Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

111 resultaten gevonden met "methoden"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Congres 'Verder met de regionale aanpak kindermishandeling'

De afgelopen jaren is in opdracht van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin in alle regio’s gewerkt aan de aanpak van kindermishandeling. Dit congres gaat over de daaruit voorgekomen goede praktijken, hoe die stevig verankerd kunnen worden en elders navolging vinden.

agenda
14-02-2011
2.

Working with Men and Boys to Prevent Gender-based Violence (artikel)

Principles, Lessons Learned, and Ways Forward

publicatie
20-12-2014
3.

Het delict als maatstaf

Een algemene methodiekbeschrijving voor het reclasseringswerk

interventie
12-10-2007
4.

MST congres

Beter en dieper inzicht krijgen in wat MST allemaal kan, hoe MST werkt en hoe nog meer jongeren en gezinnen kunnen profiteren van deze succesvolle aanpak.

agenda
04-09-2014
5.

Procesevaluatie gedragsinterventie Respect Limits

Respect Limits (RL) is een ambulante individuele gedragsinterventie voor jongens, gericht op het her-kennen en respecteren van seksuele grenzen. De doelgroep bestaat uit jongens tussen de twaalf en achttien jaar, die niet eerder zijn veroordeeld voor een seksueel delict.

interventie
30-03-2016
6.

Beschermen zonder woorden (artikel)

Interview met jeugd- en gezinsbeschermer over methode om te communiceren met ouders

publicatie
20-10-2016
7.

Rots en water

Rots en Water leert kinderen en jongeren zich te verdedigen tegen verschillende vormen van geweld en oog en gevoel te krijgen voor eigen grensoverschrijdend gedrag.

interventie
30-03-2010
8.

Regionale bijeenkomsten Hé kijk mij nou!

Laagdrempelige eerstelijns-methodiek voor moeilijk lerende of Lichamelijk of Verstandelijk Gehandicapte (LVG)-kinderen tussen de 8 en 12 jaar en hun (moeilijk lerende of LVG-)moeders, die te maken hebben gehad met geweld thuis.

agenda
21-03-2011
9.

Let op de Kleintjes

Psycho-educatieve cursus voor kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld

interventie
18-05-2010
11.

De Aanpak: Systeemgerichte Aanpak van Geweld in Relaties (SAGR)

Seksespecifieke en systeemgerichte aanpak van geweld in relaties

interventie
24-11-2008
12.

Mozaïek handboek

Beschrijving van meer dan 25 methodieken

publicatie
08-10-2006
13.

Werken in gedwongen kader

Methodiek voor het forensisch sociaal werk.

publicatie
10-01-2014
14.

Uw methode op papier

Ondersteuning bij beschrijven van methodiek.

agenda
07-04-2014
15.

Veiligheidsindicator Geweldssignalering Gezinnen

Naar een methodiek om veiligheidsrisico’s op geweld binnen gezinnen in te schatten

interventie
31-03-2016
16.

Behandeling van middelenverslaving en gewelddadig gedrag

De focus van het proefschrift van Fleur Kraanen ligt met name op de relatie tussen het plegen van partnermishandeling en problematisch middelengebruik.

feiten en cijfers
03-04-2014
17.

Niet meer door het lint (Werkboek)

Agressie is een veelvoorkomend probleem met verschillende verschijningsvormen, zoals fysiek geweld, geweld gericht op materiële zaken en verbaal geweld. Niet alleen slachtoffers ondervinden hiervan nadelige gevolgen, maar ook de daders. Velen van hen nemen zich na een incident voor om dit niet meer te laten gebeuren, maar echt stoppen met agressie blijkt vaak moeilijker te zijn dan gedacht.

publicatie
26-10-2009
18.

Jeugdzo!

Op 7 november aanstaande vindt in de Jaarbeurs Utrecht het grote landelijke congres Jeugdzo! plaats.

agenda
07-11-2012
19.

Buiten de lijnen

Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren met bijzondere behoeften.

interventie
23-06-2016
20.

Marietje Kesselsproject

Preventie van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van kinderen

interventie
31-07-2007
21.

De methodiek Oranje Huis in uitvoering

Evaluatieonderzoek naar nieuwe methodiek, niet geheim, wel veilig.

feiten en cijfers
31-01-2011
22.

Twee stappen vooruit, één terug

Over het beleid en aanpak van eergerelateerd geweld in de afgelopen tien jaar en het oordeel van een aantal NGO’s en zelforganisaties van migranten over dit beleid.

publicatie
04-10-2012
23.

Preventing domestic violence. Good practices

The European Institute for Gender Equality (EIGE) commissioned a study on ‘Collection of methods, tools and good practices in the field of domestic violence (as described by area D of the Beijing Platform for Action).

publicatie
29-04-2015
24.

Presentatie methode RelatieWijs

De nieuwe methode RelatieWijs, Beoordelen en aanpakken van (ex-)partnergeweld, is gisteren tijdens de lancering in Utrecht positief ontvangen. Ongeveer zestig professionals waren aanwezig bij de presentatie en gingen met elkaar in gesprek. "De methodiek is laagdrempelig en biedt ruimte om elk mens als uniek te zien. Dat helpt in ons werk."

nieuws
09-06-2017
25.

Shortlist Methodiekprijs huiselijk en seksueel geweld 2009

Tot 30 april konden methodieken worden ingezonden voor de jaarlijkse MOVISIE Methodiekprijs huiselijk en seksueel geweld 2009. De jury heeft een eerste selectie gemaakt (shortlist) uit de inzendingen.

nieuws
04-06-2009
26.

Mentor mother support. Onderzoek naar de interventie MeMoSa

Onderzoek naar de interventie Mentor Moeders voor Steun en Advies (MeMoSa) voor mishandelde vrouwen.

publicatie
03-12-2014
27.

Voor het te laat is

Methodiek voor daders van huiselijk geweld.

organisatie
07-08-2007
28.

Methodiek begeleide terugkeer

Blijf Groep en MOVISIE starten in janurari 2010 een onderzoek naar de toepassing van de methodiek Begeleide Terugkeer in de hulpverlening rond huiselijk geweld.

nieuws
11-01-2010
29.

Restorative Justice in Cases of Domestic Violence

Best practice examples between increasing mutual understanding and awareness of specific protection needs.

publicatie
14-04-2015
30.

Horizonmethodiek seksueel misbruik

Verwerking van de ervaringen met het seksueel misbruik door het misbruikte kind

interventie
10-06-2007
31.

Systeemgerichte aanpak van Huiselijk Geweld: wat is nodig?

Hoe geef je zo'n systeemaanpak vorm? Is het genoeg om zoveel mogelijk gezinsleden bij de hulpverlening te betrekken of komt er meer bij kijken - en zo ja, wat dan? En wat moet aan bod komen in de begeleiding?

agenda
04-10-2012
32.

Kinderen en trauma: Van wetenschappelijk onderzoek naar implicaties voor de praktijk

Hoeveel kinderen in Nederland worden blootgesteld aan schokkende gebeurtenissen? Hoe verwerken zij dergelijke ervaringen? Wat helpt hen om er weer bovenop te komen en wat maakt het juist moeilijk? En hoe kijken ouders en leerkrachten daar tegenaan?

agenda
09-06-2011
33.

Op het spoor van kindermishandeling : een outreachende benadering

Een methodische boek dat een leidraad vormt voor hulpverleners en politiefunctionarissen om kindermishandeling en huiselijk geweld vroegtijdig te leren signaleren en er vervolgens tegen op te treden. De auteurs reiken de lezer vaardigheden aan om adequaat en snel te reageren en te handelen op vragen als:

publicatie
05-02-2010
34.

Motiverende gespreksvoering (motivational interviewing)

In deze training zullen deelnemers leren om met behulp van de uitgangspunten en technieken van Motiverende Gespreksvoering (Motivational Interviewing), de cliënt te helpen zijn eigen motivatie te ontdekken.

agenda
27-09-2012
35.

Code Rood: Eindevaluaties pilots Enschede, Eindhoven en Noord-Limburg

Daders van ‘intimate terrorism’ gaat het erom hun slachtoffers te domineren door controle en macht uit te oefenen met veelal eenrichtingsverkeer van ernstig geweld van man op vrouw. In verband met de ernst van de situatie wordt deze aanpak bestempeld met ‘code rood’. Met een aantal veiligheidshuizen is een gerichte aanpak ontwikkeld, waarbij het zowel kan gaan om een verscherpte strafrechtelijke aanpak als het actiever inzetten van zorg. In pilotvorm is gewerkt aan a. het definiëren van groepen daders met ‘code rood’, b. het selecteren van deze zaken in de veiligheidshuizen en c. het ontwikkelen van een verscherpte aanpak voor deze zaken in de veiligheidshuizen.

publicatie
15-07-2013
36.

10 voor Toekomst

Bij ‘10’ voor Toekomst helpen we gezinnen die met meerdere ingewikkelde problemen te maken hebben. Door de integrale aanpak leren gezinnen omgaan met hun problemen. Als het kan, betrekken we het eigen netwerk van het gezin bij het hulpverleningsproces. Doel is een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders.

interventie
05-03-2019
37.

Hoe wordt de databank effectieve interventies huiselijk geweld gewaardeerd?

De databank Effectieve interventies huiselijk geweld bestaat nu ruim twee jaar. Tijd om de balans op te maken. Om een indicatie te krijgen van wie de bezoekers zijn en hoe zij de gevonden informatie waarderen en gebruiken is er een peiling onder de bezoekers van de databank uitgezet.

nieuws
24-12-2013
38.

Evaluatieonderzoek Veerkracht

De Federatie Opvang en VanMontfoort hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot een evaluatieonderzoek van de methodiek Veerkracht. De uitkomsten van de evaluatie vormen de basis voor kwaliteitsverbetering en doorontwikkeling van Veerkracht.

nieuws
30-03-2015
39.

Cognitief-gedragstherapeutisch programma's voor seksueel gewelddadige terbeschikkinggestelden

Literatuuronderzoek naar onderbouwing en beschrijving van programma’s voor ter beschikking gestelde kindermisbruikers en verkrachters.

publicatie
27-11-2015
40.

Trauma-georiënteerde hulp voor kinderen met complex trauma

Kennisdocument voor professionals in pleegzorg, gezinshuizen en residentiële woonvormen.

interventie
15-02-2016
41.

Ouderen Veilig Thuis

Beschrijving van de nieuwe werkwijze rondom ouderenmishandeling

interventie
12-03-2015
42.

Basistraining krachtgerichte basismethodiek

De krachtgerichte basismethodiek biedt een visie op bejegening en groei en gaat uit van de eigen kracht van cliënten.

agenda
01-11-2013
43.

Werkboek Kindermishandeling & seksueel misbruik

In dit werkboek worden de verschillende facetten van kindermishandeling beschreven, gaande van de detectie van mishandeling (aan de hand van signalenlijsten ) tot hoe men concreet aan het werk kan gaan in situaties van (vermoedens van) kindermishandeling (aan de hand van stappenplannen).Het betreft hier steeds ‘schoolgaande jongeren’, onze doelgroep tussen 2,5 en 18 jaar. Wanneer er gesproken wordt over ‘kindermishandeling’, slaat dat in dit werkboek op intrafamiliaal geweld.

publicatie
15-06-2007
44.

Preventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU

Verkenning van wat werkt.

interventie
07-04-2016
45.

HORIZON 5B: therapeutenhandleiding jongeren

Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt

interventie
22-02-2016
46.

Trimbos-instituut start website voor preventieprofessionals

Het Trimbos-instituut is gestart met www.trimbospreventie.nl, een website speciaal voor professionals van instellingen voor verslavingszorg, GGD'en en GGZ-instellingen.

nieuws
05-02-2008
47.

Intieme Oorlog

Instrument om het geweld te deëscaleren

interventie
13-02-2007
48.

Coming on strong: Is Responsive Aggression Regulation Therapy (Re-ART) a promising intervention?

The aim of this dissertation was to assess whether Responsive Aggression Regulation Therapy (Re-ART) is a promising intervention.


22-05-2014
49.

Huisverbod en Crisisopvang bij Ouderenmishandeling

Deze digitale handreiking beschrijft de mogelijkheden voor het inzetten van het huisverbod en crisisopvang bij ouderenmishandeling.

interventie
02-04-2012
50.

Uit de schaduw van de ander

Huiselijk geweld geen privé-zaak meer. Evaluatie-onderzoek.

publicatie
15-09-2007
52.

Multidisciplinaire aanpak

Gemeenten gaan MDA++ gebruiken voor een verbetering van de aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk, seksueel geweld en kindermishandeling.

interventie
18-12-2018
53.

Presentatie Tijd voor Toontje

Tijd voor Toontje is een steunend en stabiliserend programma voor jonge kinderen en hun moeders in de opvang, die huislijk geweld in het gezin hebben meegemaakt.

agenda
27-03-2012
54.

Justitiële Interventies

Stand van zaken Erkenningscommissie - lancering website

agenda
03-11-2016
55.

Zevende landelijke CELEVT congres

Over nieuwe inzichten en multidisciplinaire interventies voor traumabehandeling

agenda
10-10-2019
56.

Tackling violence against children in Europe. The way forward

Onderzoek naar effectieve maatregelen om kindermishandeling in de EU aan te pakken.

interventie
22-09-2015
57.

Toolkit against violence. Combating Honor Related Violence, Forced Marriages and Abandonment

This toolkit is based on practical experiences from organizations in Sweden, Germany, Cyprus, the Netherlands and Turkey addressing honor related violence, forced marriage and abandonment.

interventie
14-06-2012
58.

Family violence: young people, adult worries

Preparation, development, and evaluation of the eHealth intervention 'Feel the ViBe' for adolescents and young adults exposed to family violence.

publicatie
19-10-2017
59.

SOS Snelle opvang na seksueel misbruik

Methodiek voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking

interventie
01-06-2018
60.

Verborgen schatten

Wat goede professionals doen en cliënten ervaren bij de aanpak van geweld.

publicatie
11-05-2010
61.

Girls' Talk

Preventieprogramma voor meiden die seksueel riskant gedrag vertonen.

interventie
07-08-2007
62.

Als er 'niets aan de hand' is: Een oplossingsgerichte methode bij ontkenning van kindermishandeling

De schrijvers van ‘Als er ‘niets aan de hand’ is’ hebben ook in ons land veel succes met hun methode ‘Veilig opgroeien" (oorspronkelijke titel: ‘Signs of Safety’). In dit tweede boek laten zij zien dat er een weg is uit het ontkenningsdilemma.

publicatie
07-06-2010
63.

Masterclass KOSHI 2012

Op 13 april 2012 vindt bij Avans Hogeschool de werkconferentie 'Oplossings- en krachtgericht werken' plaats die tijdens de leergang van de masterclass KOSHI wordt gehouden.

agenda
13-04-2012
64.

Empowering Circles. Circles of Support and Accountability

Onderzoek naar de effecten van COSA, waarbij vrijwilligers zedendelinquenten ondersteunen bij hun terugkeer in de maatschappij.

publicatie
03-11-2015
65.

RelatieWijs

Beoordelen en aanpakken van (ex-)partnergeweld

interventie
25-09-2017
66.

Regionale bijeenkomsten Hé kijk mij nou!

Laagdrempelige eerstelijns-methodiek voor moeilijk lerende of Lichamelijk of Verstandelijk Gehandicapte (LVG)-kinderen tussen de 8 en 12 jaar en hun (moeilijk lerende of LVG-)moeders, die te maken hebben gehad met geweld thuis.

agenda
14-02-2011
67.

Op zoek naar succesvolle methoden voor preventie en hulp bij huiselijk en seksueel geweld?

In de databank Effectieve Sociale Interventies van MOVISIE zijn methoden opgenomen die minimaal twee jaar zijn toegepast, bij meer dan één instelling zijn uitgevoerd en die beschreven zijn in een handboek. Uitgebreide beschrijvingen van deze methoden zijn online te lezen.


06-04-2012
68.

Ambulant, Systeemgericht en Integraal: De aanpak van geweld door de vrouwenopvang in de 21e eeuw

Hoofdstuk van Sietske Dijkstra in: Frontlijnwerkers in de veiligheidszorg. (Boekspresentatie 27 juni 2013)

publicatie
27-06-2013
69.

Regionale bijeenkomsten Hé kijk mij nou!

Laagdrempelige eerstelijns-methodiek voor moeilijk lerende of Lichamelijk of Verstandelijk Gehandicapte (LVG)-kinderen tussen de 8 en 12 jaar en hun (moeilijk lerende of LVG-)moeders, die te maken hebben gehad met geweld thuis.

agenda
07-02-2011
70.

Effectieve interventies voor mishandelde vrouwen in opvangvoorzieningen

Uitvoering en resultaten van review van internationale literatuur

feiten en cijfers
30-03-2010
71.

Zorg en grenzen

Handreiking voor het werken aan sociale veiligheid in de ouderenzorg.

publicatie
15-06-2012
72.

Beschermjassen

Transculturele hulp aan families

publicatie
04-01-2008
73.

Interpersonal Violence Interventions - Social and Cultural Perspectives

International Conference, August 28 - 30th 2013. University of Jyväskylä, Finland.

agenda
28-08-2013
74.

Geweld in Relaties Interventie Project (GRIP)

Justitieel georiënteerd educatieprogramma voor daders

interventie
01-04-2010
75.

Domestic violence victimization in psychiatric patients

The implementation and evaluation of an integrated intervention to detect and reduce domestic violence victimization in psychiatric patients

feiten en cijfers
09-03-2015
76.

When things are getting out of hand: Prevalence, assessment, and treatment of substance use disorder(s) and violent behavior

This thesis is focused on criminal behavior and (problematic) substance use.


18-04-2014
77.

Behandelaanbod slachtoffers van loverboys en mensenhandel

Doorontwikkeling van zes behandelprogramma's

interventie
06-04-2017
78.

Niet meer door het lint - Handleiding

Deze handleiding voor therapeuten bij het gelijknamige werkboek bestaat uit twee delen.

publicatie
26-10-2009
79.

Pilot Code Rood Enschede wordt uitgebreid naar alle Twentse gemeenten

De pilot Code Rood van de gemeente Enschede is sinds dit jaar ingebed in de werkwijze van het Veiligheidshuis Twente. Alle veertien Twentse gemeenten hanteren nu dezelfde aanpak bij dreiging van ernstige escalatie van huiselijk geweld en bij casuïstiek van Intimate Terrorism. De procesmanagers van het Veiligheidshuis hebben namens de gemeenten de regie bij deze casuïstiek.

nieuws
29-01-2014
80.

Interventiecongres

Ingewikkelde problematiek? Voor alles een jeugdinterventie die past

agenda
19-05-2016
81.

Vechtscheidingen

Beleving en ervaringen van ouders en kinderen en verandering na Kinderen uit de Knel.

publicatie
27-03-2017
82.

Boekpresentatie van Kinderen uit de Knel

Justine van Lawick en Margreet Visser hebben een methodiek uitgewerkt voor ouders verwikkeld in een vechtscheiding en voor hun kinderen.

agenda
09-09-2014
83.

Kinderen blijvend veilig

Bouwstenen voor verder werken aan vernieuwing in de jeugdbescherming in het nieuwe jeugdstelsel

interventie
30-07-2014
84.

Regionale bijeenkomsten Hé kijk mij nou!

Laagdrempelige eerstelijns-methodiek voor moeilijk lerende of Lichamelijk en Verstandelijk Gehandicapte(LVG)-kinderen tussen de 8 en 12 jaar en hun (moeilijk lerende of LVG-)moeders, die te maken hebben gehad met geweld thuis.

agenda
14-03-2011
85.

Kinderen uit de Knel

Een interventie voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding

publicatie
22-08-2014
86.

Doorbreek de stilte

Leer beter luisteren met de TraumaMist-methode

interventie
02-10-2017
87.

Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling

Onderzoek naar effectiviteit van interventies

feiten en cijfers
25-09-2017
88.

Eigen kracht-methode ook inzetten binnen Centra voor Jeugd en Gezin

Minister Rouvoet vindt dat de Centra voor Jeugd en Gezin er goed aan doen om vaker de Eigen Kracht Conferentie toe te passen. Hierbij kunnen mensen, zo mogelijk met hulp van familie, vrienden, buren, de leraar of de voetbalcoach een plan opstellen en zelf werken aan verbetering van hun situatie.

nieuws
01-10-2009
89.

Op zoek naar uw aanpak van huiselijk geweld

Heeft u een succesvolle aanpak van huiselijk geweld op het terrein van preventie, hulpverlening, aanpak en/of nazorg bij huiselijk geweld? Misschien komt deze dan in aanmerking voor opname in de databank Effectieve interventies huiselijk geweld.

nieuws
15-01-2013
90.

Methodiek Veerkracht positief beoordeeld

Veerkracht, een methodiek voor kinderen in de vrouwenopvang, wordt door moeders, kinderen en medewerkers, over het algemeen positief beoordeeld. Dat blijkt uit een evaluatie. Het rapport werd vorige week aangeboden aan de voorzitter van de VNG commissie Gezondheid en Welzijn.

nieuws
07-04-2016
91.

Hé kijk mij nou

Handleiding voor psycho-educatie aan LVG-kinderen die getuige zijn (geweest) van geweld in relaties en hun LVG-moeder.

interventie
21-12-2012
92.

HORIZON 6B: therapeutenhandleiding ouders

Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor ouders van seksueel misbruikte jongeren

interventie
22-02-2016
93.

Moeders van Rotterdam

Onderzoek naar hulpverlening aan zeer kwetsbare zwangere vrouwen

feiten en cijfers
11-08-2015
94.

Kamerbrief over stand van zaken implementatie methodiek Veerkracht

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van de ontwikkeling en implementatie van de methodiek Veerkracht in de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang.

beleid
02-06-2014
95.

Een multidisciplinaire aanpak kindermishandeling

Onderzoek naar de kenmerken, de werking en de meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling aan de hand van zes regionale initiatieven.

feiten en cijfers
17-07-2014
96.

Databank Effectieve interventies huiselijk geweld gelanceerd

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft vandaag op het op het Congres Huiselijk geweld en kindermishandeling de databank Effectieve interventies huiselijk geweld gelanceerd. In deze databank zijn methoden uit de praktijk verzameld, inclusief beschrijvingen. Aan de hand hiervan kunnen professionals vaststellen of de methode geschikt is voor hun eigen praktijksituatie.

nieuws
09-05-2011
97.

Vrijwilligers en het Actieplan ouderen in veilige handen

Praktijkhulp voor vrijwilligers, Leidraad voor lokaal bestuur, Achtergrondinformatie

interventie
01-06-2015
98.

De effectiviteit van Voorzorg

Primaire preventie van kindermishandeling

publicatie
24-10-2014
99.

Opvoeden, opleiden en opgroeien doe je samen

Op het 6e symposium van Stichting Jorik staan vragen centraal over het signaleren van problemen bij jonge kinderen.

agenda
26-09-2012
100.

Toolkit tegen geweld. Aanpak Eergerelateerd Geweld, Huwelijksdwang en Achterlating

Deze toolkit is gebaseerd op de praktijkervaringen in de aanpak van eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en achterlating van organisaties in Sweden, Duitsand, Cyprus, Nederland en Turkije.

interventie
30-09-2012
101.

Masterclass - Op weg naar een effectieve sociale interventie

Deze Masterclass biedt u een unieke kans om uw eigen interventie verder te onderbouwen.

agenda
02-06-2014
102.

De Jonge wil programma Nu Niet Zwanger landelijk uitrollen

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil het Tilburgse programma Nu Niet Zwanger in het hele land 'zo grondig mogelijk uitrollen'. Dat liet hij gisteren tijdens een werkbezoek aan de stad weten. Hij noemde het programma 'heerlijk praktisch'. Dat meldt het Brabants Dagblad.

nieuws
27-03-2018
103.

Werkconferentie Oranje Huis

Stichting Blijf Groep verzorgt op dinsdagmiddag 1 november de werkconferentie Oranje Huis. De stichting wil managers en hulpverleners uit de vrouwenopvang de gelegenheid bieden (nader) inhoudelijk kennis te maken met de Oranje Huis Methodiek.

agenda
01-11-2011
105.

Kind uit de strijd

Methodiek van Bureau Jeugdzorg Limburg ter versterking van het kind in geëscaleerde scheidingssituaties

interventie
31-01-2017
106.

Conferentie over de krachtgerichte basismethodiek in de opvang

Op 4 oktober 2011 organiseren het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg en de Academische werkplaats Opvang x Oggz in samenwerking met de Federatie Opvang een conferentie over de krachtgerichte basismethodiek in de opvang!

agenda
04-10-2011
107.

HORIZON 5A: werkboek voor jongeren

Een werkboek voor jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt.

interventie
02-10-2015
108.

Held zonder geweld

Behandeling van agressief gedrag

organisatie
27-07-2009
109.

Als mantelzorg uit de hand loopt

Basisaanpak ontspoorde mantelzorg, handreiking voor professionals en gemeenten

interventie
08-10-2018
110.

Held zonder geweld

Behandeling van agressief gedrag

interventie
27-07-2009
111.

Horizonmethode Geweld in het gezin

Traumaverwerking voor kinderen

interventie
10-06-2007

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: