

Handreiking huiselijk geweld voor woningcorporaties

publicatie
31-01-2019
16.

Emotional Scars: Impact of childhood trauma on depressive and anxiety disorders

Promotieonderzoek naar samenhang tussen jeugdtrauma’s en angst- en depressieve stoornissen.

publicatie
15-10-2015
17.

Beschermen zonder woorden (artikel)

Interview met jeugd- en gezinsbeschermer over methode om te communiceren met ouders

publicatie
20-10-2016
18.

Aandacht voor huiselijk geweld in opleidingen

Beroepsopleidingen jeugd(gezondheids)zorg onderzocht

publicatie
15-02-2007
19.

Kindermishandeling en de meldcode (artikel)

Signalering van kindermishandeling door huisartsen van cruciaal belang.

publicatie
07-11-2014
20.

Een moeilijke jeugd

Openhartige verhalen van opgegroeide kinderen

publicatie
30-08-2017
21.

Pijnlijk bewijs

Documentaire over de Polikliniek Kindermishandeling, die verdacht letsel onderzoekt.

publicatie
09-11-2015
22.

De effectiviteit van Voorzorg

Primaire preventie van kindermishandeling

publicatie
24-10-2014
23.

Vroeg Trauma en Nu

E-Magazine van het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (CELEVT)

publicatie
18-05-2018
24.

Epidemiologie van kinderdoding in Nederland 2009-2014

Beschrijving van aantal en type kinderdodingen, waarbij 74 zaken zijn geanalyseerd op zaak-, slachtoffer- en daderkarakteristieken.

publicatie
02-04-2016
25.

Symposium over kindermishandeling

Symposium georganiseerd door de KNAW over kindermishandeling bij gelegenheid van uitreiking Dr. Hendrik Muller Prijs aan Rien van IJzendoorn, hoogleraar gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden.

publicatie
13-12-2013
26.

Sociaal domein en veiligheidsdomein in verbinding

Handreiking bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

publicatie
16-04-2016
29.

Woorden met waarden. Kernbegrippen bij de aanpak van kindermishandeling

Essay in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport.

publicatie
17-12-2013
30.

Handreiking Toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling

Brochure over het toestemmingsvereiste van ouders bij hulp aan minderjarigen

publicatie
15-11-2016
31.

De woede-lijst

Gevolgen van ‘corrigerende’ tikken die uitlopen op pure mishandeling

publicatie
19-09-2014
32.

'Kind tussen twee vuren'

Preventie- en hulpprogramma's voor kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld

publicatie
24-01-2005
33.

Het begrip kindermishandeling: pleidooi voor een herbezinning en voor bezonnen beleid

“De begripsmatige chaos waarin de term kindermishandeling is komen te verkeren, wordt weerspiegeld door een beleidsmatige warboel op dit terrein”, stelt emeritus hoogleraar Herman Baartman in zijn pleidooi, dat op 1 december 2009 in boekvorm is verschenen.

publicatie
11-01-2010
34.

Zomaar een kind

Oud-directeur Jeugdzorg Cock Fuchs schrijft boek over eigen miserabele jeugd.

publicatie
07-10-2011
35.

PROMISE: Stakeholder mapping

Het doel van het PROMISE project is het promoten en bevorderen van de kwaliteit van samenwerkende organisaties in de directe begeleiding van kinderen (en hun gezin) als slachtoffer van geweld/kindermishandeling.

publicatie
08-07-2016
36.

Kennis in wijkteams over aanpak huiselijk geweld kan beter (artikel)

Onderzoek naar de dilemma’s van wijkteams bij het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld.

publicatie
06-11-2017
37.

Verslag Congres huiselijk geweld en kindermishandeling: wat werkt voor de cliënt?

Lezingen en/of bijbehorende powerpoints van de congresdagen 9 en 10 mei 2011: Congres huiselijk geweld en kindermishandeling: wat werkt voor de cliënt?

publicatie
09-05-2011
38.

Parenting on the threshold of viability

The impact of preterm birth on parental care

publicatie
01-10-2015
39.

Het heeft invloed op alles

Langetermijngevolgen van een onveilige jeugd

publicatie
05-02-2016
40.

Onvoldoende beschermd

Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden

publicatie
14-06-2019
41.

Huidige aanpak kindermishandeling ontoereikend voor gezinnen met complexe problematiek (artikel)

Artikel over zorg en ondersteuning bij kwetsbaar ouderschap

publicatie
09-02-2017
42.

Handboek Kinderen als getuige van huiselijk geweld

Verschenen op: 31-01-2003

publicatie
31-01-2003
43.

Netwerkrichtlijn kindermishandeling en huiselijk geweld in Limburg (artikel)

Netwerk van de acute medische zorgketen.

publicatie
25-04-2014
44.

Safe Future Methodiek inzake Kinderen: Het belang van het kind voorop!

Bespreekbaar maken van toekomstopties en begeleiding bij terugkeer en re-integratie van gezinnen met verblijfsproblematiek, waarbij het meewegen van het belang van het kind centraal staat.

publicatie
28-02-2017
45.

One safe place for hope and empowerment

The story of the European Family Justice Centers

publicatie
13-11-2017
46.

Afhankelijkheid en weerbaarheid

Over het complexe en bonte werk van professionals bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

publicatie
19-09-2016
47.

Global progress & delay in ending violence against children

Internationale studie naar geweld tegen kinderen

publicatie
03-01-2017
48.

Screening op kindermishandeling: wat levert het op? (artikel)

Artikel over het nut van screening in de medische zorg

publicatie
02-08-2019
49.

Zie wat ik niet zeggen kan (DVD)

Een film van Anne-Mieke van den Berg. Vijf korte documentaires vertellen het verhaal van kinderen, hun ouders en professionals.

publicatie
22-05-2013
50.

Kompas Transitie jeugd en Veiligheidshuizen

Dit kompas brengt de samenhang tussen de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen en de transitie jeugd in beeld.

publicatie
04-11-2013
51.

Basisinformatie voor mensen die werken met kinderen

Kindermishandeling: signaleren en handelen

publicatie
01-12-2001
52.

Kindermishandeling inzichtelijk: vroegsignalering, onderzoek, diagnostiek en risicotaxatie

Het boek beschrijft aan de hand van een groot aantal praktijkvoorbeelden zowel de ontwikkeling van een visie op kindermishandeling als de ontwikkeling van een methode voor vroegsignalering, diagnostisch onderzoek en risicotaxatie. Er worden uitgewerkte praktijkervaringen uitgewerkt aan de hand waarvan de schrijver pleit voor een eensgezinde en eenduidige benadering van kindermishandeling en minder protocollen, convenanten en bureaucratie.

publicatie
16-10-2008
53.

Preventie van Kindermishandeling. Van papier naar werkelijkheid

Dit onderzoek heeft als doel de regierol van gemeenten inzichtelijk te maken en om handvatten te bieden, waarmee gemeenten de preventie en aanpak van kindermishandeling een impuls kunnen geven, die kinderen, (aanstaande) ouders en professionals direct ten goede komen.

publicatie
21-05-2014
54.

TKM:tijdschrift voor kindermishandeling.Onderwijseditie

Kindermishandeling signaleren op school

publicatie
12-12-2014
55.

Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling

Handreiking voor een goed gesprek met kinderen die kindermishandeling hebben meegemaakt

publicatie
15-03-2019
56.

TKM:tijdschrift voor kindermishandeling:inzicht in ouderschap

Geweld van kinderen tegen hun ouders is een relatief onbekend verschijnsel in Nederland. Verkennend onderzoek van TNO en Movisie schetst een schrijnend en omvangrijk probleem. ‘Dat agressie bij kinderen voortkomt uit kindermishandeling of pedagogische onmacht van de ouders, is een misvatting.’

publicatie
13-10-2014
57.

Trauma, geweld en religie

Deze bundel maakt inzichtelijk hoe religie, trauma en geweld met elkaar verknoopt kunnen zijn. Juist door concrete levensbeschrijvingen van mensen die hiermee te maken hebben gekregen, zet de auteur enkele therapeutische en theoretische vragen scherp in het licht.

publicatie
24-10-2014
58.

Registratie en monitoring van kindermishandelingszaken

Een kwalitatieve studie naar beleid en systemen in het buitenland

publicatie
18-12-2018
59.

De jeugd gezond houden. Position paper jeugdartsen

Wat gemeenten moeten weten over jeugdartsen

publicatie
10-04-2015
60.

Ouders boos over verdenking ziek maken kind

De Belangenvereniging Intensieve Kindzorg (Bvikz) krijgt wekelijks meerdere meldingen van gezinnen die zeggen ten onrechte te worden verdacht van PCF. PCF (Pediatric Condition Falsification) is een zeer ernstige vorm van kindermishandeling, ook wel bekend onder de naam Münchhausen by Proxy-syndroom.

publicatie
11-09-2017
61.

Het Duivelskind: foute ouders en falende jeugdzorg

Het is de trieste jeugd van Angel van der Vecht (42). Zij werd tot haar 25e mishandeld en misbruikt.

publicatie
02-03-2013
62.

Helpt hulp aan gemelde mishandelde kinderen?

Onverklaarde variatie beter begrepen

publicatie
30-09-2015
63.

'Als je echt iets aan kindermishandeling wilt doen, moet je iets tegen armoede doen’ (artikel)

Interview met kinderarts-sociale pediatrie over de zorg voor het kind.

publicatie
01-09-2016
64.

‘What I really needed was a voice’

The psychosocial needs of youth in family foster care and the impact of traumatic experiences.

publicatie
01-08-2018
65.

Kinderen in de keten: Meld- en hulptrajecten voor de getuigen van huiselijk geweld

Het Nederlands Jeugdinstituut / NJi (voorheen NIZW Jeugd) en Movisie (voorheen TransAct) hebben in opdracht van de Ministeries van Justitie en VWS een stand van zaken studie gedaan naar de ketensamenwerking rond kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld.

publicatie
24-02-2007
66.

Prenatale Kinderbescherming (artikel)

Er zijn ouders die hun kinderen verwaarlozen of mishandelen. Dat komt voor bij oudere kinderen, heel jonge kinderen en zelfs net geboren baby's. Er zijn echter ook ouders die hun kind al voor de geboorte ernstige schade toebrengen. Bijvoorbeeld doordat ze hun verslaving aan alcohol of drugs niet willen of kunnen beëindigen, of door ernstige ondervoeding, of een combinatie van beide.

publicatie
03-12-2015
67.

Traumatische vechtscheidingen

Reportage over de effecten van vechtscheidingen op kinderen. Aan het woord komen kinderen van gescheiden ouders, therapeuten die werken met jeugdige slachtoffers en de Kinderombudsman, die dit een vorm van kindermishandeling noemt.

publicatie
21-03-2016
68.

Huiselijk geweld te lijf

Manifest Kring van Veiligheid

publicatie
15-04-2016
69.

Samenwerking bij strafbare kindermishandeling

Handreiking voor professionals

publicatie
09-11-2017
70.

Durven signaleren

Naar een effectiever gebruik van de meldcode kindermishandeling in de kinderopvang

publicatie
19-01-2017
71.

The Hague Protocol

Onderzoek naar effectiviteit van het Haaglanden Protocol, dat kindermishandeling op de spoedeisende hulp signaleert op basis van ouderproblematiek.

publicatie
03-11-2015
72.

Meld- en hulptrajecten voor kinderen als getuigen van huiselijk geweld: Inventarisatie en onderbouwing

De publicatie is bedoeld voor beroepskrachten die (potentieel) deel uitmaken van een ketenaanpak voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld, zoals medewerkers van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, de regiopolitie, de jeugdgezondheidszorg.

publicatie
23-02-2007
73.

Presentaties en uitkomsten landelijk conferentie over het huisverbod 15 december 2011

Op 15 december 2011 vond de Landelijke conferentie huisverbod plaats. Ongeveer 140 professionals hoorden de stand van zaken van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid & Justitie.

publicatie
23-12-2011
74.

Kindermishandeling: Getuige is ook slachtoffer (artikel)

Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld ondervinden daarvan enstige gevolgen. Het gevaar bestaat dat ze zelf later ook geweld gaan plegen. Een voor de politie ontwikkelde checklist voor het herkennen van signalen moet hier meer inzicht brengen.

publicatie
02-05-2014
75.

Kindermishandeling: De aanpak in Nederland

De aanpak van kindermishandeling van begin tot eind

publicatie
02-09-2005
76.

Mishandelde kinderen aan het woord

Verschijnt: 24-04-2008

publicatie
24-04-2008
77.

Casusonderzoek Drenthe

Onderzoek naar aanleiding van het overlijden van een kind

publicatie
27-05-2016
78.

Herkenning van letsel door lichamelijk geweld

Een praktische handleiding voor hulpverleners. Met 600 afbeeldingen in kleur.

publicatie
30-06-2008
79.

Wat bespreekt de Jeugdbeschermingstafel Friesland?

Filmpje over de werkwijze van een jeugdbeschermingstafel.

publicatie
15-10-2015
80.

Tussenevaluatie Handle With Care

Snelle steun organiseren voor kinderen na huiselijk geweld

publicatie
14-02-2019
81.

Dilemmas in child protection

Methods and decision-maker factors influencing decision-making in child maltreatment cases

publicatie
22-01-2018
82.

Behandeling bij de late gevolgen van emotionele mishandeling en verwaarlozing. Wat werkt?

Onderzoek in het kader van de studie Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

publicatie
10-01-2019
83.

Tussenevaluatie Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen

Onderzoek naar de uitvoering van de gewijzigde jeugdbeschermingswetgeving

publicatie
30-08-2018
84.

Fier en verder. Meiden over hun leven na de hulpverlening

In deze publicatie komen 33 meisjes en jonge vrouwen aan het woord over hoe het ze is vergaan na afronding van een van de zorgprogramma’s van Fier.

publicatie
05-05-2015
85.

Op het spoor van kindermishandeling : een outreachende benadering

Een methodische boek dat een leidraad vormt voor hulpverleners en politiefunctionarissen om kindermishandeling en huiselijk geweld vroegtijdig te leren signaleren en er vervolgens tegen op te treden. De auteurs reiken de lezer vaardigheden aan om adequaat en snel te reageren en te handelen op vragen als:

publicatie
05-02-2010
86.

De Kleine gids kindermishandeling 5e editie

Achtergrond, kenmerken en handelen. Vijfde geheel herziene en geactualiseerde druk.

publicatie
14-06-2019
87.

Gezinnen met geringe sociale redzaamheid. Casuïstiek Groningen

Verslag van een onderzoek van het Samenwerkend Toezicht Jeugd naar de zorg en ondersteuning aan een gezin met geringe sociale redzaamheid.

publicatie
10-04-2015
88.

Giving maltreated children a voice

Mishandelde kinderen over de kwaliteit van hun leven na melding van de mishandeling bij het AMK.

publicatie
03-12-2014
89.

De zaak Sharleyne

Uitzending van Zembla over de verdachte dood van een kind uit een gezin dat al lang bekend was bij de hulpverlening.

publicatie
18-02-2016
90.

Systematic screening of child abuse in out-of-hours primary care

Onderzoek naar de effectiviteit van een signaleringsprocedure kindermishandeling op de huisartsen-posten in Midden-Nederland, binnen het ZonMw-programma Zorg voor Jeugd.

publicatie
24-03-2017
91.

Met elkaar verbonden

Dit digitale magazine zet de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd in de etalage. Projectleiders en stakeholders vertellen zelf over hun ervaringen. Een themanummer richt zich op de aanpak kindermishandeling.

publicatie
13-11-2017
92.

Samenwerken in de jeugdketen: Een instrument voor gegevensuitwisseling

VWS publiceert handboek over gegevensuitwisseling voor jeugdzorgwerkers

publicatie
10-04-2011
93.

Mantel der liefde

Roman over godsdienstige manipulatie en seksueel misbruik in orthodox-protestantse kring.

publicatie
30-05-2013
94.

Kinderpornorechercheurs en hun mentale weerbaarheid (artikel)

Hoe rechercheurs de impact van kinderpornografiezaken ervaren en daarmee omgaan

publicatie
23-12-2014
95.

Actieplan preventie Kindermishandeling Jeugdgezondheidszorg

Voorstellen vanuit de JGZ-sector

publicatie
01-11-2017
96.

Eindrapport Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

In deze eindrapportage 'Ik kijk niet weg' blikt de Taskforce terug op de afgelopen vier jaar en kijkt zij vooruit naar de komende jaren. Er is al veel bereikt: kennis en good practices zijn verspreid, er zijn bruggen geslagen tussen organisaties, netwerken aan elkaar geknoopt en nieuwe acties in gang gezet. Toch dient er nog veel te gebeuren om kindermishandeling tegen te gaan.

publicatie
15-11-2016
97.

Borgen van veiligheid in kwetsbare gezinnen. Casuïstiek Heerlen

Verslag van een onderzoek naar de zorg en ondersteuning aan een kwetsbaar gezin.

publicatie
22-06-2016
98.

Als het thuis misgaat. Zoeken naar een betekenisvolle interventie

Verslag van een bijeenkomst van het Arrondissementsparket Midden-Nederland met OM en ketenpartners. Besproken werden zaken op het gebied van Jeugd, Gezin en Zeden (JGZ).

publicatie
01-11-2015
99.

(Vroeg)hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling. De sociaal werker en het AMHK

Handreiking van de MOgroep sociaal werker.

publicatie
07-05-2014
100.

De samenloop en samenhang van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen gezinnen

Internationale literatuurverkenning naar de aard en omvang van de samenloop en samenhang van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een gezin.

publicatie
07-09-2016
101.

Moordouders

Kinderdoding in Nederland

publicatie
08-01-2008
102.

Verslag : Huiselijk geweld en kindermishandeling 2009: Signaleren, melden en dan?

Ivo Opstelten opende het jaarlijkse congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling met een oproep aan de professionals om vooral moed te tonen. Er wordt nog veel te weinig gemeld zei hij: ‘de cijfers van het aantal slachtoffers staan in geen verhouding tot het aantal meldingen’ zei Opstelten voor een overvolle zaal met 600 professionals uit zorg, welzijn, hulpverlening, beroepsonderwijs en politie. Hij sprak als voorzitter van de Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling. Tekst van de lezing van Opstelten (pdf, 33 Kb)

publicatie
23-11-2009
103.

Promoten en ondersteunen van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling

Binnen onderwijs en kinderopvang.

publicatie
30-06-2016
104.

‘Mijn belang ligt bij het dode kind.’

Voorzitter van het Forensisch Medisch Genootschap becommentarieert de nieuwe richtlijn voor Nader Onderzoek Doodsoorzaak Kinderen (NODOK).

publicatie
18-08-2015
105.

De Omstanders

Autobiografie van een buurt

publicatie
13-06-2019
106.

Assessment of the Harmful Psychiatric and Behavioral Effects of Different Forms of Child Maltreatment (artikel)

Onderzoek naar effecten van verschillende vormen van kindermishandeling

publicatie
15-10-2015
107.

TKM: tijdschrift voor kindermishandeling: ervaringsverhalen

Kinderrechten en ervaringsverhalen

publicatie
05-01-2015
108.

Knokken voor kwetsbare jongeren (artikel)

Interview met een vertrouwenspersoon bij het AKJ in Utrecht over zijn werk na de transitie.

publicatie
25-08-2016
109.

Het kind als slachtoffer. Patronen en preventie van (fataal) geweld in gezinsverband

Kinderdoding door de eigen ouders is een delict dat lange tijd werd gezien als een typisch ‘vrouwendelict’. In de afgelopen decennia is dit beeld verschoven: steeds vaker zijn het ook mannen die hun kind(eren) ombrengen. Zij schuwen dan veelal niet ook de partner en, in sommige gevallen, bovendien zichzelf te doden. In deze bundel bespreken verschillende deskundigen (vanuit de politie, het recht, de psychologie, de geneeskunde, het onderwijs) ontwikkelingen, spreiding en de actuele stand van zaken van (fataal) geweld tegenover kinderen.

publicatie
09-10-2009
110.

Opgroeien met kleerscheuren

Ervaringsverhalen van jongeren over hun problemen en de manier waarop ze hiermee omgegaan zijn.

publicatie
01-08-2016
111.

Verslag Congres huiselijk geweld en kindermishandeling

Het landelijk Congres huiselijk geweld en kindermishandeling op 18 november in Nieuwegein heeft meer dan 600 bezoekers getrokken. De organisatie blikt terug op een geslaagde dag. Via de website van het congres is inmiddels een verslag beschikbaar.

publicatie
28-11-2013
112.

Handleiding 'Groepshulpverlening aan moeders van seksueel misbruikte kinderen'

Praktische handleiding voor het opzetten en begeleiden van groepen

publicatie
18-04-2005
113.

De olifant in de (kinder)kamer

Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen: hoe doorbreken we de cirkel?

publicatie
16-10-2017
114.

Een discutabele diagnose

Reportage over het Shaken Baby Syndroom.

publicatie
31-03-2016
115.

Plegers van partnergeweld en kindermishandeling

Verschillen, overeenkomsten en overlap

publicatie
05-02-2019
116.

Weerloos: de overlevingsstrijd van een mishandeld kind

Indringend, waargebeurd verhaal over een gewelddadige jeugd, waarvan de effecten een leven lang blijven doorwerken.

publicatie
18-03-2014
117.

Familienetwerkberaden in jeugdbescherming

Volgens de Jeugdwet moeten ouders de mogelijkheid krijgen om een familiegroepsplan op te stellen, ook als er sprake is van jeugdbescherming. Zorgt een familienetwerkberaad voor betere bescherming van kinderen die onder toezicht gesteld zijn? Op deze vraag geeft dit evaluatieonderzoek antwoord.

publicatie
22-08-2016
118.

Speciale TKM-uitgave voor de kinderopvang

Deze nieuwste uitgave van online Tijdschrift over kindermishandeling en huiselijk geweld wordt speciaal uitgegeven voor professionals die in de kinderopvang werken: van pedagogisch medewerkers, gastouders tot medewerkers van de buitenschoolse opvang.

publicatie
19-09-2014
120.

Wie zorgt er dan voor mij? Een veilige toekomst voor kinderen in de jeugdzorg

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 30.000 kinderen uit huis geplaatst. Zij verkeren in (acuut) gevaar of worden ernstig bedreigd in hun ontwikkeling. Wat gebeurt er daarna met hen en gaat het daarna beter?

publicatie
29-04-2015
121.

Toeleiding zorg bij kindermishandeling

Onderzoek naar toeleiding hulpverlening vanuit Bureau Jeugdzorg

publicatie
27-01-2015
122.

Vóór Veilig en Veilig Verder

Blijvende aandacht voor een zeer ernstige en hardnekkige problematiek. Advies aan de Kinderombudsman over de aanpak van kindermishandeling in Nederland.

publicatie
23-11-2011
123.

Nieuwe folders van de Waag: huiselijk geweld

Het aanbod van de Waag is sinds dit najaar verdeeld in drie zorglijnen. Bij deze zorglijnen horen nieuwe behandelingen en daarom ook nieuwe folders; te beginnen met folders voor huiselijk geweld.

publicatie
22-10-2013
124.

Het is niet stoer

De gevolgen van kindermishandeling voor jongens en mannen

publicatie
22-07-2019
125.

Als er 'niets aan de hand' is: Een oplossingsgerichte methode bij ontkenning van kindermishandeling

De schrijvers van ‘Als er ‘niets aan de hand’ is’ hebben ook in ons land veel succes met hun methode ‘Veilig opgroeien" (oorspronkelijke titel: ‘Signs of Safety’). In dit tweede boek laten zij zien dat er een weg is uit het ontkenningsdilemma.

publicatie
07-06-2010
126.

Child maltreatment under the skin

Onderzoek naar de relatie tussen kindermishandeling en –verwaarlozing en de reactie van het zenuwstelsel van de mishandelende moeder.

publicatie
18-12-2015
127.

Ik heb al veel meegemaakt

Onderzoek van Augeo Jongerentaskforce en TNO naar ingrijpende jeugdervaringen onder 11- en 12-jarigen.

publicatie
03-11-2016
128.

Kinderen in een (v)echtscheiding

Syllabus van de Jeugdbescherming Akademie die ingaat op gevolgen voor de kinderen, vechtscheiding vanuit het perspectief van de ouders en juridische aspecten.

publicatie
06-08-2015
129.

Preventie van kindermishandeling

Wie doet wat?

publicatie
03-04-2019
130.

Child maltreatment, parents & emergency department

Onderzoek naar screeningsinstrumenten die de spoedeisende hulp gebruikt om kindermishandeling op te sporen.

publicatie
23-11-2015
131.

Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld?

Factsheet met eerste resultaten van landelijk onderzoek

publicatie
19-11-2018
132.

Vader Amersfoorts gezinsdrama roept op tot alertheid

Een mannelijk slachtoffer van een gezinsdrama hoopt dat ouders alerter worden op de signalen die voorafgaan aan een dergelijk drama. De 49-jarige Amersfoorter verloor zijn zoon Thomas door moord. De dader bleek zijn toenmalige vrouw, die na de moord zelfmoord trachtte te plegen.

publicatie
16-05-2015
133.

Intergenerational transmission of child abuse and neglect: Real or detection bias? (Artikel)

The literature has been contradictory regarding whether parents who were abused as children have a greater tendency to abuse their own children. A prospective 30-year follow-up study interviewed individuals with documented histories of childhood abuse and neglect and matched comparisons and a subset of their children. The study assessed maltreatment based on child protective service (CPS) agency records and reports by parents, nonparents, and offspring. The extent of the intergenerational transmission of abuse and neglect depended in large part on the source of the information used. Individuals with histories of childhood abuse and neglect have higher rates of being reported to CPS for child maltreatment but do not self-report more physical and sexual abuse than matched comparisons. Offspring of parents with histories of childhood abuse and neglect are more likely to report sexual abuse and neglect and that CPS was concerned about them at some point in their lives. The strongest evidence for the intergenerational transmission of maltreatment indicates that offspring are at risk for childhood neglect and sexual abuse, but detection or surveillance bias may account for the greater likelihood of CPS reports.

publicatie
30-03-2015
134.

‘Een noodsituatie biedt een gouden kans om iets te doorbreken’ (artikel)

De tijdsdruk op de Spoedeisende Hulp is hoog en de arts kent de patiënt niet. Hoe pas je dan het nieuwe afwegingskader in de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld toe? Dit artikel gaat in op de manier waarop je dat kunt organiseren.

publicatie
04-04-2019
135.

TKM: tijdschrift voor kindermishandeling: zorgspecial

De impact van huiselijk geweld blijft niet beperkt tot partners die elkaar slaan of ouders die hun kinderen mishandelen; het is een maatschappelijk probleem.

publicatie
02-10-2014
136.

Omringd door zorg, toch niet veilig

Rapport van de Commissie-Samson over de zorg voor kinderen die door de kinderrechter uit huis geplaatst zijn.

publicatie
08-10-2012
137.

Die jeugd van tegenwoordig. Over opvoeden en opgroeien in Nederland

Trendstudie van het Nederlands Jeugdinstituut

publicatie
26-06-2015
138.

I Am Nojoom, Age 10 and Divorced

Speelfilm over kindhuwelijk in Jemen

publicatie
09-06-2015
139.

Zero tolerance-beleid kindermishandeling lijkt logisch (artikel)

Oproep om wet- en regelgeving over kindermishandeling af te stemmen op de huidige beleidsuitgangspunten.

publicatie
05-06-2015
140.

Doen wat nodig is bij kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld

Een onderzoek naar de regionale ontwikkeling van de multidisciplinaire aanpak en de ondersteuningsbehoefte van gemeenten

publicatie
24-07-2018

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: